Samsung i5700 Recenzja

Samsung Galaxy Spica i5700 – Recenzja

Wstęp

Sam­sung i5700 jest drugim z kolei androi­dem od Sam­sun­ga. Początkowo miał być tańszą wer­sją swo­jego pro­to­plas­ty – Galaxy i7500. Jed­nak sprawy potoczyły się tak, że Galaxy Spi­ca stał się nieco wyda­jniejszą i ulep­szoną wer­sją swo­jego poprzed­ni­ka. Ów mod­el wys­tępu­je pod nazwa­mi Galaxy Spi­ca, oraz Galaxy Lite. Stosowanie obu nazw jest poprawne.

Zawartość zestawu

Zestaw Sam­sun­ga cieszy, lecz mógł­by być nieco bardziej obsz­erny. Kabel USB nie jest najdłuższy, a kar­ta Micro SD o ubo­giej pojem­noś­ci nie jest najlep­szej klasy. Na pochwałę zasługu­ją wysok­iej jakoś­ci słuchaw­ki. Dźwięk wydoby­wa­ją­cy się z załąc­zonych dokanałówek cieszy ucho. W prostym pudełeczku od Sam­sun­ga prócz tele­fonu znalazłem:
— Płytę CD z opro­gramowaniem Sam­sung New PC Stu­dio (2k, XP, Vista, 7);
— Kartę gwaran­cyjną ważną dwa lata;
— Instrukcję obsłu­gi;
— Kartę MicroSD Sam­sung z adapterem do SD (również Sam­sung);
— Przyz­woitej jakoś­ci słuchaw­ki douszne z mikro­fonem do rozmów oraz pozła­canym wtykiem Jack 3.5mm;
— Kabel USB do komu­nikacji z PC 80cm;
— Ład­owarkę z Pol­skim gni­azd­kiem.

Krótka specyfikacja sprzętowa

Specy­fikac­ja sprzę­towa Galaxy Lite nie pozostaw­ia wiele do życzenia. Wyda­jny pro­ce­sor, duży ekran, pojem­na bate­ria – to ide­alne połącze­nie. Jedyną rzeczą, do której moż­na się „przy­czepić” to brak dopra­cow­anych sterown­ików OpenGL. Sterown­i­ki OpenGL odpowiada­ją za płyn­ność w więk­szoś­ci gier 3D. Co praw­da wydano już ekspery­men­talne pacz­ki sterown­ików, lecz są one niedo­pra­cow­ane przez co gry gubią tek­stu­ry, lub po pros­tu nie dzi­ała­ją. Krążą pogłos­ki, że sterown­i­ki z prawdzi­wego zdarzenia mają się pojaw­ić wraz z nie­ofic­jal­nym (lub ofic­jal­nym) Froyo, czyli sys­te­mem android w wer­sji 2.2.
Po krótce przed­staw­ię jak to wszys­tko wyglą­da na papierze:

 • Wymi­ary (wysokość x sze­rokość x grubość): 115,00 x 57,00 x 12,90 mm;
 • Waga: 120 g;
 • Tak­towanie pro­ce­so­ra: 800 MHz;
 • Ekran: 3.2”, 480 x 320, TFT, 65k kolorów, dotykowy, pojem­noś­ciowy;
 • RAM: 256Mb;
 • ROM: 180Mb;
 • Sys­tem oper­a­cyjny: Android, w stan­dard­zie 1.5, możli­wa aktu­al­iza­c­ja do
 • 2.1, nie­ofic­jal­ny 2.2 w drodze;
 • Aparat: 3.2Mpx, brak lampy doświ­et­la­jącej;
 • Bate­ria: Litowo-jonowa 1500 mAh
 • Łącznoś­ci: Wi-Fi (v802.11b/g), Blue­tooth (2.1), GPS, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA (7.2 Mb/s), GSM czteroza­kre­sowy.

Wygląd, stylistyka telefonu

Sam­sung Spi­ca został stwor­zony głównie z myślą o młod­szych użytkown­ikach. Świad­czą o tym kolorowe wstaw­ki. Jed­na z nich to krat­ka zakry­wa­ją­ca głośnik do rozmów, a dru­ga to obwód­ka wokół klaw­isza „ok.” Jed­ni twierdzą, że kolorowe akcen­ty są tandetne, inni że doda­ją słuchaw­ce uroku. Moim zdaniem ów kolorowe wstaw­ki spraw­ia­ją, iż tele­fon wyglą­da bardziej agresy­wnie.

Jakość wykonania

Następ­ca i7500 został wyko­nany z plas­tiku, oraz szkła pokry­wa­jącego wyświ­et­lacz. W tym mod­elu nie uświad­czymy met­alu, ani innych ele­ganc­kich mate­ri­ałów. Plas­tikowe klaw­isze nieste­ty nie przekłada­ją się na kom­fort użytkowa­nia. Przy­cis­ki dzi­ała­ją dość opornie i głośno. Ostat­nie do czego mam zas­trzeże­nia co do jakoś­ci to pokry­wa baterii. Jest ona źle spa­sowana, wyko­nana z bard­zo elasty­cznego mate­ri­ału, a niekiedy nawet skrzypi. Prob­lem z tyl­ną klap­ką ponoć nie wys­tępu­je w białej wer­sji tele­fonu, ponieważ tam została wyko­nana ze szty­wnego plas­tiku. Resz­ta została wyko­nana poprawnie. Na pochwałę zasługu­je ekran pokry­ty szkłem, które jest mało podatne na zarysowa­nia.

