svchost.exe 100% CPU?

Wiele osób ma prob­le­my z pro­ce­sem svchost.exe , który przy włąc­zonych Aktu­al­iza­c­jach automaty­cznych sys­te­mu może zuży­wać do 100% CPU. Dzię­ki takiemu zachowa­niu kom­put­er wol­no pracu­je i traci na wyda­jnoś­ci. Jak sobie z tym prob­le­mem poradz­ić? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

1.) Prze­chodz­imy na stronę Microsof­tu, aby pobrać pier­wszą potrzeb­ną łatkę. Może­my to zro­bić klika­jąc w ten odnośnik: KLIK Pobrany plik zapisu­je­my na par­ty­cji sys­te­mowej (najczęś­ciej C), ale nie na pulpicie:

2.) Pobier­amy drugą potrzeb­ną łatkę: fix_svchost.bat Plik zapisu­je­my również na par­ty­cji sys­te­mowej, najlepiej w tym samym fold­erze, co poprzed­nia łat­ka. Aby pobrać łatkę klikamy na odnośnik PPM i wybier­amy Zapisz ele­ment docelowy jako:

3.) Na koniec pobier­amy ostat­nią łatkę z wit­ryny Microsof­tu: KLIK Plik zapisu­je­my do kat­a­logu z wcześniejszy­mi łatka­mi. Po pobra­niu wszys­t­kich trzech plików NIE INSTALUJEMY NA RAZIE ŻADNEGO Z NICH!

4.) Łat­ki musimy zain­stalować w Try­bie awaryjnym. W tym celu uruchami­amy ponown­ie kom­put­er i wciskamy tak dłu­go klaw­isz F8, aż ujrzymy menu wyboru sys­temów oper­a­cyjnych:

5.) Gdy już załadu­je się tryb awaryjny prze­chodz­imy do menu START—>Uruchom—>klikamy Przeglą­daj. Ter­az odna­j­du­je­my plik fix_svchost.bat i otwier­amy go:

6.) Przez chwilkę na ekranie czarne okno z tek­stem. Po chwili okno zniknie. Pro­ces został akty­wowany.

7.) Prze­chodz­imy znowu do menu Uru­chom, klikamy Przeglą­daj. Ter­az wybier­amy pier­wszą pobraną łatkę o nazwie win­dow­sup­dateagen­t30-x86. Aby zain­stalować łatkę wykonu­je­my kro­ki, jakie wyświ­etlą się na ekranie:

8.) Po zain­stalowa­niu łat­ki pora zain­stalować ostat­nią pobraną: Win­dowsXP-KB927891-v3-x86-ENU. Prze­chodz­imy do Uru­chom, klikamy Przeglą­daj i wskazu­je­my potrzeb­ny plik:

9.) Gdy zain­stalu­je­my już wszys­tkie potrzeb­ne łat­ki — uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Gotowe! Pro­ces svchost.exe nie powinien już powodować prob­lemów.

PODSUMOWANIE

Jeśli pro­ces svchost.exe powodu­je prob­le­my warto szy­bko zlik­wid­ować prob­lem, aby nie naraz­ić kom­put­era na zbyt wolne dzi­ałanie. Pora­da jest pros­ta i z pewnoś­cią początku­ją­cy użytkown­i­cy kom­put­era sobie poradzą.

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 23rd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |6 komentarzy

6 komentarzy

 1. Marcin 30/04/2011 w 10:44 - Odpowiedz

  Witam. Mam prob­lem z cpu. Przy uruchami­a­n­iu sys­te­mu mam ok.70–100%cpu. Tylko przy uru­chomionej Operze od 30–80%CPU.Chcę zas­tosować się do tej porady.Czy jeśli mam Vistę 32bit, też mam pobrać łatkę z punk­tu 8.)na XP Win­dowsXP-KB927891-v3-x86-ENU czy inną?

  • NameR> 13/12/2013 w 15:09 - Odpowiedz

   I ja miałem ten prob­lem. 98% CPU i by wogóle jakoś ruszyć z miejs­ca trze­ba było zaczy­nać od pan­elu pro­cesów. Ale już mam to w dupie. Zwycza­jnie wyłączyłem aktu­al­iza­c­je automaty­czne i zaporę Windy bo i tak są do niczego. Pros­ta zasa­da. Im mniej pro­cesów przy star­cie sys­te­mu > tym lep­iej i zdrowiej dla sys­te­mu. Zami­ast szukać łat i kom­bi­nować zde­cy­dowanie proś­ciej powyłączać wszys­tko co nam nor­mal­nie nie jest potrzeb­ne. A aktu­al­iza­c­je są pub­likowane na stronach windy i robi się to wtedy kiedy człowiek ma czas, a nie wtedy gdy Microsoft sobie przy­pom­ni o naszym ist­nie­niu ;-) Jeszcze tylko muszę się pozbyć tej cholernej ikony z tray’a w ształ­cie czer­wonej tar­czy. Strasznie mnie wpi­enia…

 2. Artus2007 30/04/2011 w 13:09 - Odpowiedz

  Niech kole­ga sprawdzi, czy na stron­ie MS jest taka łat­ka do Visty, bo pora­da przed­staw­ia sposób dla XP. Jeśli zna­jdziesz odpowied­nie łat­ki to wszys­tko powin­no iść dalej tak samo.

 3. carramba 18/10/2011 w 23:15 - Odpowiedz

  mam prob­lem ze znalezie­niem tego w tej wyświ­et­lanej stron­ie, sporo tam tego i nigdzie tego niema prosze o podpowiedź.Dwa pli­ki mam pier­wszy i trze­ci a dru­gi nie.

 4. koles 12/12/2012 w 12:39 - Odpowiedz

  Wiatm, mam taki sam prob­lem na win7. Jest jak­iś sposób żeby to rozwiązać?

 5. czarek 08/01/2016 w 19:31 - Odpowiedz

  Dzię­ki za pomoc, to “svchost.exe” dokucza­ło mi od pon­ad roku. Po wyko­na­niu Twoich porad naresz­cie mam spokój. Poz­draw­iam.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.