Samsung J600 Manual PL

Sam­sung J600 to kole­jny mod­el tegoż pro­du­cen­ta ze slid­erem. Częsty maka­ment, jak i innych mod­eli ze slid­erem — taś­ma łączą­ca LCD z płytą główną.  W tym artykule zaprezen­tu­ję, jak w prosty i bez­pieczny sposób roze­brać ten mod­el tele­fonu. Jego specy­fikacji nie trze­ba podawać, ponieważ zna­jdziemy je TUTAJ.

1.) Pier­wszy banal­ny krok — zde­j­mu­je­my klap­kę baterii, wyciągamy bater­ię, kartę sim i kartę pamię­ci (jeśli posi­adamy).

2.) Pod zaślep­ką zasięgu ukry­ta jest śrub­ka. Pod­ważamy zaślep­kę aby uzyskać do niej dostęp. Wtedy odkrę­camy wszys­tkie widoczne śrub­ki:

3.) Po odkręce­niu wszys­t­kich śrubek zde­j­mu­je­my obu­dowę:

4.) Odczepi­amy taśmy od pły­ty głównej (taś­ma LCD i od klaw­iszy głośnoś­ci) i wyj­mu­je­my płytę główną:

5.) Odkrę­camy dwie kole­jne widoczne śrub­ki. Zobaczymy je po roz­sunię­ciu tele­fonu:

6.) Pod­ważamy środ­kową obu­dowę płaskim narzędziem np nożykiem i ją zde­j­mu­je­my:

7.)Wyj­mu­je­my szynę (ta część niebies­ka na poniższym scree­nie). Mamy już dostęp do wszys­t­kich ele­men­tów, wystar­czy wymienić te, które są uszkod­zone:

PODSUMOWANIE

Wymi­ana elemen­tów w domowym zaciszu może okazać się przy­datna. Zaoszczędz­imy w ten spo­sób trochę pieniędzy na wymi­an­ie drob­nych elemen­tów w komisach. Należy pamię­tać o szczegól­nej ostrożność, aby nie uszkodz­ić tele­fonu!

By |2016-11-26T10:07:47+00:00Lipiec 23rd, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.