Usługi systemowe, czyli co jest do czego (XP)

Więk­szość z nas nie wie lub zas­tanaw­ia się nad obec­noś­cią niek­tórych usług sys­te­mowych w Win­dows XP. Nie wiemy, czy usługę moż­na wyłączyć, czy może ona pozostać włąc­zona. Z artykułu dowiesz się, które usłu­gi sys­te­mowe możesz bez obaw wyłączyć, aby nie naraz­ić kom­put­era na utratę sta­bil­noś­ci, a także przeczy­tasz o tych, których wyłączać nie powinieneś. Całość uporząd­kowana jest w formie prze­jrzys­tej tabeli.

[note] Aktu­al­iza­c­je automaty­czne - jeśli usłu­ga ta zostanie wyłąc­zona, nie będzie możli­woś­ci pobiera­nia aktu­al­iza­cji automaty­cznych przez sys­tem Win­dows. Usłu­ga powin­na być włąc­zona, choć zależy to od naszych upodobań.

Ati HotKey Poller — usłu­ga doty­czą­ca sterown­ików od kart graficznych ATI Radeon. Jest ona dodawana do sys­te­mu pod­czas instalowa­nia tychże sterown­ików. Ogól­nie jej zadaniem jest sterowanie skró­ta­mi klaw­is­zowy­mi, a więc usułgę moż­na wyłączyć (chy­ba, że korzys­tamy ze skrótów klaw­is­zowych ATI, wtedy pozostaw­iamy włąc­zoną).

Bufor wydruku - usłu­ga odpowiada­ją­ca za drukowanie. Nie należy jej wyłączać, ponieważ drukowanie będzie niemożli­we.

Cen­trum zabez­pieczeń - jest to nic innego, jak czer­wony dymek wyświ­et­lany w zasob­niku sys­te­mowym, który infor­mu­je np o wyłąc­zonych aktu­al­iza­c­jach automaty­cznych. Usługę moż­na wyłączyć.

Dzi­en­nik zdarzeń — usłu­ga infor­mu­ją­ca m.in o podglądzie zdarzeń. Nie da się jej wyłączyć.

Har­mono­gram zadań - Zaw­iera listę i har­mono­gram ustaw­ianych przez nas zadań, jak i zadań różnych pro­gramów. Dla bez­pieczeńst­wa zale­cane jest zostaw­ie­nie tej usłu­gi włąc­zonej.

Klient DHCP - dzię­ki tej usłudze skon­fig­u­ru­je­my sieć, gdy podłączymy kom­put­er do inter­ne­tu.

Klient DNS - usłu­ga waż­na pod­czas korzys­ta­nia z inter­ne­tu.

Klient śledzenia łączy rozpros­zonych — odpowiedzial­na za połączenia między pilika­mi.

Kom­pozy­c­je - usłu­ga odpowiedzial­na za wyświ­et­lanie kom­pozy­cji w sys­temie. Należy ustaw­ić według włas­nych potrzeb.

Kon­fig­u­rac­ja zerowej sieci bezprze­wodowej — usłu­ga odpowiedzial­na za kartę sieciową bezprze­wodową. Jeśli użytkown­ik posi­a­da kartę powinien usługę włączyć.

Logowanie pomoc­nicze - usłu­ga odpowia­da za uruchami­an­ie aplikacji przez innych użytkown­ików, niż są zal­o­gowani obec­nie.

Mag­a­zyn chro­niony - usłu­ga doty­czą­ca ochrony kluczy, cer­ty­fikatów itp. Nie należy jej wyłączać!

Menedżer dysków log­icznych — odpowia­da za wykry­wanie dysków twardych.

Menedżer kont zabez­pieczeń — usłu­ga odpowiedzial­na za ochronę kont użytkown­ików.

NVIDIA Dis­play Dri­ver Ser­vice — usłu­ga doty­czą­ca ze sterown­ika­mi i skró­ta­mi kart NVIDIA.

