Tworzenie własnego torrenta

Jeśli pobier­amy pli­ki z sieci klien­tów P2P (np tor­ren­ty), może­my sami opub­likować dla innych nasze zbio­ry np fot­ki z wakacji. Dokon­amy tego przy uży­ciu prostego pro­gra­mu do wymi­any danych w sieci­ach P2P jakim jest Bit­Comet. Ścią­ganie i pub­likac­ja tor­ren­tów jest niele­gal­na tylko w przy­pad­ku, jeśli nie mamy zgody na pub­likację lub pobieranie danego mate­ri­ału lub gdy nie posi­adamy do tego odpowied­nich praw. My nato­mi­ast chce­my opub­likować nasze pry­watne zbio­ry, więc nie łamiemy żad­nych praw.

1.) Pobier­amy pro­gram Bit­Comet  Z TEGO LINKU . Po pobra­niu i zain­stalowa­niu uruchami­amy aplikację. W głównym menu klikamy na Plik i wybier­amy Stwórz Tor­renta…  (lub wciskamy CTRL+M):


2.) Ter­az musimy wybrać, czy tworzymy tor­renta z poje­dynczego pliku czy z całego kat­a­logu. Wybier­amy stosowną opcję:

3.) Wybier­amy plik (kat­a­log), który mamy udostęp­nić. Klikamy więc na Przeglą­daj:

4.) W kole­jnym kroku wybier­amy miejsce, w którym ma zna­j­dować się nasz tor­rent i wpisu­je­my jego nazwę:

5.) Prze­chodz­imy do zakład­ki Tor­rent Infor­ma­tion by nadać nasze­mu tor­ren­towi nazwę. W polu URL wydaw­cy nie musimy nic podawać:

6.) Właśnie stworzyliśmy naszego tor­renta :)

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 4th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.