Uruchamianie Win XP z pendriva

Pen­drive moż­na użyć do wielu zas­tosowań. Ale nie musi nam on służyć tylko do przenoszenia danych. Może­my uru­chomić z niego nawet Win­dows XP, o czym mowa w artykule. Spec­jal­nie przy­go­towana pamięć posłuży nam do uru­chomienia sys­te­mu np w cza­sie jego awarii lub po pros­tu wtedy, gdy będziemy mieli potrze­bę uru­chomienia sys­te­mu z pamię­ci USB. Jedyny warunek to możli­wość uru­chomienia kom­put­era z pamię­ci USB. Jeśli Twój kom­put­er dys­ponu­je startem z USB, to artykuł jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lek­tu­ry.

1.) Pier­wsze, co musimy zro­bić to sfor­ma­tować naszego pen­dri­va. Dla Win­dows XP zale­cana jest pamięć min­i­mum 2 GB! Do tego celu wyko­rzys­tamy spec­jal­ny pro­gram o nazwie HP USB Disk Storege For­mat Tool — zna­jdziemy go tutaj KLIK.

2.) Pro­gram po pobra­niu instalu­je­my — kreator insta­lacji jest bard­zo prosty — opiera się na kilku kliknię­ci­ach. Okno aplikacji wyglą­da tak, jak na poniższym scree­nie:

Sys­tem plików wybier­amy FAT32 i zaz­nacza­my ptaszkiem pozy­cję zaz­nac­zoną na powyższym scree­nie. Na koniec klikamy Start. Pamię­ta­jmy, aby od samego początku nasz pen­drive był podłąc­zony do kom­put­era!

3.) Pamięć mamy już sfor­ma­towaną. Ter­az musimy sko­pi­ować na pamięć pli­ki z kom­put­era, które posłużą nam do bezpośred­niego rozruchu sys­te­mu. W tym cel prze­chodz­imy kole­jno do Mój komputer–>Narzędzia–>Opcje folderów–>Widok. Zaz­nacza­my pozy­cję Pokaż ukryte pli­ki i fold­ery, nato­mi­ast odz­nacza­my pozy­cję Ukryj chro­nione pli­ki sys­tem oper­a­cyjnego (zale­cane). Zmi­any zatwierdza­my klika­jąc Ok:

4.) Prze­chodz­imy na dysk sys­te­mowy (z reguły C) i odna­j­du­je­my następu­jące pli­ki: boot.ini. ntl­dr i NTDETECT i kopi­u­je­my je na sfor­ma­towanego pen­dri­va:

5.) Kole­jny krok to przy­go­towanie i mody­fikac­ja plików sys­te­mu Win­dows XP tak, aby bez prob­le­mu były odczy­ty­wane z pamię­ci przenośnej. Do tego zada­nia wyko­rzys­tamy pro­gram PE Builder KLIK. Insta­lac­ja jest bard­zo pros­ta i opiera się na kilku kliknię­ci­ach. Po zain­stalowa­niu pro­gra­mu umieszcza­my płytę s sys­te­mem w napędzie i uruchami­amy aplikację. Na pytanie Search files? odpowiadamy Tak - ter­az ujrzymy główne okno aplikacji:

W sekcji Source (Źródło) automaty­cznie zostanie wczy­tana ścież­ka dostępu plików insta­la­cyjnych sys­te­mu XP. Najważniejsze jest, abyśmy zaz­naczyli opcję None — ter­az klikamy na Build (Buduj) — gdy pojawi się pytanie odnośnie tworzenia nowego folderu dla plików, klikamy na “Tak” i “Zgadzam się” — rozpocznie się pro­ce­du­ra budowa­nia zmody­fikowanej wer­sji sys­te­mu. Może to trochę potr­wać, więc należy uzbroić się w cier­pli­wość i nie wykony­wać żad­nych ruchów na kom­put­erze.

