System Volume Information

Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion jest jed­nym z głównych fold­erów naszego sys­te­mu, który zaw­iera najpotrzeb­niejsze dane i pli­ki niezbędne do uru­chomienia kom­put­era. Przy domyśl­nych ustaw­ieni­ach ten fold­er jest ukry­ty. No więc właśnie — po co mamy go czynić widocznym? Prze­cież niko­mu on nie przeszkadza..Dostęp do tego folderu może być potrzeb­ny wtedy, gdy uloku­je się w nim wirus. Co wtedy? Anty­wirus może sobie nie poradz­ić z jego usunię­ciem i będziemy musieli zro­bić to ręcznie. Z tego artykułu dowiesz się co zro­bić, aby fold­er Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion stał się dostęp­ny z poziomu sys­te­mu Win­dows XP.

1.) Pier­wszy krok pole­ga na uak­ty­wnie­niu pokazy­wa­nia ukry­tych plików sys­te­mu, jak i tych plików, które są celowo ukryte po to, aby ich przy­pad­kowo nie usunąć, co może powodować uszkodze­nie systemu.W tym celu prze­chodzmy do folderu Mój kom­put­er, następ­nie klikamy na Narzędzia i Opc­je fold­erów. Przed nami okienko — prze­chodz­imy do zakład­ki Widok:


**KRÓTKIE WYJAŚNIENIE**

- Ukryj chro­nione pli­ki sys­te­mu oper­a­cyjnego (zale­cane) — ODZNACZAMY

- Pokaż ukryte pli­ki i fold­ery — zaz­nacza­my krop­ką

- Użyj prostego udostęp­ni­a­nia plików (zale­cane) - ODZNACZAMY

2.) Prze­chodz­imy na dysk lokalny, na którym zain­stalowany mamy sys­tem. Domyśl­nie jest to dysk C. Widz­imy, że ukaza­ły się ukryte pli­ki i fold­ery, w tym fold­er Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion. Nieste­ty po pró­bie otwar­cie go zostanie tylko zwró­cony komu­nikat o błędzie. W dal­szym ciągu sys­tem, jak na upartego nie pozwala na dostęp do kat­a­logu:

3.) Musimy i z tym prob­le­mem sobie poradz­ić. Klikamy PPM na nasz fold­er i wybier­amy Właś­ci­woś­ci:

4.) Przed nami kole­jne okno. Uda­je­my się do zakład­ki Zabez­pieczenia, a następ­nie klikamy na przy­cisk Dodaj. W ten sposób dodamy do sys­te­mu użytkown­i­ka Admin­is­tra­tor, który stan­dar­d­owo jest wyłąc­zony (prze­ważnie sys­tem uży­wa domyśl­nego użytkown­i­ka, jakim jest SYSTEM):

5.) Czas na zapoz­nanie się z oknem Wybieranie: Użytkown­i­cy i Grupy. To właśnie tutaj w dostęp­nym białym polu wpisu­je­my polece­nie ADMINISTRATOR i klikamy na Ok (tak, jak obrazu­je to poniższy screen):

6.) Pora na sprawdze­nie efek­tów naszych zma­gań. Prze­chodz­imy na dysk C i otwier­amy fold­er. Jeśli wszys­tko wykon­al­iśmy zgod­nie z artykułem to fold­er powinien się bez przeszkód otworzyć:

PODSUMOWANIE

Zasa­da pokazy­wa­nia folderu Sys­tem Vol­ume Infor­ma­tion jest bard­zo przy­dat­na w walce z wirusa­mi i innym złośli­wym kodem. Sztucz­ka jest pros­ta i nie wyma­ga dodatkowych dzi­ałań, choć z pozoru wyda­je się to trudne. Wiele osób ma prob­le­my z odszukaniem tego folderu, więc dzię­ki temu dokład­ne­mu artykułowi nikt nie powinien mieć już z tym prob­lemów.

By |2016-11-26T10:07:39+00:00Marzec 14th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Janek 15/04/2012 w 12:23 - Odpowiedz

  Witam,
  Dzie­ki za artykół — mam właśnie taki prob­lem, że wirus jest w pliku sys­tem vol. inf i nie moge go usunąc. Poszedłem Two­ją drogą, ale — w opc­jach fold­erów nie mam pozy­cji “prostego zaz­nacza­nia plików” i nie mogę go zaz­naczyć. A JAK KLIKAM NA WŁAŚCIWOŚCI pliku Sys­tem vol infr to z kolei nie mam pozy­cji “zabez­pieczenia”.
  Mogę prosić Cie o radę — co z tym g… zro­bić?

 2. artus2007 16/04/2012 w 13:31 - Odpowiedz

  witam

  czy dzi­ałasz z uprawnieni­a­mi admin­is­tra­to­ra? i jaki to Win­dows XP — Home czy Pro ?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.