Samsung L760 Manual PL

Sam­sung L760 to tele­fon o dużych możli­woś­ci­ach.  Jego para­metrów nie trze­ba przed­staw­iać ponieważ wszys­tkie para­me­try zna­jdziemy NA TEJ STRONIE . Jeśli chcesz wymienić jakąś część w tym właśnie mod­elu to ten porad­nik z pewnoś­cią Ci się przy­da. Maka­mentem tego mod­elu, jak i innych z roz­suwanym slid­erem jest taś­ma łączą­ca LCD z płytą główną. Taś­ma ta ule­ga częstym uszkodzeniom. Z pomocą tego artykułu dowiesz się , jak ją wymienić. Wymienisz także bez prob­le­mu inne częś­ci.

1.) Pier­wsze, co musimy zro­bić to  ściągnąć klap­kę tyl­ną i wyciągnąć bater­ię, kartę sim i pamię­ci jeśli posi­adamy. Następ­nie odkrę­camy widoczne śrub­ki. Dwie z nich ukryte są pod zaślep­ką, co obrazu­je poniższy screen:

2.) Po odkręce­niu wszys­t­kich śrubek zde­j­mu­je­my tyl­ną obu­dowę lekko ją pod­waża­jąc. Zale­cam szczegól­ną ostrożność, aby niczego nie poła­mać! Do pod­waże­nia obu­dowy może­my użyć płask­iego noży­ka lub śrubokrę­ta:

3.) Ujrzymy płytę główną. Przed nami do odkręce­nia kole­jne śrub­ki. Dla ułatwienia zaz­naczyłem je czer­wony­mi krop­ka­mi:

4.) Przyszła pora na wyciąg­nię­cie pły­ty głównej. Nieste­ty przeszkadza nam w tym wczepi­ona taś­ma LCD oraz taś­ma od bocznych przy­cisków Odpinamy je i dopiero wyciągamy płytę główną. Miejs­ca zaczepi­enia tasiemek dla ułatwienia zaz­naczyłem czer­wonym kolorem:


5.) Po zde­mon­towa­niu pły­ty zobaczymy cztery kole­jne śrub­ki. Odkrę­camy je:

6.) Kole­jny krok to wyciąg­nię­cie taśmy poprzez mech­a­nizm roz­suwa­nia. Jest to jeden z trud­niejszych momen­tów roz­biera­nia tego tele­fonu, więc zale­cam bard­zo szczegól­ną ostrożność:

7.) Rozczepi­amy obu­dowę środ­kową i obu­dowę przed­nią. Również robimy to ostrożnie, aby nie nader­wać żad­nego ele­men­tu:

8.) Ostat­ni krok to odczepi­enia taśmy od wyświ­et­lacza. Po odczepi­e­niu może­my swo­bod­nie zamon­tować nową:

9.) Jeśli chce­my wymienić wyświ­et­lacz, odczepi­amy wty­czkę łączącą płytę z LCD:

PODSUMOWANIE

Wymi­ana ele­men­tów w domowym zaciszu może okazać się przy­dat­na. Zaoszczędz­imy w ten sposób trochę pieniędzy na wymi­an­ie drob­nych ele­men­tów w komisach. Należy pamię­tać o szczegól­nej ostrożność, aby nie uszkodz­ić tele­fonu!

By |2016-11-26T10:07:47+00:00Lipiec 18th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.