Ukrywanie warstw — expressions

Jak sprawić aby za pomocą expressions ukryć warstwy w Adobe After Effects? Z tym pytaniem zetknąłem się gdy robiłem kolejny projekt. Byłoby świetnie jeśli klient bez znajomości AE mógł sobie sam edytować template, a konkretnie tło, które miałem w dwóch wersjach.

Pier­wsza wer­s­ja BGv1 — balls była tłem gdzie umieś­ciłem krop­ki, uży­wa­jąc CC Ball Action.
Dru­ga wer­s­ja BGv2 — venet­ian blinds to efekt żaluzji, którą zna­jdziecie w dziale Tran­si­tion.

Kod expres­sions wyglą­da następu­ją­co:

cb = thisComp.layer(“Controller”).effect(“BG v1 — balls”)(“Checkbox”);
if (cb.value) 100 else 0;

Czyli jeśli wybierze­my check­box nasza warst­wa będzie miała wartość opac­i­ty równą 100 lub 0. Dzię­ki temu uzyskamy możli­wość włączenia lub wyłączenia warst­wy, na której expression’a ustaw­imy.

Trze­ba pamię­tać aby warst­wę kon­trol­ną (np null object) wpisać w kod. W moim przy­pad­ku to Con­troller, a Check­box opisałem jako BGv1 — balls, co jak widzisz też jest w kodzie.

Jak to zrobić?

Na początek wybierzmy z pale­ty efek­tów kon­trol­ery expres­sions. exNas intere­su­je Check­box Con­trol.

Następ­nie wybier­amy nasza wartwę kon­trol­ną. Jak widać na filmiku to Con­troller.

Do tej warst­wy dołącza­my Check­box. I zmieni­amy mu nazwę np na BGv1 — balls.

W naszej kom­pozy­cji szukamy warst­wę lub kom­pozy­cję odpowiada­jącą za tło.

Wciskamy na niej ‘T” czyli opac­i­ty, pozniej klikamy na zegarek ale z wciśnię­tym przy­ciskiem ALT.
Dzię­ki temu może­my dodać expres­sions.

Wkle­jamy kod i pod­staw­iamy nazwy tak aby się zgadza­ły.

ex
By |2016-11-26T10:07:14+00:00Wrzesień 18th, 2015|Categories: Animacja, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.