Tworzenie obrazu dysku — Norton Ghost

Pewnie nie raz wasz kom­put­er zła­pał jakiegoś złośli­wego wirusa, bądź po pros­tu mimo waszych usil­nych starań utrzymy­wa­nia go w jak najlep­szej kondy­cji, zaczął robić się powol­ny i koniecz­na jest jego naty­ch­mi­as­towa rean­i­mac­ja poprzez sfor­ma­towanie jego zawartoś­ci. Nieste­ty po for­ma­cie ciężko jest odnow­ić zawartość najpotrzeb­niejszych według użytkown­i­ka pro­gramów, sterown­ików etc. a nie wszyscy maja czas, aby spędzać kil­ka dni na wyszuki­wanie pro­gramów. Pomoc­ne w takim przy­pad­ku jest stworze­nie włas­nego obrazu dysku, bądź dysków. oso­biś­cie uważam, że najlep­szym dar­mowym pro­gramem (na licencji free­ware), do tworzenia owego obrazu, jest “Ghost”. i na jego przykładzie chci­ałbym się ter­az zagłębić w tajni­ki oper­acji tworzenia obrazu.

Otóż pro­gramik ten mieś­ci się na pły­cie cd, zaj­mu­je około 70 Mb po pobra­niu, link zna­jdziecie tutaj:

down­load Ghost 12.0 PL (tri­al)

Zan­im jed­nak odpal­imy go i zanurzymy się w świecie tworzenia obrazów dysku, należy świeżo zain­stalowany sys­tem oper­a­cyjny zaopa­trzyć w niezbędne pro­gramy, które będziecie chcieli umieś­cić na danym obra­zie dysku, a następ­nie przeskanować, kom­put­er, pro­gramem anty­wiru­sowym, aby ustrzec się stworzenia obrazu z wirusem, robakiem, bądź innym niech­cianym opro­gramowaniem, zro­bić defrag­men­tac­je.

Dyski­et­ka bootu­ją­ca

Ter­az należy utworzyć dyski­etkę bootu­ja­ca, w tym celu uruchami­amy “Ghos­ta”, następ­nie wybier­amy opc­je CD-ROM boot disk, następ­nie klikamy dalej w kole­jnych okienkach, dopó­ki nie zostaniemy poproszeni, przez nasz pro­gram o włoże­nie dyski­et­ki do napę­du , następ­nie zgadza­my się atole­do na domyślne ustaw­ienia i for­matu­je­my ją, kopi­owanie zawartoś­ci pro­gra­mu na nasza dyski­etkę uru­cho­mi się samoczyn­nie, po udanym kopi­owa­niu pozostaw­iamy dyski­etkę w napędzie i uruchami­amy kom­put­er ponown­ie. Uru­chomie­nie dyski­et­ki bootu­jącej powin­no rozpocząć się samoczyn­nie, jeśli tak się nie stało, to należy pod­czas włącza­nia się kom­put­era, kiedy pojawi się komu­nikat Bio­su wcis­nąć klaw­isz Delete następ­nie odszukać w okienku Bio­su “Advanced BIOS Fea­tures” zaz­nacza­my i klikamy enter, następ­nie strza­łka­mi zaz­nacza­my pozy­c­je “First Boot Device” ponown­ie klikamy enter i w następ­nym oknie wybier­amy “Floopy” potwierdza­my wybór enterem i następ­nie wciskamy klaw­isz “F10″ aby zapisać zmi­any, bądź klikamy “esc” i w pod­sta­wowym oknie Bio­su klikamy “save and exit” i zatwierdza­my klaw­iszem “y”.

Tworze­nie obrazu dysku

Ter­az, kiedy wszys­tko jest już gotowe rozpoczy­namy prace z naszym pro­gramikiem.

Z okna star­towego należy przepisać “License num­ber” i zapisać go, ponieważ potrzeb­ny jest on do odt­worzenia obrazu dysku.

W następ­nym oknie klikamy na “Local” -> “Par­ti­tion” -> “to image”.

Następ­nie wybier­amy dysk twardy na którym zna­j­du­je się par­ty­c­ja, której obraz będziemy tworzyli, jeśli mamy poje­dynczy dysk twardy, to będzie tam wid­ni­ała tylko jed­na nazwa, w przy­pad­ku, gdy jest ich więcej, należy wybrać poprawną i kliknąć “ok”.

następ­nie wybier­amy par­ty­c­je, której będziemy robili obraz i klikamy ponown­ie “ok”.

Następ­nie wybier­amy miejsce gdzie chce­my zapisać dany obraz (możli­we jest zapisy­wanie na pły­cie, co jest chy­ba najwygod­niejsza opcją), oraz nazwę jaką mu nadamy.

w następ­nym oknie klikamy “yes”

Następ­nie wybier­amy stopień kom­presji, zale­cam uży­cie dokład­niejszej opcji, czyli “High”.

Następ­nie klikamy w kole­jnych oknach “Yes”

i rozpoczy­na się tworze­nie obrazu, które potr­wać może od kilku, do kilku­nas­tu min­ut.

By |2016-11-26T10:07:56+00:00Luty 18th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. DannyDog 15/03/2010 w 21:20

  może zacznę od kur­na …
  fajny pro­gramik, tylko cuch­nie trochę epoką kamienia łupanego
  jest jak­iś patent na pominiecie stacji dyski­etek???
  np zami­ast dyski­et­ki bootu­ją­cy cd?
  ostat­nio flopa uży­wałem 5 lat temu, a widzi­ałem 4 lata temu

 2. Lukasz 06/04/2010 w 14:07

  oczy­wiś­cie, że moż­na pom­inąć, pro­gram możesz mieć na Cd romie i w ustaw­ieni­ach wybierzesz zmi­anę napę­du ze stacji dyski­etek na cd rom, z resztą jak włożysz cd-rom, to powinien uru­chomić sie tak samo jak ze stacji dyski­etek, ja oso­biś­cie mam napęd i cd/dvd i dyski­et­ki 1.44 cala, więc kozys­tam raczej ze sprawd­zonej metody :)

Komentarze zostały wyłączone.