6.) Budowa zmody­fikowanego Win­dows XP została już zakońc­zona. Tak przy­go­towane pli­ki musimy sko­pi­ować na naszą pamięć, lecz nie wystar­czy tutaj zwykłe kopi­owanie. Musimy posłużyć się sys­te­mowym Wier­szem pole­ceń. Prze­jdziemy do niego klika­jąc kole­jno menu START–>Wszystkie programy–Akcesoria–>Wiersz pole­ceń. Wpisu­je­my następu­jące polece­nie:

[note]Istotna uwa­ga — kreską zasstała pod­kreślona wer­s­ja pro­gra­mu, która została uży­ta. Dlat­ego, jeśli pobier­amy pro­gram w innej wer­sji to wpisu­je­my ją zami­ast tej, którą jest na powyższym scree­nie podkreślona.[/note]

7.) Następ­nie w wier­szu pole­ceń wpisu­je­my peinst.cmd  :

8.) Ter­az zobaczymy menu z różny­mi tek­stowy­mi infor­ma­c­ja­mi. W pier­wszej kole­jnoś­ci wpisu­je­my 1 i naciskamy Enter. Jeśli nie zmienial­iśmy żad­nych ustaw­ień w początkowych krokach wpisu­je­my po pros­tu C:\pebuilder3110a\BartPE i naciskamy Enter. Jeśli zobaczymy kole­jne pozy­c­je tek­stowe, tym razem wpisu­je­my 2 i znów zatwierdza­my naciska­jąc Enter. Wpisu­je­my ter­az literą, jaka została przyp­isana naszej podłąc­zonej pamię­ci (sprawdz­imy to otwier­a­jąc Mój kom­put­er) i znów wciskamy Enter. Jeszcze tylko wpisu­je­my 5, zatwierdza­my Enterem i na koniec wpisu­je­my 1 i również zatwierdza­my tym samym klaw­iszem, co zawsze. Rozpocznie się kopi­owanie plików na pamięc USB — może to trochę potr­wać, więc nie należy się niecier­pli­wić.

9.) Ostat­ni krok to zamknię­cie wier­sza pole­ceń i sprawdze­nie poprawnoś­ci jego dzi­ała­nia. W tym celu uruchami­amy ponown­ie kom­put­er, prze­chodz­imy do BIOS-u i ustaw­iamy rozruch kom­put­era z USB.

PODSUMOWANIE

Uru­chomie­nie sys­te­mu XP z pen­drive jest przy­dat­nym rozwiązaniem, jeśli mamy uszkod­zony kom­put­er, nie może­my uru­chomić sys­te­mu z dysku czy nawet wtedy, gdy mamy ochotę na uru­chomie­nie sys­te­mu w “inny” sposób.

By |2016-11-26T10:07:34+00:00Lipiec 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |18 komentarzy

18 komentarzy

 1. […] Może zain­teresuje Cię rów­nież ten artykuł — Uruchami­an­ie Win XP z pen­dri­va. […]

 2. MIKOŁAJ 02/08/2011 w 00:27 - Odpowiedz

  ” Jeśli zobaczymy kole­jne pozy­c­je tek­stowe, tym razem wpisu­je­my 2 i znów zatwierdza­my naciska­jąc Enter. Wpisu­je­my ter­az literą, jaka została przyp­isana naszej podłąc­zonej pamię­ci (sprawdz­imy to otwier­a­jąc Mój kom­put­er) i znów wciskamy Enter.”

  Wcis­nąłem 2 i Enter i wyskoczyło”
  PEINST: Please give the loca­tion where to instal to
  Enter Tar­get path:H ( to ”H” to ja wpisałem bo pod taką literką mam pen­dri­va)
  PEINST: Path ”H” does not exist!
  Aby kon­tyn­uować, naciśnij dowol­ny klaw­isz…

  -[MAIN]
  1> Cha­nege source patch [C:pebuilder3110aBartPE]
  — Path to BartPE source files -
  2> Change tar­get path [ ]
  -Path where BartPE will be installed-
  3>LIst or for­mat vol­ume
  -use for for­matin­gUSB Flash Devices-
  4> Cre­ate, delete par­ti­tion
  -use for par­ti­tion­ing a hard­disk-
  Q> quit.

  Enter your choise:

  tak mi pisze i próbowałem H z : > < [ ] / i nic tak jak by nor­mal­nie nie widzi­ało pamięći USB?

  A i jeszcze jed­no dlaczego po for­ma­cie z dysku 300GB pokazu­je mi że mam 138GB wol­nego miej­ca ? A gdzie zasało resztę?

  czekam na pomoc

 3. Enter your name... 03/11/2011 w 23:49 - Odpowiedz

  poda­je­my w opcji 2. źródło jako np. H:

 4. aras 14/11/2011 w 22:25 - Odpowiedz

  Nieste­ty po zro­bi­e­niu całej pro­ce­dury itd, pen nie odpala, pomi­mo ustaw­ienia na usb

 5. tester 22/11/2011 w 12:46 - Odpowiedz

  Nieste­ty nie dzi­ała po wyko­na­niu według opisu powyżej

 6. windows usb 13/01/2012 w 13:12 - Odpowiedz

  […] […]

 7. Tomasz 03/08/2012 w 09:33 - Odpowiedz

  Dzi­ała! Ludzie! tylko musi­cie robić tak jak pisze w instrukcji!

