szybka zmiana ip

Częs­to zdarza się, że szy­bko trze­ba zmienić adres ip, np. przy kon­fig­u­racji routerów i nie tylko. Wpisy­wanie danych “na szty­wno” zaj­mu­je wiele cza­su, a nier­az wiąże się to nawet z zaw­ieszką sys­te­mu. Kom­plet danych (ip, mas­ka pod­sieci, bra­ma domyśl­na, ser­w­er DNS) to nawet 5 wier­szy wpisy­wa­nia ;) ale jest rozwiązanie, które będzie to robiło za nas. ‘Net Pro­files’ to pro­gram zmieni­a­ją­cy adresac­je po jed­nym kliknię­ciu.

down­load

Po insta­lacji widz­imy okno, w którym może­my dodawać pro­file. Ja mam już dodane 4, z których najczęś­ciej korzys­tam. W tym jed­no ustaw­ie­nie na automaty­czne pobieranie danych z ser­w­era (auto), czyli to co nam wyśle router lub usłu­go­daw­ca inter­ne­towy.

Dodawanie pro­fili jest proste, naciskamy “New Pro­file” i widz­imy możli­wość uzu­pełnienia danych. Na przykładzie “linksys” widzi­cie że dodałem ip z pod­klasy tego routera po to aby wpisu­jąc w przeglą­darkę 192.168.1.1 wejść w ustaw­ienia.

Wybrany pro­fil moż­na akty­wować przez pro­gram lub klika­jąc prawy prz­cisk myszy na ikonke w tray’u.

By |2016-11-26T10:08:00+00:00Luty 27th, 2009|Categories: News, windows|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.