Voip freeconet dla iphone — SIP

Jeśli korzys­tasz z voip’a czyli tele­fonii inter­ne­towej  to zapewne masz do tego już przy­go­towany tele­fon z zain­stalowaną bramką Voip np taką. Szy­bko i łat­wo możesz skon­fig­urować swo­jego iphone również do takich rozmów. Dzię­ki czemu będziesz prowadz­ił roz­mowy zagraniczne za grosze nie korzys­ta­jąc z sieci GSM. Wystar­czy tylko podłączyć się gdzieś pod wifi…

Kat­e­go­ria: Social Net­work­ing
Cena: $7.99
Size: 7.1 MB
Dodany: 27. Aug 2010
Ostat­nia wer­s­ja: 4.2

Pro­gram posi­a­da duży wybór oper­a­torów voip, lecz nieste­ty nie ma tego, który chci­ałbym mieć czyli freeconet. Więc wybier­am “Inne kon­to SIP.

Nazwa: wpisz nazwę swo­jego kon­ta np voip

Nazwa użytkown­i­ka: to samo co na stron­ie freeconet.pl czyli twój login

Hasło: ze strony freeconet.pl

Dom­e­na: sip.freeconet.pl

Dis­play name: imię która ma się wyświ­et­lać

Pozostałe bez zmi­an.

Naciśnij na “zachowaj”.

Ok pro­fil freeconet już dodany. Wystar­czy być ter­az tylko połąc­zonym z inter­netem np przez wifi. Two­je kon­to powin­no wyglą­dać tak:

Widząc klaw­iaturę zwróć uwagę na zielony znaczek słuchaw­ki po lewej u góry. Oznacza, że jesteś połąc­zony z voipem i możesz już dzwonić. W prze­ci­wnym razie będzie to czer­wona ikon­ka.

Warto też wspom­nieć o możli­woś­ci nagry­wa­nia rozmów przy­chodzą­cych i wychodzą­cych, czego nieste­ty nie znalazłem dotąd w aplikac­jach dla iphone (kiep­sko szukałem?).

By |2016-11-26T10:07:40+00:00Sierpień 31st, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Patryk 12/11/2012 w 18:18 - Odpowiedz

    Nieste­ty tylko połączenia wychodzące dzi­ała­ją. Wie ktoś może jak ustaw­ić ustaw­ie­nie w tej aplikacji Soft­phone, aby moż­na było do mnie dzwonić?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.