Tworzenie własnego kalendarza w MS Publisher 2010

Jeśli masz zain­stalowany paki­et Office na swoim kom­put­erze, to przy wyko­rzys­ta­niu MS Pub­lish­er możesz w bard­zo prosty sposób stworzyć włas­ny i niepow­tarzal­ny kalen­darz na nowy rok. Nie ma więc potrze­by przepła­ca­nia — jeśli mamy drukarkę i chodź trochę chę­ci, może­my opra­cow­ać kalen­darz samodziel­nie i to w dodatku niskim kosztem.


1.)  Po uru­chomie­niu MS Pub­lish­er ukaże się nam lista dostęp­nych pub­likacji. Naszym celem jest utworze­nie kalen­darza, więc wybier­amy Kalen­darze:


2.) Ter­az wybier­amy intere­su­ją­cy nas szablon kalen­darza, następ­nie z prawej strony wybier­amy, czy ma posi­adać na stron­ie tylko jeden miesiąc, czy cały rok. Na koniec klikamy na Ustaw daty kalen­darza:

3.) Wybier­amy miesiąc początkowy kalen­darza i miesiąc koń­cowy i klikamy na Ok:

4.) Na koniec klikamy na przy­cisk Utwórz - nasz kalen­darz zostanie wczy­tany. Może­my go dowolne mody­fikować np zmienić obraz — wystar­czy, że klikniemy na przykład­owy obraz PPM i wybierzmy Zmień obraz, a następ­nie np z Pliku:

5.) Tak włas­noręcznie stwor­zony kalen­darz może­my zapisać do pliku lub wydrukować.

PODSUMOWANIE

Włas­noręczne tworzenia kalen­darza na nowy rok jest dobrym pomysłem wtedy, jeśli nie chce­my wydawać zbęd­nych pieniędzy na kalen­darze w sklepie. Dodatkowo może­my tworzyć kalen­darze według włas­nego uzna­nia i pomysłu.

By |2016-11-26T10:07:31+00:00Grudzień 23rd, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.