Speedtest dla WordPress

Tester prędkości internetu możesz łatwo użyć na kilku oferujących tą usługę stronach, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę speedtest, a wyświetli się wiele propozycji pomiaru łącza, za które płacisz. W poradniku przedstawie w jaki sposób zainstalować speedtest mini OOKLA na wybranym szablonie wordpress’a.

W momen­cie pisa­nia tego porad­ni­ka nie znalazłem ciekawego plug­i­na, który mógł­by ułatwić sprawę dlat­ego opisze krok po kroku co należy zro­bić aby na jed­nej z pod­stron swo­jej strony lub blo­ga mieć jeden z lep­szych speedtestów w internecie.

Pobierz
Na początek musisz pobrać paczkę spakowanych plików, które wrzu­cisz na swój ser­w­er. Zro­bisz to wyłącznie po zal­o­gowa­niu, więc utwórz kon­to w ser­wisie speedtest.net
Pobierz

1. Upload plików na serwer

Image Description

Po ściąg­nię­ciu pacz­ki oraz roz­pakowa­niu jej musisz wrzu­cić zawartość do nowo utwor­zonego kat­a­logu na ser­w­erze. Najlepiej w dome­nie Two­jej strony. W tym celu użyj Fillezil­la lub Total Com­man­der.

Ja utworzyłem fold­er o nazwie test, dzię­ki czeku łatwiej mi się z zewnątrz dostać do tej pod­strony, gdyż nazwa jest pros­ta. Czyli toin.pl/test lecz nie o to nam chodzi tylko o wstaw­ie­nie tej ani­macji na jed­ną z naszych pod­stron szablonu WP.

Pamię­taj o wyborze pliku index.html! Ja zde­cy­dowałem się na wer­sję PHP więc usunąłem “php” z nazwy pliku.

2. Utwórz stronę w WP

Ter­az musisz utworzyć nową stronę gdzie wkleisz kod z pliku index.html

<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="center"><!-- BEGIN SPEED TEST - DO NOT ALTER BELOW-->
<script type="text/javascript" src="http://twojadomena.pl/test/speedtest/swfobject.js?v=2.2"></script>

<div id="mini-demo" style="text-align: center;">Uwaga! Speedtest.net Mini potrzebuje co najmniej wersje 8 Flash. Proszę<a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">zaktualizuj go.</a>.</div>

<!--/mini-demo--><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var flashvars = { 			upload_extension: "php" 		}; 		var params = { 			wmode: "transparent", 			quality: "high", 			menu: "true", 			allowScriptAccess: "always" 		}; 		var attributes = {}; 		swfobject.embedSWF("http://twojadomena.pl/test/speedtest.swf?v=2.1.8", "mini-demo", "400", "250", "9.0.0", "speedtest/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
// ]]></script>
<!-- END SPEED TEST - DO NOT ALTER ABOVE --></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Edycja kodu

Ter­az zmień kod tak aby przekierować lin­ki w nim zawarte na pli­ki wrzu­cone na ser­w­er. Edy­tuj dokład­nie 2 lin­ki, czyli zami­ast “two­jadom­e­na” wpisz aktu­al­ną. Następ­nie upewnij się, że pli­ki są na pewno w podanych lokaliza­c­jach.

4. Objaśnienia kodu

align="center" — tester pokaże się na środ­ku strony

wmode: "transparent" - tester będzie przeźroczysty, alternatywnie "opaque

quality: "high" - jakość testera, alternatywnie "low"

"400", "250", - szerokość i wysokość

5. Przekierowanie domeny na stronę WP (opcjonalnie)

Pomi­ar pręd­koś­ci powinien wyświ­et­lać się już poprawnie. W moim przy­pad­ku to następu­ją­cy link toin.pl/speedtest lecz chci­ałbym aby strona ta otwier­ała się po wpisa­niu sub­dome­ny w przeglą­darkę. Chodzi o adres test.toin.pl który utworzyłem w pan­elu admin­is­tra­to­ra home.pl.

W tym celu do kat­a­logu test utwor­zonego wcześniej (ptk1) edy­tu­ję nazwę pliku index.html na taki który nie będzie dzi­ałał, gdyż tą domenę chce­my wyko­rzys­tać do przekierowa­nia na stronę WP, a nie na index.html który w kat­a­logu test. Czyli np zmieni­am na 1index.html (przy założe­niu że sub­dom­e­na jest na ten kat­a­log przekierowana).

Ter­az najważniejsze… Musimy utworzyć plik .htac­cess w którym określimy gdzie ma być przekierowanie.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?mojadomena.pl [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$
RewriteRule ^(.*)  [L,R=301]

6. Podsumowanie

Tester opisany w tym porad­niku jest jed­nym z wielu dostęp­nych za dar­mo w internecie. Wybrałem go, gdyż ofer­u­je wybranie innych ser­w­erów do testów zaraz po zakończe­niu pier­wszego. Ważne jest to z tego powodu, że nie moż­na swoich wyników opier­ać wyłącznie na jed­nym pomi­arze. Dlat­ego zawsze sprawdź inne speedtesty. Ważne aby przed przys­tąpi­e­niem do tes­tu łącza wyłączyć wszys­tkie aplikac­je korzys­ta­jące z usług inter­ne­towych m.in. aplikac­je P2P, menadżery pobiera­nia plików itp. Na czas przeprowadzenia testów wskazane jest wyłączyć również wszelkie zapory sieciowe oraz opro­gramowanie anty­wiru­sowe.

Warto sprawdz­ić speed-test.net.pl oraz speedtest.pl/mini

By |2016-11-26T10:07:25+00:00Kwiecień 21st, 2014|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.