Plug and Play - jed­na z najważniejszych usług sys­te­mowych, obsługu­ją­cych stan­dard Plug and Play.

Pomoc i obsłu­ga tech­nicz­na — usłu­ga odpowia­da za pomoc sys­te­mu Win­dows.

Przeglą­dar­ka kom­put­era — ustaw­iamy tryb ręczny, jeśli kom­put­er jest jed­nos­tką samodziel­ną (nie pracu­je w sieci). W innym przy­pad­ku zostaw­iamy tryb automaty­czny.

Rejestr zdal­ny- zdal­na obsłu­ga rejestru.

Ser­w­er - odpowia­da za udostęp­ni­an­ie plików i innych zasobów w sieci.

Stac­ja robocza - dzię­ki tej usłudze możli­we jest podłącze­nie do kom­put­era dowol­nego ser­w­era.

Usłu­ga przy­wraca­nia sys­te­mu - usłu­ga odpowiedzial­na za poprawne dzi­ałanie punk­tów przy­wraca­nia sys­te­mu.

Usłu­ga rapor­towa­nia błędów - odpowia­da za wysyłanie raportów błędów do Microsof­tu.

Usłu­gi kryp­tograficzne - odpowia­da za szyfrowanie danych.

Web­Client — odpowia­da za tworze­nie i mody­fikację plików pochodzą­cych z inter­ne­tu.

Win­dows Audio - odpowia­da za dźwięk. Moż­na wyłączyć wtedy, gdy kom­put­er nie posi­a­da żad­nej kar­ty dźwiękowej.

Wykry­wanie sprzę­tu powło­ki - odpowia­da za autoodt­warzanie płyt i innych dysków.

Zapo­ra sys­te­mu Windows/Udostępnianie połączenia inter­ne­towego — jeśli korzys­tamy z inter­ne­tu, usługę pozostaw­iamy w domyśl­nym stanie.

Zaw­iadomie­nie o zdarze­niu sys­te­mowym - przy­da­je się do celów diag­nos­ty­czny, odpowia­da za rejes­trację zdarzeń sys­te­mowych.

Zdalne wywoły­wanie pro­ce­dur — pod­sta­wowa usłu­ga sys­te­mowa, której nie należy wyłączać!

[/note]

Poniżej krótkie wyjaśnie­nie przed­staw­ionych powyżej kolorowych oznaczeń:

Kolor CZARNY - usłu­ga ustaw­iona na tryb Automaty­czny — nie powin­niśmy zmieni­ać tego ustaw­ia­nia.

Kolor NIEBIESKI - usłu­ga ustaw­iona na tryb Wyłąc­zony — może­my ją bez obaw wyłączyć.

Kolor ZIELONY — usłu­ga ustaw­iona na tryb Ręczny — usłu­ga taka może być potrzeb­na, ale nie musi więc ustaw­iamy ją według włas­nych potrzeb.

Kolor POMARAŃCZOWY — usłu­ga ustaw­iona na tryb Według potrzeb — usługę taka ustaw­iamy również według włas­nych potrzeb.

JAK ZMIENIĆ TRYB DANEJ USŁUGI

Prze­chodz­imy do Menu START i w pole uru­chom wpisu­je­my polece­nie services.msc i naciskamy Enter:

Przed nami okno Usłu­gi wraz z listą usług sys­te­mowych. Klikamy dwukrot­nie na usługę, której chce­my zmienić tryb:

I wybier­amy taki tryb, jaki nam odpowia­da lub jaki powinien być ustaw­iony według przed­staw­ionej tabel­ki.

PODSUMOWANIE

Zbędne usłu­gi tylko spowal­ni­a­ją sys­tem. Z pomocą przed­staw­ionej tabeli sami może­my dokład­nie określić, które usułu­gi są potrzeb­ne, a które nie.

By |2016-11-26T10:07:31+00:00Październik 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.