  To proste — trze­ba umieć czy­tać ze zrozu­mie­niem

  Poz­draw­iam Tomasz ‘Civ­il’

 8. miechu 08/10/2012 w 16:06 - Odpowiedz

  Nieste­ty u mnie również nie dzi­ała tzn. kom­put­er nie wykry­wa bootowal­nego pen­drive. Wszys­tko robiłem zgod­nie z instrukcją. Całość pow­tarza­łem 3 razy i cią­gle to samo.
  Spróbowałem sposobu z innej strony i poszło bez prob­le­mu.

 9. Robson 26/10/2014 w 17:14 - Odpowiedz

  Nie dzi­ała i tyle. Dwa razy robiłem. Proszę auto­ra aby jeszcze raz przeczy­tał czy nie ma błędów. A są błędy.
  Przy wyborze dysku to po trze­ba dać dwukropek np F:
  Robiłem wszys­tko jak należy i pen­drive przy star­cie mil­czy. Komp, bios pen­drive mam dobre bo np przy Uni­ver­sal-USB-Installer robiłem insta­la­cyjne pen­drive z xp, lin­ux itd i odpala.

 10. Robson 26/10/2014 w 20:10 - Odpowiedz

  Już dzi­ała ale innym sposobem. W pro­gramie PE Buil­der zaz­nacza­my aby pro­gram ten utworzył obraz iso. Ściągamy z inter­ne­tu rufus-1.4.10.exe w pro­gramie wybier­amy nasz obraz i wciskamy start. Proś­ciejszy sposób, bez pisa­nia w wier­szu pole­ceń. Ale w sum­ie gra nie warta świecz­ki. Golut­ki win­dows, brak PL menu. Pole­cam poszukać w necie win mini pe gotowy obraz. Jest bogat­szy w aplikac­je. Jak ktoś myśli że za pomocą tego porad­ni­ka będzie miał “nor­mal­nego win xp” na pen­drive to się rozczaru­je.

  • slasho 29/10/2014 w 19:20 - Odpowiedz

   Zak­tu­al­izu­je porad­nik i powin­no być ok. Dzię­ki za komen­tarz.

 11. Gyuri 16/11/2014 w 09:24 - Odpowiedz

  Witam wszys­t­kich. Mam inny prob­lem, i proszę o pomoc. Potrze­bu­ję zain­stalować XP Pro na zewnętrznym dysku USB, poj. 1TB, nie na pen­drive. Na tym dysku chcę też zain­stalować 8.1 Pro x64 i SUSE Lin­ux. Dysk został podzielony tak:

  Par­ty­c­je: Sys­tem plików Sys­tem Nazwa par­ty­cji Kole­jność insta­lacji
  Prim: 1. ext2 SUSE boot 3.
  2. NTFS XP Pro USBXP 1. akty­w­na
  3. NTFS 8.1 Pro Ei8ht 8.1Prox64 2.
  4. Extend­ed LBA
  Log­ic: 5. swap lin­ux swap
  6. reis­erfs open­SUSE root 3.
  7-> NTFS par­ty­c­je dla danych

  • slasho 17/11/2014 w 02:00 - Odpowiedz

   W czym konkret­nie prob­lem? Bios widzi USB?

 12. Gyuri 17/11/2014 w 11:54 - Odpowiedz

  BiOS widzi, tylko prob­lem z XP — ja nie chcę instalować XP z USB, ja chci­ałbym pra­cow­ać na XP pod USB.… po insta­lacji nieste­ty jest blue screen

 13. troll 14/07/2017 w 17:40 - Odpowiedz

  Pełno błędów językowych.

 14. adi 29/09/2017 w 03:07 - Odpowiedz

  Niedzi­ała, jest komu­nikat że plik hal.dll jest nie obec­ny lub uszkod­zony próbowałem zamienić z mojego sys­te­mu ale nie chci­ał dzi­ałać.

 15. gofik 27/02/2019 w 16:19 - Odpowiedz

  Opis ma błędne założe­nie, że na penie chce­my zain­stalować sys­tem, który mamy już na kom­put­erze. A ja chci­ałbym na złączu USB(pen lub HDD) zain­stalować inny sys­tem.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.