SmitFraudFix — likwidujemy szpiegów (XP)

Kom­put­er bard­zo szy­bko może ulec zaraże­niu pro­gra­ma­mi szpiegowski­mi. Nie zawsze wystar­czy tutaj skuteczny anty­wirus, ponieważ szpieg może zaszyć się gdzieś głęboko w sys­temie lub po pros­tu zwykły pro­gram anty­wiru­sowy go nie wykry­je. Z tego artykułu dowiesz się, jak zlik­wid­ować szpiegów  sys­temie za pomocą pro­gra­mu Smit­Fraud­Fix.

1.) Pro­gram może­my pobrać klika­jąc tutaj KLIK . Jest to wer­s­ja 2423. Pro­gram wystar­czy uru­chomić klika­jąc dwukrot­nie na pobrany plik. Zaraz po uru­chomie­niu pro­gra­mu ujrzymy okno z infor­ma­cją doty­czącą auto­ra pro­gra­mu — aby zamknąć okno wciskamy dowol­ny klaw­isz. Zobaczymy główne okienko Smit­Fraud­Fix:

2.) Najpierw musimy sprawdz­ić sys­tem pod kątem szpiegowskiego opro­gramowa­nia. W tym celu wybier­amy pozy­cję Search wciska­jąc na klaw­iaturze cyfrę 1 :

3.) Pro­gram rozpocznie ter­az skanowanie kom­put­era w poszuki­wa­niu opro­gramowa­nia szpiegu­jącego. W tym cza­sie nie jest zale­cane wykony­wanie jakichkol­wiek dzi­ałań na kom­put­erze, ponieważ może to wydłużyć skanowanie lub nawet sfałs­zować wyni­ki.

[note]Isto­ta uwa­ga! W cza­sie skanowa­nia anty­wirus może gen­erować infor­ma­c­je o złośli­wym opro­gramowa­niu wykry­tym w pro­gramie. Nie należy się tym prze­j­mować, ponieważ pro­gram nie zaw­iera szkodli­wego kodu. Najlepiej wyłączyć pro­gram anty­wiru­sowy na czas uży­cia Smit­Fraud­Fix.[/note]

4.) Po kilku min­u­tach (czas skanowa­nia zależy od kom­put­era i iloś­ci skanowanych plików) pro­gram wygeneru­je raport w postaci pli­ki tek­stowego. Jeśli sys­tem jest czysty od szpiegowskiego opro­gramowa­nia to na tym etapie może­my zakończyć skanowanie. Jeśli jed­nak raport wykaże, że sys­tem zaw­iera szkodli­we opro­gramowanie, powin­niśmy prze­jść do kole­jnego kroku.

5.) Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er i tym razem prze­chodz­imy do try­bu awaryjnego. Aby tego dokon­ać, pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era, gdy jeszcze widz­imy czarne tło wciskamy kli­ka razy klaw­isz F8. Ujrzymy takie okno, w którym wybier­amy Tryb awaryjny:

6.) Po zal­o­gowa­niu się na swo­je kon­to zobaczymy komu­nikat, że sys­tem Win­dows dzi­ała w try­bie awaryjnym. Klikamy na Tak by prze­jść do try­bu awaryjnego:

7.) Będąc w try­bie awaryjnym ponown­ie uruchami­amy pro­gram. Okienko z infor­ma­cją od auto­ra ponown­ie zatwierdza­my dowol­nym klaw­iszem. Tym razem wybier­amy opcję Clean wciska­jąc klaw­isz 2 na klaw­iaturze:

8.) Pro­gram rozpocznie usuwanie zain­fekowanych plików. Jeśli okaże się, że znikną ikony z pul­pitu lub anty­wirus znowu zacznie zasypy­wać nas komu­nikata­mi, to nie wpada­jmy w panikę — to nor­mal­ny objaw. Dla pewnoś­ci lep­iej jest wyłączyć pro­gram anty­wiru­sowy przed uru­chomie­niem pro­ce­su dezyn­fekcji.

9.) Jeśli aplikac­ja zapy­ta o oczyszcze­nie rejestru oczy­wiś­cie zgadza­my się na wciska­jąc Y i następ­nie Enter:

10.) Zacznie się usuwanie kluczy rejestru, które były pow­iązane z opro­gramowaniem szpiegu­ją­cym. Po udanym skanowa­niu i oczyszcze­niu kom­put­era zamykamy pro­gram naciskać Q i uruchami­amy kom­put­er ponown­ie, tym razem logu­jąc się do nor­mal­nego try­bu.

PODSUMOWANIE

Pro­gram Smit­Fraud­Fix jest bard­zo potężnym narzędziem do wal­ki ze szpiegowskim opro­gramowaniem. Zale­cana jest szczegól­na ostrożność pod­czas uży­wa­nia aplikacji — użytkown­ik dokonu­je tego na włas­ną odpowiedzial­ność mimo tego, że artykuł został opra­cow­any bard­zo staran­nie.

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 21st, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.