Usuwanie hasła przy pomocy Linuxa

Jeśli kiedykolwiek zapomniałeś hasła do swojego systemu i z tego powodu musiałeś instalować system od nowa to z pewnością ten artykuł jest dla Ciebie. Aby zmienić istniejące hasło w systemie nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania – wystarczy zaopatrzyć się w jakąś dystrybucję Linuxa i uruchomić go z płyty bez instalacji. W artykule prezentowany jest sposób zmiany hasła w systemie Windows 8.1 przy pomocy Linuxa Ubuntu 14.04.

1. Na początek musimy się zaopa­trzyć się w dys­try­bucję np. Lin­ux Ubun­tu. W moim przy­pad­ku jest to wer­s­ja 14.04. Gotowy obraz nagry­wamy na płytę i z niej uruchami­amy kom­put­er.

2. Sys­te­mu nie musimy instalować – cała oper­ac­ja zostanie wyko­nana w try­bie Live co oznacza, że wszys­tko zostanie wyko­nane tylko i wyłącznie z pły­ty CD. Sztucz­ka pole­ga na zami­an­ie ze sobą dwóch plików sys­te­mowych po to, aby uzyskać pod­czas logowa­nia dostęp do kon­soli odzyski­wa­nia.

3. Po uru­chomie­niu sys­te­mu z pły­ty insta­la­tor pro­ponu­je stosowne oper­ac­je do wyko­na­nia. Jak już wspom­ni­ałem sys­te­mu nie będę instalować – zmieni­am język na pol­s­ki i wybier­am Wypróbuj Ubun­tu:

wyprobuj-ubuntu

4. Jak widać Ubun­tu uru­chomił się się z pły­ty w try­bie Live. Zobaczymy pul­pit wraz z ekranem głównym, w którym musimy odnaleźć nasz dysk sys­te­mowy z kat­a­lo­giem Win­dows. W moim przy­pad­ku w pozy­cji Com­put­er odna­j­du­ję swój dysk C i tam odszuku­ję kat­a­log :

windows

5. Cała sztucz­ka pole­ga na tym, aby zamienić plik Util­man innym plikiem – moim przy­pad­ku jest to plik Cmd. Dzię­ki temu zyskamy dostęp do kon­soli tek­stowej już pod­czas logowa­nia się do sys­te­mu Win­dows. Czym są te pli­ki?

  • Utilman.exe odpowia­da za wyświ­et­lanie np. menu Nar­ra­tor czy pomoc dla osób niepełnosprawnych pod­czas logowa­nia się do sys­te­mu. Ofer­u­je również lupę czy klaw­iaturę ekra­nową.
  • Cmd.exe to nic innego, jak tek­stowa kon­so­la odzyski­wa­nia sys­te­mu Win­dows.

Oczy­wiś­cie ory­gi­nalne pli­ki sys­te­mowe nie zostaną narus­zone – będziemy bazować na ich kopi­ach – uchroni to ory­gi­nalne pli­ki przed mody­fikacją oraz przed uszkodze­niem sys­te­mu.

6. Zna­j­du­je­my się w kat­a­logu Prze­chodz­imy do folderu System32 i odna­j­du­je­my plik Util­man i zmieni­amy jego nazwę na np. Utilman.kopia.exe2

7. Ter­az odna­j­du­je­my plik Cmd i tworzymy jego kopię w tym samym miejs­cu. Będziemy mieli ter­az pli­ki kopia.exe2 , cmd.exe oraz cmd (kopia).exe:

utilman

8. Najważniejszy krok to musimy ter­az zmienić nazwę cmd (kopia).exe na exe

Dzię­ki tym oper­acjom zachowu­je­my nasze ory­gi­nalne pli­ki sys­te­mowe i jed­nocześnie zamieni­amy Util­man z Cmd. Pli­ki, które otrzy­mamy powin­ny wyglą­dać tak:
utilman2

9. Opuszcza­my środowisko Ubun­tu. Gdy sys­tem zapy­ta, czy uru­chomić kom­put­er ponown­ie potwierdza­my komu­nikat klika­jąc Reset i wyciągamy płytę, gdy zostaniemy oto poproszeni:

 

shut-downUWAGA!!! Jeśli plików Utilman.exe oraz cmd.exe nie może­my znaleźć w kat­a­logu Windows/System32 sprawdźmy, czy zna­j­du­ją się one w Win­dows lub Windows/System.

10. Uruchami­amy nasz sys­tem Win­dows – w moim przy­pad­ku jest to 8.1. Gdy już zobaczymy ekran logowa­nia klikamy na samym dole na ikonę Cen­trum ułatwień dostępu:

testowe

11. Dzię­ki mody­fikacji pliku sys­te­mowego Util­man zobaczymy zami­ast menu Lupa, Nar­ra­tor itp. Kon­sole odzyski­wa­nia sys­te­mu Win­dows w try­bie tek­stowym. Wpiszmy polece­nie net user i w ten sposób wyświ­etlimy sobie wszys­t­kich użytkown­ików kom­put­era:

net-user

12. Gdy już wybral­iśmy użytkown­i­ka, które­mu chce­my zmienić hasło przyszedł czas na wyko­nanie tej oper­acji. W kon­soli wpisu­je­my polece­nie:

 

net user UŻYTKOWNIK HASŁO

 

Dla przykładu wyglą­da to tak: net user Testowe fajne_haslo

Dzię­ki tej oper­acji moje kon­to o nazwie Testowe otrzy­mało właśnie hasło fajne_haslo

 

13. Polece­niem exit opuszcza­my tryb tek­stowy i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili logu­je­my się do sys­te­mu już przy pomo­cy nowego hasła.

 

UWAGA!!! Jeśli chodzi o Win­dows 7 to aby uru­chomić kon­solę odzyski­wa­nia to po zami­an­ie plików sys­te­mowych musimy wyko­rzys­tać płytę DVD z sys­te­mem i przy jej pomo­cy uru­chomić tryb tek­stowy.

 

By |2016-11-26T10:07:15+00:00Kwiecień 5th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. JA 03/09/2016 w 22:46 - Odpowiedz

    Dzię­ki serdeczne za ten wpis, mi pomógł bard­zo! CAE Linux2013 Live CD vs. Win7. Nie była koniecz­na pły­ta insta­la­cyj­na Win i to w zasadzie mnie ura­towało bo wcześniej za Chiny Ludowe nie chci­ał mi jej bootować. Win7 na Acer Aspire 5470 Dostęp do PC Win żony odzyskany. Jedy­na pły­ta jaką mi bootowało to był właśnie Lin­ux.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.