Budowa słuchawki

Więk­szość powierzch­ni fron­towej Galaxy zaj­mu­je spory, 3.2 calowy ekran. Nad ekranem wkom­ponowano kratkę pokry­wa­jącą głośnik do rozmów, która została wyko­nana w sty­lu tele­fonów od HTC. Zaczep na smy­cz usy­tułowany jest w niezbyt dogod­nym miejs­cu. Aby odpiąć/podczepić smy­cz trze­ba zde­j­mować klap­kę. Słuchawka zaw­ies­zona na smy­czy spraw­ia wraże­nie jak­by zaraz miała się odpiąć. Na powierzch­ni całego tele­fonu moż­na znaleźć 10 klaw­iszy, oraz manip­u­la­tor (D-Pad). Rozmieszcze­nie klaw­iszy moim zdaniem jest całkiem kom­for­towe. Nie uświad­czymy na nim żad­nych przy­cisków dotykowych. Klaw­isze pod ekranem odpowiada­ją za:
Prawa słuchawka – Zakończe­nie roz­mowy, włączanie/wyłączanie tele­fonu;
Lewa słuchawka – Ode­branie nad­chodzącego połączenia, otwieranie spisu połączeń;
Klaw­isz menu – otwiera opc­je w niemal każdym miejs­cu w sys­temie, dłuższe przytrzy­manie otwiera klaw­iaturę ekra­nową;
Klaw­isz cofa­nia (strza­ł­ka) – cofa do poprzed­niego miejs­ca w sys­temie;
Globus – otwiera wyszuki­warkę;
Domek – cofa z każdej lokaliza­cji w sys­temie aż do pul­pitu
OK – akcep­tu­je wybraną opcję.
Na lewej krawędzi tele­fonu zna­jdziemy tylko jeden przy­cisk, który służy do pogłaś­ni­a­nia i przy­cisza­nia dźwięków dzwon­ka, mul­ti­mediów itp.
Po prawej stron­ie tele­fonu umieszc­zono dwa przy­cis­ki. Jed­nym z nich jest przy­cisk blokady tele­fonu. Jego krótkie przy­ciśnię­cie otwiera lockscreen, a dłuższe przytrzy­manie odblokowu­je ekran całkowicie. Drugim z nich jest przy­cisk, którego dłuższe przytrzy­manie otwiera aplikację aparatu i jed­nocześnie służy jako spust migaw­ki.
U góry zna­j­du­ją się dwa gni­az­da. Pier­wsze z nich to nie­s­tandar­d­owe miniUSB, które służy do ład­owa­nia oraz komu­nikacji z kom­put­erem. Drugie to pop­u­larne gni­azd­ko mini Jack (3.5mm). Dzię­ki niemu moż­na podłączyć do tele­fonu niemal każde słuchaw­ki.

System – działanie, komfort użytkowania

Sys­tem zain­stalowany na Sam­sun­gu Galaxy Lite to android. Niewąt­pli­wie jest to jeden z najpop­u­larniejszych i obec­nie najlep­szych sys­temów dostęp­nych na rynku. W połącze­niu z przyz­woitą specy­fikacją sprzę­tową Spicy dzi­ała on bard­zo szy­bko i sta­bil­nie. Stan­dar­d­owo otrzy­mu­je­my tele­fon z wgranym androi­dem w wer­sji 1.5 bez żad­nej nakład­ki na sys­tem. Po pros­tu czysty android. Od kwiet­nia możli­wa jest aktu­al­iza­c­ja do wer­sji 2.1. Wraz z sys­te­mem w wer­sji Eclair wydanym na i5700 pojaw­iła się nakład­ka na sys­tem o nazwie Pan­teon. Prak­ty­cznie każdy kto miał do czynienia z autorską nakład­ką Sam­sun­ga (Pan­teon) powie, że dzi­ała ona mozol­nie, niesta­bil­nie i jest niezbyt intu­icyj­na. Na szczęś­cie pod androi­da w wer­sji Eclair wyszło dużo alter­naty dla stan­dar­d­owego wyglą­du pul­pitu. Najpop­u­larniejsze z nich to Launch­er Pro Beta, ADW. Launch­er, Helix Launch­er. Z powodze­niem zastępu­ją one stan­dar­d­owy Home, a do tego więk­szość z nich posi­a­da możli­wość insta­lacji włas­nych moty­wów oraz ikonek. Nieste­ty, wszys­tko wskazu­je na to, że Galaxy Lite nie otrzy­ma ofic­jal­nej aktu­al­iza­cji do Androi­da Froyo. Jedyną nadzieją na 2.2 jest LeshaK – Dewelop­er z samdroid.net. To za jego sprawą Sam­sung i5700 otrzy­mał wsze­lakie mody­fikac­je sys­te­mu, dostęp do uprawnień ROOT’a, oraz pacz­ki opty­mal­izu­jące sys­tem. Na koniec warto dodać, że bard­zo ciężko zro­bić z tego tele­fonu bezużyteczną cegłę. I5700 już nie raz nie chci­ał załad­ować wgranego opro­gramowa­nia, ale po drob­nych i nieskom­p­likowanych zmi­anach sys­tem zawsze wracał do stanu uży­wal­noś­ci.

