Sterowniki bez podpisu cyfrowego

Dzisiejszy artykuł zostanie oparty o Windows 8 i 8.1 . W systemach tych została zablokowana możliwość instalowania sterowników, które nie mają podpisanego cyfrowo certyfikatu. Chodzi tutaj o to, aby pochodziły one od zaufanych i znanych dostawców oprogramowania, a nie pobrane „na lewo” z nieznanych źródeł. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie – uchroni nas przed uszkodzeniem systemu. Z drugiej strony jest pewien minus – może się okazać, że podpisane cyfrowo sterowniki nie wystarczą. Co wtedy? Musimy wyłączyć ich rejestrację. O tym dowiesz się z poradnika.

1. Artykuł stwor­zony został na przykładzie Win­dows 8.1 ale na samej „Ósem­ce” wyglą­da to tak samo. Więc z porady mogą sko­rzys­tać użytkown­i­cy obu sys­temów.

2. Pod­pisy­wanie sterown­ików musimy wyłączyć w zaawan­sowanym oknie, w którym wybier­amy np. tryb awaryjny. Teo­re­ty­cznie może­my to zro­bić na 2 sposo­by – ten, który wybierze­my zależy od nas.

3. Pier­wszy sposób to uru­chomie­nie okna bezpośred­nio z sys­te­mu Win­dows – najeżdżamy myszką na prawy dol­ny róg ekranu i wybier­amy Ustaw­ienia i Zmień ustaw­ienia kom­put­era:

zmien-ustawienia

4. W kole­jnym oknie prze­chodz­imy kole­jno do Aktu­al­iza­c­je i odzyski­wanie, a następ­nie Odzyski­wanie:

5. Po prawej stron­ie ekranu widz­imy zaawan­sowane ustaw­ienia doty­czące sys­te­mu Win­dows. Prze­suwa­jąc pasek naw­iga­cyjny na sam dół klikamy na Uru­chom ter­az:uruchom-teraz

6. Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie i zobaczymy stosowne okno. Wybier­amy kole­jno Rozwiąż prob­le­my, a potem Opc­je Zaawan­sowane:

rozwiaz-problemy

7. Ostat­ni krok to kliknię­cie na Ustaw­ie­nie uruchami­a­nia i Uru­chom ponown­ie. Po chwili zobaczymy zaawan­sowane menu wyboru. Po pros­tu klikamy na klaw­iaturze na cyfrę 7 i w ten sposób sys­tem uru­cho­mi się ponown­ie z już wyłąc­zonym trybem wymusza­nia pod­pisy­wa­nia sterown­ików:

podpis-sterownika

8. Dru­gi sposób pole­ga na tym, aby po uru­chomie­niu kom­put­era naciskać wciąż klaw­isz F8w ten sposób po chwili powin­no ukazać się okno z PKT 6 tego artykułu. Po częś­ci dostęp do tych okien opisy­wal­iśmy już na naszym por­talu omaw­ia­jąc uruchami­an­ie try­bu awaryjnego.

9. Ter­az, gdy pod­pisy są już wyłąc­zone może­my bez prob­le­mu zain­stalować każdy sterown­ik. Tak wyglą­da w moim przy­pad­ku błąd o niemożnoś­ci insta­lacji sterown­i­ka do kar­ty graficznej AMD:

and-radeon

 

By |2016-11-26T10:07:21+00:00Marzec 14th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.