Virtualne pulpity w Windows XP

Chci­ałeś mieć kiedykol­wiek więcej przestrzeni na swoim pulpicie? Masz tyle ikon, że nie możesz ich już pomieś­cić? Dobrze trafiłeś, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie! Dzię­ki prezen­towane­mu pro­gramowi stworzysz aż do 4 vir­tu­al­nych pul­pitów na swoim kom­put­erze. Między pul­pi­ta­mi moż­na się w bard­zo prosty sposób przełączać, co nie wpły­wa negaty­wnie na pracę kom­put­era.

1.) Najpierw musimy pobrać pro­gram Vir­tu­al Desk­top Man­ag­er. Zna­jdziemy go TUTAJ. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy.

2.) Pro­gram po zain­stalowa­niu dzi­ała od razu w zasob­niku sys­te­mowym, lecz nie widać oznak jego ist­nienia. W tym celu klikamy PPM na wolne miejsce na pasku w zasob­niku i wybier­amy opc­je tak jak na scree­nie poniżej:

3.) Ter­az ujrzymy w zasob­niku sys­te­mowym nowe ikon­ki — syg­nal­izu­ją one o licz­bie vir­tu­al­nych pul­pitów. Jak już wcześniej wspom­ni­ałem, pro­gram obsługu­je do 4 takich pul­pitów. Wyglą­da to następu­ją­co:

4.) Klika­jąc na każdą z kulek prze­niesieni zostaniemy na kole­jny pul­pit. Jeśli chce­my zmienić tapetę w każdym z pul­pitów, klikamy na pasku obok kulek i wybier­amy opcję tak jak na scree­nie poniżej:

5.) Wyświ­etli nam się okno z vir­tu­al­ny­mi pul­pi­ta­mi. Żeby zmienić tapetę danego pul­pitu, klikamy na niego i wybier­amy tapetę z listy po prawej stron­ie:

6.) Po wybra­niu tapet klikamy na Ok.

PODSUMOWANIE

Vir­tu­alne pul­pi­ty są bard­zo dobrym pomysłem zarówno dla osób, które lubią mieć dużo ikon, ale także dla osób, dla których liczy się ład­ny wygląd i więk­szy wybór ele­men­tów na kom­put­erze z poziomu pul­pitu.

By |2016-11-26T10:07:49+00:00Czerwiec 24th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.