Stwórz dokument PDF

Pli­ki PDF są bard­zo pop­u­larne. Moż­na je zabez­pieczać przed mody­fikac­ja treś­ci, drukowaniem itd. Chcesz w prosty i dar­mowy sposób stworzyć taki plik? Nic trud­nego. For­mat ten jest bardziej prze­jrzysty niż np doku­ment Wor­da, wyglą­da este­ty­czniej. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Pobier­amy pro­gram PDFCre­ator (free­ware):

download1 download2

Po pobra­niu instalu­je­my. Insta­lac­ja jest bard­zo pros­ta, więc nie trze­ba jej przed­staw­iać. Opiera się na kilku prostych krokach. Po poprawnym zain­stalowa­niu pro­gram jest gotowy do uży­cia.

2.) Na pulpicie (o ile wybral­iśmy opcję stworzenia skró­tu) ukaże się ikon­ka pro­gra­mu. Po otwar­ciu zobaczymy Mon­i­tor drukowa­nia — tutaj zna­jdziemy opcję doty­czące naszej wirtu­al­nej drukar­ki PDF. Z reguły nic tutaj nie musimy zmieni­ać:

3.) Prze­jdźmy ter­az do najważniejszego eta­pu — tworzenia pliku w for­ma­cie PDF.  Doku­ment PDF może­my stworzyć prak­ty­cznie w każdym pro­gramie, w którym ist­nieje możli­wość drukowa­nia doku­men­tu. Przykład zostanie opar­ty na pod­staw­ie pop­u­larnego edy­to­ra Word. Otwier­amy więc dowol­ny doku­ment Wor­da:

4.) W moim przy­pad­ku jest to zwykły tekst bez obrazków:

5.) Wybier­amy po kolei opcję tak jak na poniższym scree­nie (MS Word 2007, jeśli uży­wasz 2003 lub innego opc­je mogą się znaczą­co różnić):

6.) Ukaże się nam kreator drukowa­nia. Wybier­amy drukarkę PDFCre­ator i klikamy Ok:

7.) Ter­az w okienku pro­gra­mu PDFCre­ator uzu­peł­ni­amy dane wg poniższego przykładu i klikamy na Zapisz:

8.) W stan­dar­d­owym okienku Zapisz jako wskazu­je­my miejsce zapisa­nia doku­men­tu, wybier­amy for­mat PDF i zapisu­je­my:

9.) Plik w for­ma­cie PDF gotowy! Otwier­amy zapisany plik, żeby zobaczyć rezul­taty:

PODSUMOWANIE

For­mat PDF jest bard­zo pop­u­larny. Coraz więcej różnego rodza­ju instrukcji, pole­ceń itp jest napisanych właśnie w tym for­ma­cie, więc umiejęt­ność jego tworzenia (za dar­mo) okazu­je się bard­zo dobrym rozwiązaniem.

Przy­da­je się też zupełnie odwrot­na oper­ac­ja, tzn przekon­wer­tować plik z pdf do wor­da. Zna­jdziesz to tu.

By |2016-11-26T10:07:43+00:00Sierpień 19th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. artus2007 19/08/2010 w 13:51 - Odpowiedz

    Tak, to praw­da. Moż­na zapisy­wać także w innych for­mat­ach (dostęp­ne są do wyboru pod­czas try­bu zapisu)

  2. […] Jeśli chci­ałbyś zro­bić odwror­nie czyli stworzyć pdf to pole­cam ten wpis. […]

  3. artus2007 28/12/2010 w 20:40 - Odpowiedz

    chy­ba tak samo, a nie odwrot­nie — prze­cież opisu­ję tu, jak stworzyć PDF

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.