Sieć bezprzewodowa jeszcze szybsza

Jeśli nie mamy ochoty korzys­tać z sieci prze­wodowej, a metry kabli spraw­ia­ją nam kłopot, powin­niśmy łączyć się z siecią bezprze­wodowo. Każ­da kar­ta bezprze­wodowa ofer­u­je wykry­wanie sieci niemalże naty­ch­mi­as­towo, lecz pro­gram Net­S­tum­bler ofer­u­je wykry­wanie sieci bezprze­wodowych w jeszcze szyb­szym tem­pie. Z artykułu dowiesz się, jak wykryć za pomocą aplikacji różne sieci bezprze­wodowe bard­zo szy­bko oraz, jak z nich korzys­tać.

1.) Pro­gram Net­S­tum­bler pobierze­my z tego ser­wisu KLIK. Insta­lac­ja prze­b­ie­ga stan­dar­d­owo — opiera się na kilku kliknię­ci­ach, więc nie będę jej opisy­wać. Po zain­stalowa­niu aplikacji uruchami­amy ją. Ujrzymy główne okno:

2.) Według mojego przykładu pro­gram wykrył kil­ka bezprze­wodowych sieci i to w dość szy­bkim okre­sie cza­su, a o to nam właśnie chodz­iło. Klika­jąc dwukrot­nie na sieć może­my się z nią w każdej chwili połączyć. Jed­nak licz­ba infor­ma­cji w aplikacji jest dość spo­ra, więc poz­wolę je sobie wyjaśnić:

[note]

MACjest to adres MAC naszej kar­ty bezprze­wodowej, dzię­ki niemy ziden­ty­fiku­je­my inne urządzenia.

SSIDiden­ty­fika­tor sieci, który nada­je oso­ba, która daną siecią zarządza (admin­is­tra­tor).

Name — nazwa sieci.

Chan — jest to numer kanału sieci bezprze­wodowej. Jeśli widz­imy znak gwiazd­ki obok takiej sieci to oznacza, że jesteśmy w danej chwili połączeni z tą siecią.

Speed — maksy­mal­na szy­bkość danej sieci.

Ven­dor — pro­du­cent danej kar­ty bezprze­wodowej.

Type — jeśli widz­imy Peer — urządze­nie pracu­je w try­bie ad hoc (łączy się bezpośred­nio). Jeśli widz­imy APjest to punkt dostępowy.

Encryp­tion — szyfrowanie w danej sieci.

SNRto nic innego, jak sto­sunek syg­nału do szu­mu.

Sig­nal+ — najwyższa wartość syg­nału, jaka została zaob­ser­wowana w trak­cie połączenia.

Noise — im niższa wartośc szu­mu, tym lep­iej (określa poziom szu­mu).

SNR+ — sto­sunek syg­nału do szu­mu (najwyższy, jaki został zaob­ser­wowany w trak­cie połączenia).

[/note]

Wszys­tko przed­staw­ione jest na poniższym obrazku:

3.) Porównu­jąc podane wartoś­ci łat­wo ustal­imy, która sieć jest najbardziej odpowied­nia i ma najlep­szy syg­nał.

PODSUMOWANIE

Prak­ty­cznie każ­da kar­ta sieciowa bezprze­wodowa ofer­u­je możli­wość połączenia się z sieci­a­mi i ich wyszuki­wanie. Net­S­tum­bler ofer­u­je to w szyb­szym zakre­sie, dodatkowo posi­a­da wiele dodatkowych opcji. Szczegól­nie pole­cany dla wyma­ga­ją­cych użytkown­ików.

By |2016-11-26T10:07:32+00:00Sierpień 27th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.