Test HDD w systemie Windows i DOS

Nasz dysk może­my zdi­ag­no­zować w sys­temie Win­dows, jak i w sys­temie DOS. Dlaczego mowa o obu sys­temach? Dlat­ego, że nier­az nie moż­na sprawdz­ić dysku pod kątem Win­dowsa i trze­ba sko­rzys­tać z DOSa. Anal­izu­jąc dysk posłużymy się dwoma pro­gra­ma­mi, każdy przez­nac­zony dla danego sys­te­mu. W ten sposób szy­bko określimy stan naszego twardziela.

BADANIE DYSKU W SYSTEMIE WINDOWS

1.) Pobier­amy pro­gram SeaTools w wer­sji dla sys­te­mu Win­dows. W tym celu klikamy odnośnik Pobieranie w sekcji “Pro­gram SeaTools dla sys­te­mu Win­dows”  KLIK:

2.) Pro­ce­du­ra insta­lacji jest bard­zo pros­ta i opiera się na kilku kliknię­ci­ach. Po zain­stalowa­niu i uru­chomie­niu pro­gra­mu zobaczymy dys­ki twarde z podzi­ałem na grupy: PATA/SATA, SCSI/SAS/FC. Musimy więc wybrać, który dysk chce­my przetestować i zdi­ag­no­zować. Zaz­nacza­my go więc ptaszkiem. W moim przy­pad­ku jest to dysk SATA (pozostałe wykryte dys­ki to czyt­nik kart pamię­ci — nie zaw­iera żad­nej kar­ty):


3.) Klika­jąc na ikonę Basic Tests rozwinie się lista, z której może­my wybrać rodzaj tes­tu HDD. Wybier­a­jąc Short Dri­ve Self Test dokon­amy krótkiego tes­tu dysku (kil­ka sekund). Nato­mi­ast jeśli wybierze­my Long Dri­ve Self Test rozpocznie się dłu­gi i dokład­ny test trwa­ją­cy od kilku do kilku­nas­tu godzin. To, jaki test wybierze­my zależy od nas samych:

4.) Praw­idłowo zakońc­zony test poin­for­mu­je nas komu­nikatem PASS co oznacza, że z dyskiem nie ma żad­nych prob­lemów. Nato­mi­ast jeśli wynik będzie negaty­wny, zostaniemy poin­for­mowani komu­nikatem FAIL — wtedy dysk prak­ty­cznie nada­je się do naprawy albo wymi­any.

BADANIE DYSKU W SYSTEMIE DOS

1.) Pobier­amy ten sam pro­gram, tylko dla wer­sji dla DOS. Zna­jdziemy go pod adresem podanym wyżej. Tym razem klikamy na odnośnik przez­nac­zony dla sys­te­mu DOS:

2.) Po pobra­niu pro­gram musimy wypal­ić na płytę i uru­chomić z niej kom­put­er. Może­my posłużyć się pro­gramem Nero i nagrać plik obrazu. Tak nagraną płytę pozostaw­iamy w napędzie i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Pro­gram nie wyglą­da dość ład­nie pod wzglę­dem graficznym — w oknie powin­ny ukazać się napędy, które pro­gram obsługu­je:

3.) Użytkown­i­cy, którzy mają więcej niż 1 napęd mogą się przełączać między nimi klaw­iszem D i wybrać ten, który chcą przetestować. Krót­ki test uruchami­amy klaw­iszem S, nato­mi­ast dłu­gi klaw­iszem L. Test w każdej chwili moż­na prz­er­wać naciska­jąc ESC.

PODSUMOWANIE

Sprawdzanie dysku we włas­nym domu jest o tyle dobre, że nie musimy za to płacić. W ten sposób za dar­mo sprawdz­imy, czy dysk jest uszkod­zony, czy też nie.

By |2016-11-26T10:07:33+00:00Lipiec 31st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.