Sztuczki — Windows

1. Naprawa plików sys­te­mowych. (Win­dows Vista)

Klikamy na przy­cisk Start. Następ­nie w pole wyszuki­wa­nia wpisu­je­my cmd. Klikamy na wynik wyszuki­wa­nia prawym przy­ciskiem myszy, i uruchami­amy go jako admin­is­tra­tor. Później klikamy przy­cisk kon­tynu­uj. Pojawi się nam okno z jas­ny­mi lit­era­mi na czarnym tle. W oknie tym wpisu­je­my polece­nie sfc /scannow i naciskamy klaw­isz Enter. Może się okazać, że musimy włożyć płytę z sys­te­mem do napę­du. Jeżeli pojawi się taki komu­nikat wkładamy płytę i kon­tynu­u­je­my oper­ację.

2. Naprawa ikon. (Win­dows XP)

Częs­to zdarza się że po zaw­iesze­niu się sys­te­mu ikony nie wyglą­da­ją tak jak powin­ny np. . Ta pora­da pomoże rozwiązać ten prob­lem.

Wciskamy klaw­isze Win­dows + F. Otwiera się nam okno wyszuki­wa­nia. Klikamy na aplet Pli­ki i Fold­ery po czym wpisu­je­my iconcache.db potem rozwi­jamy listę Bardziej zaawan­sowane opc­je doda­je­my zaz­naczenia do opcji Przeszukaj fold­ery sys­te­mowe, Przeszukaj ukryte pli­ki i fold­ery, Przeszukaj pod­fold­ery, po czym klikamy na wyszukaj. Po zobacze­niu wyników naciskamy Ctrl+A a potem Delete. Restar­tu­je­my kom­put­er. Jeżeli nasze zabie­gi nie pomogły potrzeb­ne będą zmi­any w rejestrze. Wciskamy klaw­isze Windows+R w pustym polu pisze­my reged­it i klikamy na OK. Ter­az klikamy cały czas dwukrot­nie na następu­jące opc­je: HKEY_CURRENT_USER>Control Panel>Desktop>WindowMetrics, następ­nie Shell Icon BPP i w nowym oknie wpisu­je­my 16 i klikamy na OK. Później klikamy na Shell Icon Size i w nowym oknie wpisu­je­my 32 i klikamy na OK. Ter­az tylko pozosta­je restart kom­put­era i wszys­tko jest po stare­mu.

3. Wyłączanie pyta­nia o hasło po uśpi­e­niu kom­put­era. (Win­dows XP)

Kiedy Win­dows uruchamia się z try­bu uśpi­enia, musimy kliknąć nazwę użytkown­i­ka i podać hasło. Może­my to łat­wo zni­welować.

Klikamy prawym przy­ciskiem myszy na puste miejsce na pulpicie. Z menu wybier­amy Właś­ci­woś­ci. W nowym oknie wybier­amy zakład­kę Wygasza­cz ekranu, a potem klikamy na przy­cisk Zasi­lanie. W kole­jnym oknie otwier­amy zakład­kę Zaawan­sowane. W tej zakład­ce odhacza­my Moni­tuj o podanie hasła, wznaw­ia­jąc pracę kom­put­era po stanie wstrzy­ma­nia, po czym zatwierdza­my wybór naciska­jąc Zas­to­suj.

4. Usuwanie komu­nikatu o braku miejs­ca na dysku. (Win­dows XP)

Jed­nym z bard­zo den­er­wu­ją­cych ele­men­tów Win­dows są dym­ki wyświ­et­lane obok zasob­ni­ka sys­te­mowego, infor­mu­jące o braku miejs­ca na dysku. Ter­az opiszę jak pozbyć się tej infor­ma­cji.

Włącza­my edy­tor rejestru. Wciskamy klaw­isze Windows+R w pustym polu wpisu­je­my Reged­it co zatwierdza­my klaw­iszem Enter. Ter­az prze­chodz­imy przez kole­jne “etapy” naszego rejestru. Cały czas klikamy pod­wójnie na opc­je: HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Policies a potem prawym przy­ciskiem myszy klikamy na Explor­er. Z rozwiniętego menu wybier­amy kole­jno: Nowy>Wartość DWORD. W miejsce gdzie pisze Nowa wartość #1 wpisu­je­my NoLowDisk­SpaceChecks i wciskamy dwa razy Enter. W oknie Dane wartoś­ci wpisu­je­my 1. Ter­az restar­tu­je­my kom­put­er i nie ma już żad­nych komu­nikatów o braku miejs­ca.

5. Blokowanie stron inter­ne­towych. (Więk­szość przeglą­darek)

Otwier­amy kat­a­log C:\WINDOWS\system32\drivers\etc gdzie zna­j­du­je się plik hosts. Otwier­amy ten plik notat­nikiem a następ­nie ustaw­iamy kur­sor na końcu wier­sza, wciskamy Enter. Dopisu­je­my tekst: 127.0.0.1

[tab] adres blokowanej strony. Np. 127.0.0.1 [tab] www.nk.pl, zapisu­je­my zmi­any i strona już zablokowana.
By |2016-11-26T10:07:48+00:00Lipiec 16th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.