Tworzenie oraz edycja dokumentów PDF

Witam ! W tym porad­niku przed­staw­ię krok po kroku jak tworzyć, przeglą­dać oraz edy­tować doku­men­ty PDF. Zaczy­namy !

Tworze­nie doku­men­tu PDF

1. Pobier­amy pro­gram PDFCre­ator (free­ware)

2. Uruchami­amy insta­la­tor i postępu­je­my jak na screenach poniżej:

Win­dows zapy­ta nas, czy chce­my uru­chomić ten plik. Klikamy “Uru­chom”

Tutaj wybier­amy język insta­la­to­ra. Ponieważ nie ma Pol­skiego, wybier­amy Eng­lish i klikamy OK

Naszym oczom ukazu­je się ekran pow­ital­ny. Klikamy “Next >”

Musimy zaak­cep­tować postanowienia licencji. Wybier­amy “I accept the agree­ment” i klikamy “Next >”

Tutaj mamy wybór, czy zain­stalu­je­my wer­sję na kom­put­er oso­bisty, czy na ser­w­er. Oczy­wiś­cie wybier­amy “Stan­dard instal­la­tion” i znowuż klikamy “Next >”

Tutaj nic nie zmieni­amy i klikamy “Next >”

W tym kroku wybier­amy gdzie zain­stalować pro­gram PDFCre­ator. Zale­cam pozostaw­ie­nie tego pola bez zmi­an i kliknię­cie “Next >”

Tutaj odz­nacza­my oba pola (!) po czym klikamy “Next >”

Tutaj pozostaw­iamy wszys­tko bez zmi­an i klikamy “Next >”

W tym kroku może­my wybrać jak ma nazy­wać się fold­er w Menu Start, lub wogóle wyłączyć jego tworze­nie. Pozostaw­iamy ten krok bez zmi­an i klikamy “Next >”

Zaz­nacza­my wszys­tko tak jak na tym obrazku i klikamy “Next >”

Klikamy “Install”

Ter­az czekamy cier­pli­wie aż pro­gram się zain­stalu­je

Klikamy Fin­ish

3. Pro­gram dzi­ała na zasadzie wirtu­al­nej drukar­ki. Aby stworzyć ter­az doku­ment PDF, wystar­czy otworzyć jak­iś ist­nieją­cy dowol­nym pro­gramem i kliknąć Drukuj, po czym jako drukarkę wybrać PDFCre­ator.

4. W tym oknie wpisu­je­my tytuł doku­men­tu, auto­ra, datę, itp. po czym klikamy “Save” i nor­mal­nie zapisu­je­my.

5. Przykład­owy plik PDF stwor­zony pro­gramem PDFCre­ator: LINK

Przeglą­danie doku­men­tów PDF

Sko­ro mamy już plik PDF, trze­ba go czymś otworzyć, niepraw­daż ? Jest wiele pro­gramów do wykony­wa­nia tej czyn­noś­ci, jed­nakże najpop­u­larniejszym z nich jest Adobe Read­er.

1. Ściągamy pro­gram Adobe Read­er stąd: http://get.adobe.com/reader/otherversions/ — musimy tutaj wybrać wer­sję sys­te­mu oper­a­cyjnego język i wer­sję, po czym kliknąć “Down­load now”

2. Pro­ces insta­lacji to stan­dar­d­owa pro­ce­du­ra, więc nawet laikom nie powin­na spraw­ić kłopotów.

3. Po insta­lacji może­my już otwier­ać nasze doku­men­ty PDF.

Edy­c­ja plików PDF

Nieste­ty, for­mat PDF (Portable Doc­u­ment For­mat) nie został stwor­zony z spec­jal­nym uwzględ­nie­niem jego edy­towa­nia. Jed­nak jak to zawsze bywa i to udało się zro­bić. Służy do tego pewien mag­iczny pro­gram…

1. Ściągamy PDF Edi­tor

2. Insta­lac­ja jest pros­ta i szy­b­ka, dlat­ego nie będę jej opisy­wał

3. Po uru­chomie­niu pro­gra­mu klikamy Lan­guage i wybier­amy Język Pol­s­ki. W okienku, które się pokaże klikamy OK, po czym zamykamy i otwier­amy pro­gram.

4. Pro­gram jest w wer­sji demo, przez co są pewne niedo­god­noś­ci. Jed­ną już zauważyliś­cie — przy zamyka­niu pro­gra­mu, otwiera się strona pro­du­cen­ta. Drugą jest to, że do zapisy­wanego doku­men­tu doda­je znak wod­ny. Ale mniejsza z tym.

5. Klikamy Plik, po czym Otwórz i otwier­amy nasz PDF. Ter­az może­my go dowol­nie edy­tować.

Pod­sumowanie

PDF to ciekawy for­mat. Głównie przy­dat­ny do pub­likowa­nia różno­ra­kich mate­ri­ałów w sieci, np.: książek, etc.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Grudzień 28th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.