Sprawdzenie parametrów komputera

Nie każdy wie, jakie podze­społy ma zain­stalowane w kom­put­erze lub wie to z małą dokład­noś­cią. Dzię­ki przed­staw­ione­mu przeze mnie pro­gra­mu dowiemy się, jak w prosty sposób sprawdz­ić, jakie podze­społy posi­a­da nasza maszy­na tj pamięć RAM, pro­ce­sor, HDD itd. Aplikac­ja poda nam ich nazwy, jak i para­me­try. Dzię­ki niej zna­jdziemy łatwiej sterown­i­ki, ponieważ będziemy znać nazwy poszczegól­nych para­metrów kom­put­era.  Zapraszam do lek­tu­ry.

1.) Na samym początku musimy zaopa­trzyć się w pro­gram CPU-Z. Zna­jdziemy go np TUTAJ . Aplikację pobier­amy i instalu­je­my.

2.) Przy pier­wszym uru­chomie­niu pro­gram sprawdza i iden­ty­fiku­je sprzęt zain­stalowany w naszym kom­put­erze. Po chwili ukaże nam się jego główne okno:


3.) CPU-Z jest podzielony na szereg różnego rodza­ju zakładek. Nie sposób omówić wszys­t­kich, ale omówię najważniejsze. Starsze wer­sje pro­gra­mu posi­ada­ją 6 zakładek. Wer­s­ja 1.53.1 (jak na scree­nie) posi­a­da dodatkowo zakład­kę Graph­ics, w której to może­my sprawdz­ić para­me­try kar­ty graficznej. Krót­ki opis poszczegól­nych zakładek wyglą­da następu­ją­co:

[note]CPU — zaw­iera infor­ma­c­je o pro­ce­sorze głównym. Nazwę pro­ce­so­ra zna­jdziemy w sekcji Name, w sekcji Tech­nol­o­gy zobaczymy rozmi­ar tech­no­log­iczny wyko­na­nia pro­ce­so­ra. Core Speed powie nam o częs­totli­woś­ci jego tak­towa­nia, a Core Volt­age wyświ­etli nam napię­cie zasi­la­jące.

Caches — infor­ma­c­je o pamię­ci podręcznej  cache.

Main­board -para­me­try naszej pły­ty głównej.

Mem­o­ry — para­me­try pra­cy pamię­ci RAM.

SPDmod­uły pamię­ci RAM zain­stalowane w kom­put­erze.

Graph­ics — szczegółowe infor­ma­c­je o kar­cie graficznej.

[/note]

4.) Ter­az przed­staw­ię opis graficzny tych zakładek. Prze­chodz­imy do zakład­ki Caches. Zobaczymy podzi­ał pamię­ci podręcznej z dany­mi odnośnie pamię­ci na każdym poziomie:

5.) Zakład­ka Main­board — para­me­try pły­ty głównej:

6.) Sprawdźmy jeszcze zakład­kę Mem­o­ry, z której odczy­tamy para­me­try pra­cy pamię­ci RAM:


7.) Kole­j­na zakład­ka — SPD, w której odczy­tamy mod­uły pamię­ci zain­stalowane w kom­put­erze:


8.) Ostat­nia zakład­ka to Graph­ics, w której odczy­tamy para­me­try doty­czące kar­ty graficznej m.in nazwę, tak­towanie itd:

Pod­sumowanie

Pro­gram przy­da się zarówno dla osób, które są ciekawe, jakie mają podze­społy w swoim kom­put­erze bez potrze­by rozkrę­ca­nia go, jak i dla osób zaj­mu­ją­cych się over­lockingiem. Aplikac­ja przy­dat­na także wtedy, gdy potrze­bu­je­my sterown­ików do danego ele­men­tu, a nie wiedzieliśmy, jaka jest jego peł­na nazwa.

By |2016-11-26T10:07:52+00:00Maj 30th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Z reguły więk­szość pod­sta­wo­wych ste­row­ni­ków powin­ni­śmy zna­leźć na pły­tach dołą­czo­nych do nowo zaku­pio­nego kom­pu­tera. Jeśli jed­nak okaże się, że nie może­my pora­dzić sobie ze zna­le­zie­niem ste­row­ni­ków, pole­cam zapo­znać się z tym arty­ku­łem Spraw­dza­nie para­me­trów kom­put­era […]

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.