Szybkie dodawanie znaków wodnych

Zna­ki wodne dodawane do zdjęć sta­ją się bard­zo pop­u­larne wśród użytkown­ików fotografii i obrazów. Zabez­piecza­ją one przed kradzieżą i kopi­owaniem zdjęć. Dzię­ki pro­gramowi Water­mark oznaczymy swo­je zdję­cia znaka­mi wod­ny­mi szy­bko i skutecznie. W kilku prostych krokach przestaw­ię obsługę tego pro­gramiku.

1.) Pobier­amy pro­gram Z TEGO SERWISU (Free­ware). Po pobra­niu uruchami­amy. Pro­gram prezen­tu­je się następu­ją­co:

2.) Obsłu­ga jest banal­nie pros­ta. Klikamy na Open i wskazu­je­my zdję­cie, po czym klikamy na Otwórz:

3.) Ter­az wpisu­je­my napis, jaki ma być uży­ty jako znak wod­ny. Wpisu­je­my go w pole Water­mark Text:

[note]Opis pozostałych funkcji wyglą­da następu­ją­co:

Transparan­cy — tutaj zmieni­amy jas­ność naszego znaku wod­nego. Może­my ustaw­ić ciem­niejsze bądź jaśniejsze.

Select Font — miejsce, w którym wybierze­my czcionkę i jej wielkość.

Posi­tion - tymi suwaka­mi reg­u­lu­je­my pozy­cję znaku wod­nego: Lewo, pra­wo, góra i dół.

Rota­tion - tutaj może­my nasz znak dowol­nie obra­cać.

[/note]

4.) Klikamy na Save, wpisu­je­my nazwę zdję­cia i poda­je­my dla niego lokaliza­cję:

5.) Znak wod­ny dodany! Już w jed­nym z kole­jnych artykułów opiszę pro­gram do masowego dodawa­nia znaków wod­nych.

Pod­sumowanie

Pro­gram do dodawa­nia znaków wod­nych ceni się dużą satys­fakcją. Szczegól­nie pole­cany dla wszys­t­kich, którzy nie chcą, aby ich fot­ki były kradzione. Pole­cany dla posi­adaczy for i blogów.

By |2016-11-26T10:07:50+00:00Czerwiec 12th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.