Ukrywanie Partycji Recovery

Pokażę tutaj, jak ukryć par­ty­cję Recov­ery (przy­datne zwłaszcza wtedy, gdy par­ty­c­ja jest widocz­na z poziomu sys­te­mu, a nie chce­my, żeby ktoś ingerował w jej zawartość). Unikniemy w ten sposób przy­pad­kowego uszkodzenia plików na par­ty­cji Recov­ery.

1.)Na początek pobier­amy pro­gram gpart­ed np tutaj

2.)Nagry­wamy pro­gram na płytę, potem ustaw­iamy w Biosie sek­wencję odczy­tu z CD/DVD i wkładamy płytę do napę­du.

3.)Uru­cho­mi nam się główne okno pro­gra­mu wraz naszy­mi par­ty­c­ja­mi i dyska­mi. Klikamy PPM (prawym przy­ciskiem myszy) na par­ty­cję (dysk), którą chce­my ukryć i wybier­amy z listy Man­age Flags:

4.)Następ­nie zaz­nacza­my okienko obok Hid­den (ukryj):

Nasza par­ty­c­ja została ukry­ta.  Jeśli będziemy chcieli z niej przy­wró­cić sys­tem, radz­iłbym ją z powrotem “odkryć” odz­nacza­jąc wcześniej “hid­den”. Różnie to bywa, sys­tem może nie “zała­pać” ukry­tej par­ty­cji przy przy­wraca­niu sys­te­mu, aczkol­wiek powinien (mi zała­pał). Przy zmi­an­ie litery dysku to na bank nie załapie.

By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.