TeamViewer, czyli zdalna pomoc przez internet

Jeśli zdarzyło Ci się kied prosić kolegę, aby wpadł do Ciebie i pomógł Ci rozwiązać sprawę z opro­gramowaniem, uru­chomie­niem gry, czy wadli­wym sterown­ikiem to artykuł jest właśnie dla Ciebie. Dzię­ki temu artykułowi dowiesz się, jak uzyskać zdal­nie pomoc tzn poprzez inter­net i bez odchodze­nie od kom­put­era. Umożli­wi to aplikac­ja TeamView­er, która jest dar­mowa do użytku domowego.

1.) Pro­gram TeamView­er może­my pobrać bezpłat­nie ze strony domowej pro­du­cen­ta POBIERZ TEAMVIEWER

Zaletą aplikacji jest jej pros­to­ta, a jed­ną z ciekawych funkcji możli­wość uru­chomienia pro­gra­mu bez insta­lacji, co pozwala zaoszczędz­ić miejsce na dysku — szczegól­nie przy­dat­na funkc­ja dla osób, które nie będą korzys­tały w TeamViewer’a cały czas, tylko w razie pomo­cy.

2.) Uruchami­amy pobrany wcześniej z inter­ne­tu plik insta­la­cyjny. W Win­dows Vista/7 lep­iej uru­chomić go jako Admin­is­tra­tor. Już w pier­wszym oknie zobaczymy okno z możli­woś­cią insta­lacji pro­gra­mu lub jego bezpośred­niego uru­chomienia bez insta­lacji, o czym wspom­i­nałem wcześniej. Wybier­amy więc intere­su­jącą nas opcję i prze­chodz­imy dalej:

TeamViewer 1

3.) Kole­jny krok to przeczy­tanie i potwierdze­nie licencji opro­gramowa­nia. Tak też czyn­imy zaz­nacza­jąc właś­ci­wą pozy­cję i prze­chodz­imy do następ­nego okna:

TeamViewer 2

4.) Na tym etapie musimy chwilkę zaczekać (cały pro­ces insta­lacji może znikać całkowicie) — po krótkiej chwili powin­niśmy zobaczyć typowe okienko połączenia wraz z niezbęd­ny­mi dany­mi do tego potrzeb­ny­mi. W tym cza­sie (lub odpowied­nio wcześniej) musimy zle­cić oso­bie, której chce­my pomóc, aby również pobrała pro­gram TeamView­er i doszła do tego samego eta­pu instalacji/uruchomienia co my.

5.) Ter­az, gdy my, jak i zarówno nasz przy­ja­ciel mamy uru­chomiony pro­gram musimy uważnie przyjrzeć się podanym infor­ma­cjom. Reguła utwor­zonych danych przez pro­gram jest taka, że tworzy je on automaty­cznie i losowo. Przyjrzyjmy się temu ekra­nowi:

TeamViewer 3

Twój ID — tutaj jest podany nasz iden­ty­fika­tor

Hasło — tutaj jest podane nasze hasło, dzię­ki które­mu moż­na połączyć się z naszym kom­put­erem

Iden­ty­fika­tor part­nera - tutaj wpisu­je­my iden­ty­fika­tor oso­by, z którą chce­my się połączyć

Zasa­da połączenia między kom­put­era­mi wyglą­da tak — jeśli chce­my połączyć się z kom­put­erem oso­by, której chce­my pomóc to musi nam ona podać swój ID i swo­je hasło, czyli dane, które zaz­naczyłem kolorowy­mi ramka­mi — dane te oso­ba ta ma wyświ­et­lone u siebie na ekranie. Następ­nie po wprowadze­niu danych klikamy Połącz z part­nerem. Tam pro­gram powinien prosić o hasło part­nera. Jeśli nato­mi­ast ktoś chce pomóc nam to reguła jest odwrot­na — my poda­je­my ID i Hasło przy­ja­cielowi, a on się z nami uwierzytel­nia.

6.) Po poprawnym połącze­niu zobaczymy na swoim ekranie pul­pit naszego part­nera. W ten sposób na ekranie włas­nego mon­i­to­ra może­my wykony­wać prace na jego kom­put­erze tak, jak­byśmy właśnie byli tam w rzeczy­wis­toś­ci. Spodziewa­jmy się jed­nak tako, że niek­tóre ruchy myszką mogą być wykony­wane z drob­nym opóźnie­niem:

TeamViewer4

By |2016-11-26T10:07:26+00:00Grudzień 10th, 2013|Categories: News, Other|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.