Sandboxie — piaskownica w Twoim systemie

Jeśli instalu­jesz dużo pro­gramów w swoim kom­put­erze to z pewnoś­cią nie chcesz, aby był on zaśmiecony. Z pomocą przy­chodzi więc pro­gram o nazwie Sand­box­ie, który stworzy w naszym sys­temie spec­jal­ną, odi­zolowaną przestrzeń zwaną piaskown­icą, na której bez obaw może­my instalować i uruchami­ać dowolne pro­gram bez obaw o zaśmiece­nie sys­te­mu. Co ważne, po uru­chomie­niu pro­gra­mu w piaskown­i­cy nikt nie będzie wiedzi­ał o tym, że pro­gram został w ogóle uru­chomiony.

1.) Pobier­amy pro­gram Sand­box­ie z tej strony KLIK. Uruchami­amy insta­la­tor aplikacji — po przeko­pi­owa­niu plików może zaw­iesić się sys­tem lub zrestar­tować się. Jeśli dojdzie do takiego objawu, usuwamy pro­gram (lub przeko­pi­owane pli­ki — zależy, czy pro­gram się cały zain­stalu­je) i instalu­je­my go jeszcze raz. Jeśli pojawi się okno Zgod­ność opro­gramowa­nia po pros­tu potwierdza­my je klika­jąc na Ok. Na ekranie powin­niśmy zobaczyć okienko naszej aplikacji wraz z domyśl­ną piaskown­icą:

2.) Może­my dodawać nowe piaskown­ice i je edy­tować. Dla niedoświad­c­zonych użytkown­ików lep­iej jest, aby uży­wali domyśl­nej piaskown­i­cy — na niej właśnie opar­ty jest ten artykuł. Na początku spróbu­je­my uru­chomić w piaskown­i­cy przeglą­darkę Mozil­la Fire­fox. Uruchami­amy więc ikonę Przeglą­dar­ka inter­ne­towa w piaskown­i­cy klika­jąc jej ikonę na pulpicie:

3.) Przeglą­dar­ka zostanie uru­chomiona. Znakiem rozpoz­naw­czym uru­chomionej przeglą­dar­ki jest znaczek # zna­j­du­ją­cy się na pasku tytułowym — ogranicza on tytuł strony:

4.) Jeśli chce­my uru­chomić inną aplikację zain­stalowaną w kom­put­erze wystar­czy, że klikniemy PPM na ikonkę pro­gram i wybierze­my Default­Box i Uru­chom z Menu Start. Od tej chwili z wyświ­et­lonego menu po wybra­niu Pro­grams może­my wybrać każdą dowol­ną aplikację, którą chce­my uru­chomić poprzez piaskown­icę:

5.) Może­my także uru­chomić pro­gram np z pły­ty czy innego nośni­ka. W tym celu klikamy PPM na ikonkę pro­gra­mu i wybier­amy Default­Box i Uru­chom dowol­ny pro­gram. Klika­jąc na Przeglą­daj wybier­amy intere­su­ją­cy nas pro­gram.

PODSUMOWANIE

Piaskown­i­ca to bard­zo dobre rozwiązanie dla wszys­t­kich osób lubią­cych testować opro­gramowanie. Z pewnoś­cią nie zaszkodzi ona sys­te­mowi, a każ­da nowo zain­stalowana aplikac­ja będzie wcześniej przetestowana.

By |2016-11-26T10:07:34+00:00Lipiec 25th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. WindowsKiller 13/08/2011 w 15:51 - Odpowiedz

    Super rozwiązanie
    Ja lubię testować opro­gramowanie więc się przy­da

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.