Tworzenie zdjęć 3D

Jeśli lubisz fotografować i chci­ałbyś obe­jrzeć swo­je zdję­cia w try­bie 3D to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się z niego, w jaki sposób połączyć oba obrazy tak, aby zro­bić z nich zdję­cie 3D. Dowiesz się także, w jaki sposób oglą­dać tak przy­go­towane zdję­cia. Pro­gram dzi­ała w każdej wer­sji sys­te­mu Win­dows.  Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Efek­tu 3D dokon­amy za pomocą pro­gra­mu i3D Pho­to. Pobierze­my go z tej strony KLIK. Po pobra­niu pro­gra­mu instalu­je­my go, a następ­nie uruchami­amy. Zobaczymy główne okno:

2.) Klikamy na File, a następ­nie na Open Left/Right. Wybier­amy 2 zro­bione przez nas zdję­cia. Dla przykładu może­my posłużyć się przykład­owy­mi fotka­mi. Klikamy najpierw na zdję­cie pier­wsze od lewej (per­spek­ty­wa lewego oka) i klikamy na ikonę strza­ł­ki. Następ­nie wybier­amy zdję­cie pier­wsze od prawej (per­spek­ty­wa prawego oka) i również klikamy na ikonę strza­ł­ki. Na koniec klikamy na Ok:

[note]O co tak właś­ci­wie chodzi z per­spek­ty­wą lewego i prawego oka? Chodzi o to, aby zdję­cia zostały wyko­nane z drob­nym prze­sunię­ciem. Np robimy pier­wsze zdję­cie dowol­nego obiek­tu (dla lewego oka), a wykonu­jąc drugie zdję­cie prze­suwamy aparat o kil­ka cm w prawą stronę (5–7 cm) — będzie to per­spek­ty­wa prawego oka. Taki przykład prezen­tu­ją dwa przykład­owe zdję­cia, na których opier­any jest ten artykuł. Będzie to tzw obraz anaglifowy.[/note]

3.) Gdy pro­gram wczy­ta zdję­cia zobaczymy, jak zostały oba nałożone na siebie. Już w tym momen­cie może­my obser­wować efekt 3D, jeśli się przy­pa­trzymy głęboko ilus­tracji. Jest to męczące dla oka i trud­no efekt zauważyć. W tym celu klikamy na ikonę strza­łecz­ki (obok ikon­ki dwóch kółek) i wybier­amy z listy pozy­cję Red/Cyan Anaglyph + Col­or:

4.) Tak stwor­zony anagli­fowy obraz może­my już zapisać do pliku jpeg. W tym celu klikamy na File, a następ­nie na Export to Image. Wybier­amy miejsce docelowe dla naszego obrazu i zapisu­je­my:

4.) Obraz mamy już zapisany. Ter­az przyszła pora na obe­jrze­nie go w efek­tach 3D. Do tego służą spec­jalne oku­lary. Jeśli chce­my to może­my je stworzyć włas­noręcznie np posługu­jąc się tym porad­nikiem KLIK. Tworze­nie oku­larów 3D włas­noręcznie jest zbyt uciążli­we i może przynieść niepożą­dane efek­ty. Dlat­ego jeśli nie czu­jesz się na siłach lub po pros­tu nie chce się się robić oku­larów to możesz je kupić np na aukc­jach inter­ne­towych na Alle­gro. Koszt takich oku­larów to wydatek zaled­wie kilku zło­tych:

PODSUMOWANIE

Tworze­nie zdjęć 3D w domu jest bard­zo ciekawym efek­tem dla osób lubią­cych fotografować. Od ter­az zro­bione zdję­cia nie muszą być tylko “płask­ie” — dzię­ki spec­jal­nym oku­larom zobaczymy efekt przestrzeni, zami­ast płask­iego obrazu.

By |2016-11-26T10:07:35+00:00Maj 29th, 2011|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.