Tunelowanie — omijanie zabezpieczeń

Tunelowanie w infor­matyce nie ma nic wspól­nego z jakimkol­wiek tunelem. Chodzi tutaj o omi­janie zabez­pieczeń, które najczęś­ciej nakłada­ją admin­is­tra­torzy sieci na korzys­tanie z komu­nika­torów inter­ne­towych czy menedżerów pobiera­nia plików (p2p, p2m). Z artykułu dowiesz się, jak ominąć takie zabez­pieczenia za pomocą tunelowa­nia.

1.) Prze­chodz­imy na stronę aplikacji Your Free­dom, na której musimy się zare­je­strować, a następ­nie pobrać aplikację, którą wyko­rzys­tamy do tunelowa­nia. Klikamy tutaj, aby prze­jść na wybraną stronę KLIK. Strona głów­na wyglą­da w ten sposób:

2.) Na górze wit­ryny wid­nieje odnośnik First vis­it? Click here to reg­is­ter. Klikamy na niego, aby prze­jść do okna rejes­tra­cyjnego:

3.) Przed nami for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny. Wypeł­ni­amy go według poniższego przykładu (wypeł­ni­amy cztery pier­wsze pola — pozostałe nie są konieczne, ale jeśli chce­my to może­my je wypełnić):

4.) Klikamy na Sub­mit, aby wysłać potwierdze­nie rejes­tracji na naszego maila. W wiado­moś­ci zwrot­nej otrzy­mamy także link do pobra­nia aplikacji Your Free­dom. W treś­ci wiado­moś­ci odna­j­du­je­my link do pobra­nia o nazwie Win­dows installer — wybier­amy jeszcze mir­ror, z którego chce­my pobrać. Gdy pobierze­my pro­gram instalu­je­my go i i uruchami­amy.

5.) Po uru­chomie­niu aplikacji prze­chodz­imy do okien­ka Your Free­dom — Con­fig­u­ra­tion Wiz­ard i klikamy Next. W ten sposób dokon­amy kon­fig­u­racji pro­gra­mu. Gdy zostanie wyszukana lista ser­w­erów klikamy znowu na Next — ter­az poda­je­my dane, których użyliśmy pod­czas rejes­tracji w wit­rynie — Login i hasło. Klikamy na Next i Save and Exit. Pro­gram został skon­fig­urowany.

6.) Sko­ro mamy już skon­fig­urowany pro­gram Your Free­dom przyszła pora na sprawdze­nie dzi­ała­nia tunelowa­nia na konkret­nym przykładzie. Sprawdz­imy to na pop­u­larnym pro­gramie p2p o nazwie eMule. Otwier­amy pro­gram eMule i prze­chodz­imy do jego ustaw­ień (ikona kół­ka zębat­ego). Odna­j­du­je­my pozy­cję Proxy i wypeł­ni­amy pola tak, jak przed­staw­ia to poniższy obrazek:

7.) Od tej chwili korzys­tanie z pro­gra­mu p2p o nazwie eMule jest już możli­we — tunelowanie dzi­ała.

PODSUMOWANIE

Tunelowanie ma za zadanie pomóc nam wtedy, gdy admin­is­tra­tor zablokował możli­wość korzys­ta­nia z danych aplikacji, a my musimy z nich aku­rat w danej chwili sko­rzys­tać. Meto­da tunelowa­nia jest przy­dat­na także wtedy, gdy porty wybranych pro­gramów są zablokowane (nie tylko przez admin­is­tra­torów sieci).

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 25th, 2011|Categories: internet, News|Tags: , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. gq1 16/06/2011 w 15:14 - Odpowiedz

    Nie dziala :/
    zro­bilem wszys­tko jak trze­ba tylko ze uzy­walem utor­renta i lipa :/

  2. artus2007 20/06/2011 w 19:13 - Odpowiedz

    być może w utor­ren­cie potrze­ba zmienić jakieś ustaw­ienia, popa­trz dokład­nie lub zmień port — kon­fig­u­rac­je pro­gramów są tak różne, że nie sposób wszys­t­kich kom­bi­nacji przewidzieć.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.