Virtual Box — czyli testowanie systemu w systemie

Być może nie raz den­er­wował was wasz sys­tem oper­a­cyjny, bądź chcieliś­cie przetestować jak­iś pro­gram, ale bal­iś­cie się, że namiesza on w ustaw­ieni­ach waszego blasza­ka. Jeśli mieliś­cie tego typu dylematy, to Vir­tu­al Box jest dla was świet­nym rozwiązaniem. Vir­tu­al Box jest to pro­gram, który pozwala nam utworzyć kole­jną wirtu­al­ną maszynę, wewnątrz naszego sys­te­mu oper­a­cyjnego, czyli tworzy jak gdy­by nowy kom­put­er wewnątrz naszego blasza­ka, na którym może­my swo­bod­nie instalować nowy sys­tem oper­a­cyjny, pra­cow­ać w nim, instalować w nim nowe pro­gramy, które chce­my przetestować.

Nie musimy przy tym wyłączać kom­put­era, nie musimy także gmer­ać w ustaw­ieni­ach naszego pocz­ci­wego PC-ta. Pro­gram ten pracu­je w środowiskach sys­temów oper­a­cyjnych takich jak cho­ci­aż­by: Win­dows, Lin­ux, Open­So­laris, oraz OpenB­SD. Vir­tu­al­Box co więcej umożli­wia stworze­nie sieci miedzy ist­nieją­cy­mi maszy­na­mi, oraz możli­wość współdzie­le­nia plików, oraz zapisu stanu sesji, kiedy musimy kończyć pracę na kom­put­erze, co jest niewąt­pli­wie jego atutem. Vir­tu­al Box jest prosty w obsłudze, a co najważniejsze jest pro­gramem dar­mowym (oczy­wiś­cie pod warunk­iem niekomer­cyjnego uży­cia), posi­ada­ją­cym pol­ską wer­sję  językową.
Nieste­ty pomi­mo wielu zalet dostrzegłem także wady, najpoważniejsza według mnie, to ta iż kiedy odin­stalowałem go niemile się zdzi­wiłem nie mogąc połączyć się z inter­netem, ale bez obaw zre­se­towanie kar­ty sieciowej przy­wraca połącze­nie inter­ne­towe.

wyma­gania 

wyma­gania sys­te­mowe:
—  posi­adanie Win­dowsa 2000 w górę, włącznie z Win 7, lub Lin­uxa, Open­So­laris, OpenS­BD

min­i­malne wyma­gania sprzę­towe:
—  pamięć min­i­mum 512 MB, opty­mal­nie 1 GB

insta­lac­ja pro­gra­mu

Tyle teorii, ter­az czas na prak­tykę.
rozpoczy­namy od insta­lacji pro­gra­mu, wszys­tko prze­b­ie­ga stan­dar­d­owo, jak przy każdym pro­gramie, klikamy “next”, w pewnym momen­cie pokaże nam się okno ostrzeże­nia

infor­mu­je nas, że cza­sowo utracimy połącze­nie z inter­netem (o czym już wspom­ni­ałem wcześniej),
akcep­tu­je­my ten komu­nikat klika­jąc “yes”, w następ­nym oknie klikamy “instal” i pro­gram rozpoczy­na insta­lac­je, która nie trwa zbyt dłu­go. Jeśli jesteś posi­adaczem sys­te­mu Win­dows Vista, to kom­put­er zapy­ta Cie kil­ka razy o insta­lac­je poszczegól­nych kom­po­nen­tów, ale jeśli jesteś wytr­wałym zwolen­nikiem Visty, to zdążyłeś się już z pewnoś­cią przyzwycza­ić. pozosta­je tylko wcis­nąć fin­isz w kole­jnym okienku i może­my się cieszyć z pomyśl­nego zain­stalowa­nia naszego pro­gra­mu.

tworze­nie pier­wszej wirtu­al­nej maszyny

Czas więc, aby rozpocząć pracę z naszym pro­gramem. Po uru­chomie­niu pokaże nam się okienko star­towe, klikamy na “Nowa” w lewym górnym rogu. Pokaże nam się kreator nowej maszyny wirtu­al­nej, w którym klikamy “dalej”.

w następ­nym oknie wpisu­je­my nazwę naszej maszyny (ja casi­no online nazwę swo­ja ŁukaszXp) oraz ustaw­iamy jaki sys­tem oper­a­cyjny, oraz jaka jego wer­sję online casi­no games chce­my instalować na naszej maszynie i klikamy “dalej”,

w kole­jnym okienku wybier­amy ile pamię­ci ram chce­my przy­dzielić naszej maszynie, dla słab­szych kom­put­erów pole­cam pozostaw­ić ustaw­ie­nie zale­cane, lecz jeśli ktoś ma 2GB lub więcej pamię­ci ram w swoim blasza­ku, to pro­ponu­je jed­nak zwięk­szyć do 512 MB i kliknąć “dalej”.

