Usuwanie aplikacji — PC Decrapifier

Jeśli nie chcesz lub nie masz ochoty odin­stalowywać każdego niepotrzeb­ne­go pro­gra­mu po kolei, to wyko­rzys­taj pro­gram PC Decrapi­fi­er, a on zajmie się wszys­tkim. Pro­ces usuwa­nia niepotrzeb­ny aplikacji obe­j­mu­je zaz­nacze­nie ich na liś­cie i potwierdze­nie usuwa­nia. Pro­gram nie jest jed­nak w pełni automaty­czny tak, aby wszys­tkie opc­je usuwa­nia przeprowadz­ił za nas — kreator usuwa­nia każdego pro­gra­mu musimy potwierdzać sami. Ale jest to o tyle prost­sze, że nie musimy sami poszuki­wać pro­gramów na liś­cie Pan­elu Sterowa­nia i ręcznie uruchami­ać każdego dezin­sta­la­to­ra. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Pro­gram zna­jdziemy na tej stron­ie KLIK. Pobier­amy pro­gram i uruchami­amy, ponieważ nie wyma­ga on insta­lacji — wszys­tkie oper­ac­je wykony­wane są w prze­jrzystym kreatorze. W pier­wszym oknie klikamy na zaz­nac­zony przy­cisk, aby wyszukać ewen­tu­alne aktu­al­iza­c­je pro­gra­mu:

2.) Po zak­tu­al­i­zowa­niu prze­chodz­imy do kole­jnego okna — przed nami licenc­ja, którą potwierdza­my klika­jąc Next. Dalej zobaczymy ostrzeże­nie — również potwierdza­my klika­jąc Next:

3.) Ter­az waż­na część porad­ni­ka — zaz­nacza­my wybraną pozy­cję zależną od tego, jaki mamy kom­put­er — jeśli jest to nowy sprzęt, który co dopiero włączyliśmy i nic na nim nie instalowal­iśmy (chce­my usunąć np ory­gi­nalne, niepotrzeb­ne nam opro­gramowanie pro­du­cen­ta) wybier­amy pozy­cję Yes. Jeśli nato­mi­ast chce­my zro­bić porządek w kom­put­erze, który jest już uży­wany przez jak­iś czas wybier­amy No i klikamy Next:

4.) Jeśli dla pewnoś­ci chce­my utworzyć punkt przy­wraca­nia sys­te­mu klikamy na Cre­ate Restore Point — jest to zale­cane przede wszys­tkim dla mniej zaawan­sowanych osób:

5.) Po kliknię­ciu na Next wyświ­et­lona zostanie lista aktu­al­nie zain­stalowanych pro­gramów. Pro­gramy, ikony i inne ele­men­ty, które chce­my usunąć po pros­tu zaz­nacza­my ptaszkiem:

6.) Po doko­na­niu właś­ci­wego wyboru klikamy Next — przed nami ostrzeże­nie, które potwierdza­my klika­jąc na Ok:

7.) Na sam koniec pro­gram będzie po kolei wyświ­et­lał dezin­sta­la­to­ry pro­gramów, które zaz­naczyliśmy do usunię­cia. Tutaj nieste­ty będziemy musieli każde okno dezin­sta­la­to­ra potwierdzać samodziel­nie, aż do całkowitego usunię­cia pro­gramów.

[note]ISTOTANA UWAGA! Jeśli jakikol­wiek pro­gram wyświ­etli okno doty­czące ponownego uru­chomienia kom­put­era to nie robimy tego. Dopiero na sam koniec, gdy aplikac­ja zakończy swe dzi­ałanie uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. [/note]

PODSUMOWANIE

Ręczne usuwanie pro­gramów jest dość uciążli­we zwłaszcza, gdy posi­adamy nowy kom­put­er lub lap­top. Korzys­ta­jąc z opisy­wanego pro­gra­mu PC Decrapi­er czyn­noś­ci usuwa­nia plików i pro­gramów odby­wa­ją się niemal automaty­cznie.

By |2016-11-26T10:07:35+00:00Czerwiec 30th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.