Sprawdzenie napięcia naszego blaszaka

Zasi­lacz to ważny ele­ment zestawu kom­put­era. Trze­ba go odpowied­nio dobrać do pozostałych kom­po­nen­tów, aby wszys­tko dzi­ałało sprawnie bez nieoczeki­wanych niespodzianek. Dlat­ego dobrze jest sprawdz­ić napię­cie naszego kom­put­era. Wielu osobom mogło­by spraw­ić prob­lem zmierzenia napię­cia zasi­lacza. Aby to zro­bić należy mieć:

Miernik elek­tron­iczny-taki za ok.15 zł powinien wystar­czyć, aby mierzył napię­cie do dwóch miejsc za przecinkiem

Śrubokręt-do odkręce­nia bocznej obu­dowy kom­put­era.

Jak­iś dłu­gopis i kartkę papieru — aby zapisać nasz wynik napięć

Do pomi­aru będziemy uży­wać wty­czek

MOLEX i P1 24pin

Zaczy­namy

Będziemy mierzyć następu­jące napię­cia: 12V, 5V i 3,3V w IDLE(w spoko­ju) i w STRESIE

Zaczniemy od IDLE, należy włączyć jak­iś pro­gram do odt­warza­nia muzy­ki, komu­nika­tor i jakąś przeglą­darkę

Aby zmierzyć napicie 12V należy znaleźć wol­ną wty­czkę MOLEX lub wyjąć ją z np. napę­du i włożyć czer­woną końcówkę mierni­ka do żółtego kabla a czarną końcówkę do czarnego kabla.

Aby zmierzyć napię­cie 5V należy do tej samej wty­cz­ki włożyć czer­woną końcówkę do czer­wonego kabla a czarną końcówkę do czarnego kabla.

Aby zmierzyć napię­cie 3,3V należy znaleźć wty­czkę P1 24pin (jest to najwięk­sza wty­cz­ka wychodzą­ca z zasi­lacza która się wpina w płytę główną) i czer­woną końcówkę mierni­ka włożyć do pomarańc­zowego kabla a czarną końcówkę do czarnego kabla.

Aby sprawdz­ić napię­cie w stre­sie należy powtórzyć czyn­noś­ci tylko zami­ast włąc­zonego odt­warza­cza muzy­ki, przeglą­dar­ki i komu­nika­to­ra należy np. uru­chomić pro­gram 3DMARK, aby obciążył nasz kom­put­er.

Aby zasi­lacz dzi­ałał poprawnie jego napię­cie musi się mieś­cić w grani­cy:

12V  —  od 11,40V do 12,60V

5V  —  od 4,75V do 5,25V

3,3V  —  od 3,14V do 3,47V

Jeżeli wyni­ki nie mieszczą się  w tym grani­cach oznacza to że albo zasi­lacz jest uszkod­zony albo nasz sprzęt jest dla niego za moc­ny.

By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 6th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 06/04/2010 w 18:12 - Odpowiedz

    Bard­zo dobrze opisane, sprawdza­łem napię­cie tym sposobem u siebie i wszys­tko dzi­ała jak należy :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.