Tworzymy dysk diagnostyczny

Nie raz pewnie zdarzyła się nam sytu­ac­ja, że kom­put­er odmówił posłuszeńst­wa. Prze­ważnie dzi­ałanie pole­gało na ponownej insta­lacji sys­te­mu, ponieważ nie znal­iśmy przy­czyny awarii. Warto więc utworzyć bootowal­ny dysk diag­nos­ty­czny, na którym umieścimy niezbędne pro­gramy diag­nos­ty­czne np do testowa­nia pamię­ci RAM, dysku twardego i inne.

1.) Star­towy dysk diag­nos­ty­czny bez prob­le­mu może­my utworzyć w pro­gramie Nero. Nawet, jeśli nie mamy jego pełnej wer­sji zawsze może­my sko­rzys­tać z wer­sji demo. Po załad­owa­niu pro­gra­mu Nero musimy prze­jść do try­bu zaawan­sowanego, aby utworzyć star­towy dysk.  W tym celu klikamy na ikonkę zaawan­sowanych ustaw­ień (w artykule posłużyłem się Nero 7):

2.) Ter­az wybier­amy, aby dane były nagrane na pły­cie CD. Następ­nie z kat­e­gorii Danewybier­amy Utwórz star­towy CD:

3.) Przed nami okno nowej kom­pi­lacji, czyli miejs­ca, w którym musimy umieś­cić pli­ki. Przenosimy więc pro­gramy, które są nam potrzeb­ne np MemTest (do diag­nos­ty­ki pamię­ci RAM), pro­gram do diag­nos­ty­ki dysku twardego itd. Może­my dodatkowo nagrać pro­gram anty­wiru­sowy czy anty-szpiegows­ki — w razie awarii przeskanu­je­my nimi kom­put­er bez potrze­by uruchami­a­nia sys­te­mu. Jeśli zależy nam na jakichkol­wiek innych pro­gra­mach to również umieszcza­my je w tej kom­pi­lacji.

4.) Dane mamy już zgro­mad­zone. Klikamy na Nagry­war­ka i Wypal kom­pi­lację:

5.) W kole­jnym oknie ustaw­iamy wszys­tkie dane tak, jak na poniższym obrazku. Dla włas­nej wygody może­my zmniejszyć pręd­kość zapisy, ale nie zwięk­sza­jmy jej! Im mniejsza pręd­kość, tym więk­sza pewność, że dane zostały poprawnie nagrane:

6.) Na koniec klikamy na Zapis — dane zostaną wypalone na pły­cie CD. Ter­az, aby uru­chomić płytkę musimy w BIOS-ie ustaw­ić start kom­put­era z pły­ty CD. Jak to zro­bić, dowiesz się z tego artykułu KLIK .

7.) Z tak utwor­zonej płyt­ki uru­cho­mi się sys­tem Caldera DR-DOS. Wszys­t­kich oper­acji, łącznie z wyborem pro­gramów dokonu­je­my przy pomo­cy linii pole­ceń. W ten sposób mamy dostęp nie tylko do danych zgro­mad­zonych na pły­cie, ale także do wszys­t­kich dysków i par­ty­cji na naszym kom­put­erze:

PODSUMOWANIE

Star­towy dysk diag­nos­ty­czny może okazać się pomo­cy w wielu przy­pad­kach np pod­czas niemożnoś­ci uru­chomienia sys­te­mu oper­a­cyjnego. W ten sposób np zdi­ag­nozu­je­my pamięć RAM czy inny ele­ment, który może uniemożli­wiać uru­chomie­nie sys­te­mu oper­a­cyjnego.

By |2016-11-26T10:07:32+00:00Sierpień 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.