Sposób na ulotną pamięć

Masz prob­le­my z zapamię­taniem ważnych haseł, numerów kont, pinów i innych ważnych numerów? Sko­rzys­taj z aplikacji opisanej w tym właśnie artykule. Nie będziesz musi­ał zapamię­ty­wać wszys­t­kich uży­wanych przez Ciebie haseł. Wystar­czy, że ustaw­isz jed­no główne hasło dla pro­gra­mu, a on zad­ba o resztę. Pro­gram dodatkowo szyfru­je prze­chowywane dane, aby zapo­biec ich kradzieży. Zapraszam do lek­tu­ry.

[note]Program jest na licencji free­ware, tzn, że może być rozpowszech­ni­any i uży­wany bez żad­nych opłat. Min­i­malne wyma­gania:

Win­dows 98/Me/2000/XP/Vista/2003/7

Ok 5mb wol­nej przestrzeni dyskowej

UWAGA!!! Jest to starsza wer­s­ja pro­gra­mu, która może nie współpra­cow­ać poprawnie z Win­dows Vista i 7.

[/note]

1.) Pier­wsze, co musimy zro­bić to pobrać pro­gram o nazwie KeeP­ass Pass­word Safe. Zna­jdziemy go download1 download2. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Główne okno pro­gra­mu prezen­tu­je się następu­ją­co:

2.) Przyszła pora na stworze­nie nowej bazy haseł, która będzie chronić (także za pomoc hasła) pozostałe nasze dane. Klikamy w tym celu na File i wybier­amy New. Ukaże nam się takie oto okienko:

3.) We wyszczegól­nionym polu poda­je­my nasze główne hasło, które będzie chroniło naszych pozostałych haseł i poufnych danych. Hasło jest najbez­pieczniejsze wtedy, gdy pasek zapełni się na zielono. Wpisu­je­my więc wybrane przez nas hasło i klikamy Ok. Pamię­ta­jmy!  Musimy je zapamię­tać!:

4.) W kole­jnym oknie pow­tarza­my nasze hasło i klikamy Ok:

5.) Po wpisa­niu hasła pro­gram powró­ci do głównego okna, z tym, że po lewej stron­ie ukaże się lista kat­e­gorii haseł:

[note]Win­dows — kat­e­go­ria dodawa­nia haseł sys­te­mowych np. hasła do Win­dows.

Net­work — kat­e­go­ria dodawa­nia haseł sieciowych np. do inter­ne­tu.

Inter­net — kat­e­go­ria dodawa­nia haseł inter­ne­towych np. z przegladarek.

Home­bank­ing — kat­e­go­ria dodawa­nia różnych haseł np. dla kont bankowych, kart kredy­towych itp.

[/note]

6.) Wybier­amy wybrana przez nas kat­e­gorię i klikamy na białym polu po prawej stron­ie pro­gra­mu PPM (prawym przy­ciskiem myszy) i z menu kon­tek­stowego wybier­amy Add Entry… :

7.) Uzu­peł­ni­amy poniższa tabelę w taki sposób, jak na poniższym scree­nie, z tym, że poda­je­my własne dane:

8.) Opcjon­al­nie może­my dodać tyle haseł do bazy, ile potrze­bu­je­my. Jeśli już wszys­tkie dodamy, klikamy na File i Save As, żeby zapisać bazę. Wpisu­je­my nazwę bazy i klikamy na Zapisz:

9.) Gdy będziemy chcieli przy­pom­nieć sobie dane hasło, otwier­amy pro­gram i wpisu­je­my tylko hasło główne.

PODSUMOWANIE

Każde­mu z nas może się zdarzyć taka sytu­ac­ja, że zapom­n­imy ważne hasła. opisany przeze mnie pro­gram na “Ulot­ną pamięć” sprawdza się bard­zo dobrze w prze­chowywa­niu i szyfrowa­niu haseł, pinów czy poufnych danych.

By |2016-11-26T10:07:49+00:00Czerwiec 25th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.