Sprawdź tryb pracy HDD

Stan­dar­d­owo dysk twardy (HDD) powinien pra­cow­ać w try­bie DMA (Direct mem­o­ry access). Może się jed­nak okazać, że jest on ustaw­iony na tryb pra­cy PIO. Takie ustaw­ie­nie może powodować różne prob­le­my z dyskiem i kon­flik­ty sprzę­towe wtedy, gdy o tym nie wiemy. Z artykułu dowiesz się, jak w bard­zo prosty sposób zmienić tryb pra­cy HDD z PIO na DMA (jeśli został zmieniony).

SPOSÓB 1 — Sprawdze­nie Menedżera Urządzeń

1.) Prze­chodz­imy do Menedżera urządzeń. Aby tego dokon­ać prze­chodz­imy kole­jno do: Mój Komputer–>PPM na wolne miejsce–>Właściwości–>Zakładka Sprzęt–>Menedżer urządzeń:

2.) Na liś­cie sprzę­tu odszuku­je­my Kon­trol­ery IDE ATA/ATAPIrozwi­jamy gałąź i odszuku­je­my Pod­sta­wowy kanał IDE. Klikamy PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci:

3.) Prze­chodz­imy do zakład­ki Ustaw­ienia zaawan­sowane. Sprawdza­my, czy Tryb trans­feru ustaw­iony jest na DMA. Jeśli tak jest, wszys­tko jest w porząd­ku. Jeśli nato­mi­ast wid­nieje tam PIO musimy odin­stalować sterown­ik. Klikamy więc na odin­staluj w zakład­ce Sterown­ik i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er:

SPOSÓB 2 — Sprawdze­nie w pro­gramie HD TUNE

1.) Tryb pra­cy może­my także sprawdz­ić za pomocą pro­gra­mu HD TUNE (bez prob­le­mu zna­jdziemy go na por­ta­lach z dar­mowym opro­gramowaniem). Tryb odczy­tamy z zakład­ki INFO:

2.) Dodatkowo wykonu­je­my test, aby sprawdz­ić, czy pro­gram się nie pomylił. Klikamy na Bench­mark i czekamy spoko­jnie na zakończe­nie tes­tu.

PODSUMOWANIE

Poprawność pra­cy dysku twardego jest bard­zo waż­na. Unikniemy w ten sposób wielu prob­lemów, a także zyskamy na wyda­jnoś­ci.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Kwiecień 12th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.