Sprawdź kto korzysta z Twojego internetu

Dochodzisz do wniosku, że Twój Internet nagle spowolnił? Pliki pobierają się wolniej, a strony wczytują się dłużej? Jeśli problemy od strony usługodawcy mamy wykluczone i wszystko z jego strony przebiega w porządku to warto sprawdzić, czy ktoś niepowołany nie korzysta z naszej sieci. Mając w domu router i sieć bezprzewodową z kiepskim hasłem możemy spostrzec, że ktoś korzysta z naszego Internetu – może to akurat wścibski sąsiad, któremu nie chce się opłacać abonamentu i kradnie nam Internet.

1. W artykule opisu­ję swój router D-Link DIR 615. W innych router­ach oper­ac­ja powin­na wyglą­dać podob­nie, mogą różnić się jedynie okna kon­fig­u­ra­cyjne oraz adres IP urządzenia. W moim przy­pad­ku adres IP routera to 168.0.1 Wpisu­ję go w pasku adresu przeglą­dar­ki inter­ne­towej, by prze­jść do ustaw­ień kon­fig­u­ra­cyjnych:

dlink-login2. Ter­az należy zal­o­gować się do pan­elu kon­fig­u­ra­cyjnego routera. Wpisu­je­my hasło, które ustaw­iliśmy sobie na samym początku gdy podłącza­l­iśmy router:

dlink-admin

3. Po pomyśl­nym zal­o­gowa­niu musimy sprawdz­ić, kto tak naprawdę korzys­ta z naszego Inter­ne­tu. W moim przy­pad­ku prze­chodz­imy do zakład­ki STATUS:

dlink-status

4. Prze­chodząc na sam dół wyświ­et­lonej strony zobaczymy, jakie urządzenia łączyły się z naszą siecią, a także zobaczymy tam ich numery IP i adres MAC. Są to kom­put­ery i urządzenia dzi­ała­jące w naszej sieci LAN. Jeśli zobaczymy na liś­cie urządzenia, które są nam nie znane musimy zain­ter­we­niować i zmienić jak najszy­b­ciej hasło. Jeśli urządzenia są nam znane może­my być spoko­jni, aczkol­wiek warto zmienić hasło co jak­iś czas. W moim przy­pad­ku nie ma nic niepoko­jącego, ponieważ wszys­tkie wyświ­et­lone na liś­cie urządzenia są mi znane:

dlink-status

5. Aby zmienić hasło do sieci bezprze­wodowej musimy prze­jść do zakład­ki SETUP, a następ­nie kliknąć pozy­cję WIRELESS SETTINGS. Na samym dole strony widoczny jest przy­cisk o nazwie Man­u­al Wire­less Net­work Set­up. Klikamy go by prze­jść dalej:

dlink-setup6. W otwartym oknie prze­chodz­imy na sam dół strony – tam widz­imy pole zaty­tułowane PRE-SHARED KEY. To tutaj defini­u­je­my hasło do naszej sieci bezprze­wodowej. Najlepiej wpisać moc­ne i bez­pieczne hasło. A jeśli mamy prob­lem z jego zapamię­taniem warto spisać je np. na kartce papieru i schować w bez­pieczne miejsce tak, aby nikt niepowołany nie miał do niego dostępu:

pre-shared-key7. Po zmi­an­ie hasła zamykamy przeglą­darkę. Od tej chwili hasło zostało zmienione. Jeśli okaże się, że sys­tem rozłączy się z siecią i zażą­da poda­nia nowego hasła – to tak też uczyńmy.

By |2016-11-26T10:07:20+00:00Marzec 27th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.