Sposób na sprawdzenie, czy nasza karta graficzna nie jest uszkodzona

 Cza­sem może­my mieć wąt­pli­woś­ci co do naszej kar­ty graficznej. W grach wyświ­et­la­ją się dzi­wne krechy, grafi­ka odmaw­ia posłuszeńst­wa czy widz­imy arte­fak­ty. Są sposo­by na przetestowanie naszej kar­ty i sprawdze­nie, czy dzi­ała poprawnie, czy jest z nią coś nie tak. Pro­gram obciąża praw­ie maksy­mal­nie Pro­ce­sor kar­ty graficznej (GPU), co skutku­je tym, że niemalże naty­ch­mi­ast może­my wykryć usterkę. Przed­staw­ię tu jeden sprawd­zony sposób.

1.)Pier­wszą rzeczą, jaką powin­niśmy zro­bić jest pobranie dar­mowego narzędzia Video Card Sta­bil­i­ty Test z tego linku

2.)Instalu­je­my pro­gram, następ­nie go uruchami­amy. Wciskamy Start i uruchami­amy w ten sposób test obciąże­nia GPU:

3.)Ten test jest trawa prak­ty­cznie w nieskońc­zoność. Może­my go prz­er­wać klika­jąc na Stop. Pod­czas tes­tu, gdy okaże się, że kar­ta jest uszkod­zona, zostaniemy o tym powiadomieni błę­da­mi. W cza­sie tes­tu GPU jest jak wcześniej wspom­ni­ałem praw­ie maksy­mal­nie obciążony. Jeśli po dłu­gi teś­cie nie ma błędów, oznacza to, że z naszą kartą graficzną nie ma żad­nych prob­lemów.

By |2016-11-26T10:07:55+00:00Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Adrian 10/11/2011 w 12:25 - Odpowiedz

  Mam pytanie. Wykon­ałem test na tym pro­gramie powyżej i wyświ­etlił się błąd -

  Mon­i­tor Plug and Play
  NVIDIA GeForce 9500 GT
  1280x960
  WIN5.1 Dodatek Ser­vice Pack 3
  Direc­tX 9.0c installed
  Gener­ic appli­ca­tion error.
  ERROR: -2005530518

  Chci­ałbym zapy­tać czego doty­czy i jak go napraw­ić.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.