System nie wykrywa pełnej ilośći RAM?

Pewnie nie raz zauważyłeś, że sys­tem nie pokazu­je rzeczy­wis­tego stanu pamię­ci RAM. Na przykład w kom­put­erze posi­adamy mod­uł 4 GB, a sys­tem wykry­wa 3 GB z kawałkiem. Dzieje się tak dlat­ego, iż pamięć RAM jest wyko­rzysty­wana nie tylko przez sys­tem, ale także przez pro­gramy. Z artykułu dowiesz się, jak odpowied­nio zop­ty­mal­i­zować obsługę pamię­ci tak, aby jej fak­ty­czny stan był przy­bliżony do tego, jaki mamy zain­stalowany w kom­put­erze. Artykuł doty­czy sys­te­mu Win­dows XP, jak i Vista i Sev­en.

1.)W przy­pad­ku sys­te­mu Win­dows XP może­my np przy­dzielić pamięć tak, aby sys­tem wyko­rzysty­wał 1 Gb pamię­ci, a pozostałe 3 GB gry i pro­gramy (w przy­pad­ku pamię­ci 4 GB). W tym celu prze­chodz­imy do Mojego kom­put­era, klikamy na wol­nym miejs­cu PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Prze­chodz­imy do sekcji Zaawan­sowane i klikamy na przy­cisk Ustaw­ienia w sekcji Uruchami­an­ie i odzyski­wanie. W kole­jnym oknie klikamy Edy­tuj:

2.) Zobaczymy plik boot.ini odpowiedzial­ny za uruchami­an­ie sys­te­mu. Odna­j­du­je­my lin­ijkę /fastdetect / (zazwyczaj jest to ostat­nia lin­ij­ka) i dopisu­je­my 3G , czyli całość powin­na wyglą­dać tak: /fastedtect /3GB (odpowied­nio zami­ast 3 GB może­my wpisać inną dowol­ną wartość):

3.) Zapisu­je­my zmi­any i zamykamy notat­nik. Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Ter­az sys­tem powinien pokazy­wać rzeczy­wistą pamięć RAM. W Win­dows Vista i 7 wystar­czy, że uru­chomimy wier­sz pole­ceń (lin­ię pole­ceń) z poziomu admin­is­tra­to­ra i wpisze­my polece­nie: BCDEd­it /set IncreaseUser­Va 3072 i po zapisa­niu zmi­an uru­chomimy ponown­ie kom­put­er.

4.) Dodatkowo, jeśli posi­adamy kom­put­er starszego typu, który pamięć ma lic­zoną w MB może się okazać, że np zami­ast 256 MB RAM zobaczymy tylko 128 MB. Aby to napraw­ić musimy prze­jść do bio­su i tam odnaleźć para­me­try o nazwie podob­nej do Graph­ic Win Size lub Graph­ic Aper­ture Size (nazwa zależ­na jest od bio­su). Wartość zmieni­amy możli­wie na najniższą (8, a nawet 16 MB) — dzię­ki temu zwol­nimy więcej pamię­ci zarówno dla naszych pro­gramów, jak i samego sys­te­mu.

PODSUMOWANIE

Złe wyświ­et­lanie pamię­ci RAM w sys­temie to udrę­ka wielu użytkown­ików kom­put­erów. Dzię­ki przed­staw­ione­mu artykułowi samodziel­nie zwol­nimy pamięć i dos­to­su­je­my ją od naszych potrzeb.

By |2016-11-26T10:07:31+00:00Październik 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. paradox 31/10/2011 w 17:53 - Odpowiedz

  guzuk praw­da to nie dzi­ała

 2. Artus2007 18/12/2011 w 15:39 - Odpowiedz

  Zależy, jaką masz wer­sję sys­te­mu. W więk­szoś­ci przy­pad­ków powyższa pro­ce­du­ra dzi­ała praw­idłowo.

 3. WassiliaPL 23/11/2012 w 16:44 - Odpowiedz

  Nie zgodzę się z autorem pos­tu. Należy podać ilość RAM-u, który ter­az po wymi­an­ie mamy w lin­i­jce /maxmem= [wartość]
  U mnie wyglą­gało to tak: Na początku miałem 1 GB Ram i wpisane tam było /maxmem= 1023. Były to dwie koś­ci po 512 MB a jak wiado­mo nigdy tyle dokład­nie nie jest i dlat­ego 1023 MB. Dorzu­ciłem 2 GB i napisałem zami­ast 1023 2055 bo nigdy nie ma pełnej wartoś­ci więc lep­iej dać troszkę mniej. Wyglą­dało to tak: /maxmem= 2055. Po tej zmi­an­ie uru­chomiłem kom­put­er ponown­ie i ter­az pokazu­je mi że mam 2.49 GB RAM. Poz­draw­iam auto­ra i grat­u­lu­ję pomył­ki.

  • mesiu91 22/02/2013 w 08:00 - Odpowiedz

   witam.mam podob­ny prob­lem i nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.gdy wrzucę 4,5 gb to mi pokazuje,że mam zain­stalowane te 4.5 gb ale w nawiasie,że dostęp­ne tylko 2 gb…czytałem tyle ale…płytę mam giga­byte i 4 slo­ty.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.