Następ­nie tworzymy dysk twardy dla naszej maszyny, może­my użyć ist­niejącego obrazu dysku jeśli taki posi­adamy i wybrać go z rozwi­jal­nej listy, ja pokaże jed­nak jak utworzyć nowy wirtu­al­ny dysk twardy, zatem zaz­nacza­my “stwórz nowy wirtu­al­ny dysk twardy” i klikamy na “dalej”.

Otworzy sie okienko asys­ten­ta, w którym klikamy “dalej”.

Następ­nie wybier­amy, czy nasz obraz ma mieć stałą wartość zaj­mowanego miejs­ca na dysku (obraz o stałym rozmi­arze) , czy ma dynam­icznie rozwi­jać się wraz z zapisy­wany­mi dany­mi, aż do osiąg­nię­cia wartoś­ci Online Gam­bling zaj­mowanej pamię­ci wybranej przez nas (dynam­iczny). zaz­nacza­my Dynam­iczny i klikamy “dalej”.

wyświ­etli się okno usta­la­nia wielkoś­ci naszego dysku, w zależnoś­ci od potrzeb suwakiem usta­lamy wielkość, ja pozostaw­ię 10 GB. i klikamy “dalej”.

Wyświ­etli się okienko z pod­sumowaniem naszego twor­zonego dysku twardego, przeglą­damy więc czy wszys­tko się zgadza i klikamy “zakończ”.

Tak oto utworzyliśmy naszą pier­wszą maszynę wirtu­al­na, której logo wid­nieć będzie w lewym górnym rogu.
Lecz to nie koniec naszej przy­gody z Vir­tu­al­Box. w okienku po lewej stron­ie widz­imy szczegóły, tam dos­tosowu­je­my swo­ja maszynę do włas­nych potrzeb, klika­jąc na pola zaz­nac­zone na niebiesko i ustaw­ia­jąc odpowied­nie opc­je dla poszczegól­nych ele­men­tów. Nas jed­nak intere­su­je insta­lac­ja sys­te­mu oper­a­cyjnego, w tym celu klikamy w lewym górnym oknie zielona strza­łkę z napisem “uru­chom”.

Na następ­nym ekranie pokaże się infor­ma­c­ja w której klikamy “ok” a następ­nie asys­tent pier­wszego uru­chomienia, które­mu klikamy “dalej”.

Następ­nie wybier­amy nośnik z jakiego odt­warzany będzie nasz sys­tem oper­a­cyjny, usta­lamy źródło nośni­ka i klikamy “dalej”.

Następ­nie pojawi się pod­sumowanie, wkładamy nośnik z sys­te­mem i klikamy “zakończ”. sys­tem powinien rozpocząć insta­lac­ja tak samo jak pod­czas zwykłej insta­lacji na kom­put­erze.

pod­sumowanie

Pod­sumowu­jąc Vir­tu­al­Box jest fajnym pro­gramem, jeśli chcesz zmienić sys­tem oper­a­cyjny, i chci­ałbyś testować inne bez koniecznoś­ci usuwa­nia bieżącego sys­te­mu. Oczy­wiś­cie jeśli ktoś planu­je zaawan­sowane dzi­ała­nia w stwor­zonym wirtu­al­nym środowisku, nie będzie usatys­fakcjonowany pracą w wirtu­al­nej maszynie. Pro­gram jest wyko­nany dobrze, posi­a­da czytelne i proste w obsłudze menu i myślę, że jest god­ny polece­nia, ponieważ pomoc­ny jest on zarówno devel­oper­om, jak i nam zwykłym zjadac­zom “cyfrowego” chle­ba.

przy­datne infor­ma­c­je

- pro­gramik testowany był na sys­temie Win­dows XP i Win­dows Vista i chodz­ił bezprob­le­mowo

- testowana wer­s­ja pro­gra­mu to Vir­tu­al­Box 3.1.4

- link do stron­ki gdzie moż­na pobrać dar­mową wer­sję Vir­tu­al­Box —-> pobierz zna­jdziecie tam też kil­ka tech­nicznych infor­ma­cji od twór­ców pro­gra­mu

By |2016-11-26T10:07:56+00:00Luty 22nd, 2010|Categories: News, software|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. winfor 13/03/2010 w 21:57

    Uru­chomiłem na tym Win XP i nie mogę współdzielić schowka. Daję na “Urządzenia »> Zain­staluj Dodat­ki…” i nic się nie dzieje :(

  2. mati-000 11/04/2010 w 16:00

    czy przy insta­lacji win­dowsa przez vbox nic sie nie stanie z rzad­ny­mi plika­mi na C lub D??? prosz­er o odp na mail lub GG 277797

Komentarze zostały wyłączone.