Usuwanie strzałki skrótu win7

Strza­ł­ka przy skró­tach może się nie podobać niek­tórym osobom z wielu różnych powodów. Jeśli chcesz, możesz się w łatwy sposób jej pozbyć. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym ta strza­łecz­ka po pros­tu przeszkadza lub “szpeci” pul­pit. Pamię­taj jed­nak, że po usunię­ciu strza­ł­ki trze­ba się domyślać, która ikona to skrót, a która nie. Ale bez obawy — sztuczkę moż­na bez prob­le­mu cofnąć. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Prze­chodz­imy do edy­to­ra rejestru. W tym celu otwier­amy menu START i w polu Wyszukaj pro­gramy i pli­ki wpisu­je­my polece­nie reged­it , a całość zatwierdza­my Enterem:

2.) W edy­torze rejestru po lewej stron­ie odna­j­du­je­my następu­jącą gałąź:

HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile

a w niej po prawej stron­ie odna­j­du­je­my klucz o nazwie IsShort­cut

3.) Na odnaleziony klucz klikamy PPM i z kon­tek­stowego menu wybier­amy Zmień nazwę:

4.) Nasz klucz nazy­wamy dowol­nie według naszego uzna­nia, z tym, że do nazwy musimy dopisać taką frazę: .back­up (tak, przed słowem back­up jest kropecz­ka). Cała nazwa klucza powin­na wyglą­dać więc tak: Nazwa.backup

5.) Tak zmody­fikowany klucz zapisu­je­my i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er.

6.) UWAGA!!! Jeśli chce­my, aby skró­ty znów posi­adały strza­ł­ki wystar­czy, że we wcześniej zmody­fikowanym kluczu usuniemy frazę .back­up i uru­chomimy ponown­ie kom­put­er.

7.) Tak wyglą­da efekt:

* skrót ze strza­łką:

 

 

* skrót bez strza­ł­ki:

 

 

 

PODSUMOWANIE

Usuwanie strza­ł­ki ze skrótów może okazać się przy­datne, ale to zależy, pod jakim kątem na to patrzymy. Sztucz­ka nie jest skom­p­likowana, a szkodli­we zmi­any moż­na bez prob­le­mu cofnąć.

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 19th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.