Wyświetlacz, ekran – jakość dotyku, kolory, komfort pracy.

Do wyświ­et­lacza jaki zas­tosowano w i5700 nie mam żad­nych zas­trzeżeń. Osad­zono go blisko tafli ekranu, więc wyświ­et­lany obraz jest jeszcze bardziej real­isty­czny. Nieste­ty takie usy­tułowanie wyświ­et­lacza naraża go na uszkodzenia mechan­iczne typu rozlanie, pęknię­cie itp. Rozdziel­czość (320x480) jest moim zdaniem ide­al­nie dopa­sowana to tej przekąt­nej ekranu (3.2”). Pod­czas przeglą­da­nia stron inter­ne­towych nawet małe liter­ki nie zle­wa­ją się w jed­ną całość. Sprzy­ja do również dostęp­noś­ci aplikacji — więk­szość z nich jest pisana właśnie pod tę rozdziel­czość.
Poprzed­nik i5700 posi­adał wyświ­et­lacz Amoled, na którym kolory były bard­zo żywe i dobrze odw­zorowane. Patrząc na obraz wyświ­et­lany przez Spicę mam wraże­nie, że niczym nie ustępu­je Amole­dowi z i7500. TFT zamon­towany w Galaxy Lite dodatkowo ofer­u­je lep­szą widoczność w słońcu niż jego pro­to­plas­ta. Przy najwyższej jas­noś­ci nawet w pełnym słońcu moż­na odczy­tać wyświ­et­lany obraz.
Dig­i­tiz­er wyko­nany w tech­nologii pojem­noś­ciowej reagu­je na lek­ki dotyk. Wystar­czy lekkie muśnię­cie pal­ca, aby zareagował. Jakość dotyku jest bliska tej z pier­wszej wer­sji iPhone’a. Mam tylko jed­no zas­trzeże­nie co do ekranu. Jego tafla po dłuższym użytkowa­niu nie jest taka jak na początku. Po dłuższym cza­sie staw­ia opór dla pal­ca, więc prze­suwanie stron inter­ne­towych, wszel­kich list nie jest tak przy­jemne jak po wyję­ciu z pudeł­ka.
Kom­fort pisa­nia na wirtu­al­nej klaw­iaturze QWERTY jest bard­zo wyso­ki. Odstępy między wyświ­et­lany­mi klaw­isza­mi są niewielkie, ale za to same przy­cis­ki są sporych rozmi­arów. Po kilku­nas­tu godz­i­nach użytkowa­nia tele­fonu moż­na nauczyć się pisać szy­bko i bezbłęd­nie.

Internet — Komfort użytkowania, łączności, synchronizacja z kontem google

Łat­wość dostępu do inter­ne­tu to moim zdaniem najwięk­sza zale­ta sys­te­mu od google. Wbu­dowana przeglą­dar­ka www, oraz ich duży wybór w marke­cie, spraw­ia­ją że korzys­tanie z inter­ne­tu to czys­ta przy­jem­ność. W połącze­niu z ekranem o przyz­woitej wielkoś­ci tele­fon sta­je się niemal tabletem. W kryzysowych sytu­ac­jach potrafi zastąpić kom­put­er.
Tele­fon da się połączyć z inter­netem poprzez jed­ną z pię­ciu dostęp­nych tech­nologii (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Fi). Wszys­tkie z wymienionych sprawu­ją się wyśmieni­cie. Nie ma mowy o utrat­ach łącznoś­ci, czy słabym zasięgu. Wykry­wal­ność sieci Wi-Fi jest na wysokim, choć nie najwyższym poziomie. Mod­uły z tele­fonów HTC są lep­sze, ale warto zauważyć, że więk­szość kon­strukcji HTC to inna pół­ka cenowa, wyda­jnoś­ciowa, oraz sys­te­mowa.
Wielu ludzi twierdzi, że android sam bez zgody pobiera dane z sieci. Chcę zaz­naczyć, iż to myśle­nie jest niepoprawne. Sys­tem android częs­to pobiera bard­zo przy­datne aktu­al­iza­c­je pro­gramów zna­j­du­ją­cych się na tele­fonie. Dzię­ki syn­chro­niza­cji z kon­tem mailowym gmail moż­na szy­bko otrzy­mać i odczy­tać wyczeki­waną wiado­mość. Nawet jeśli ktoś nie jest zwolen­nikiem pobiera­nia maili i aktu­al­iza­cji, lub po pros­tu szko­da mu pieniędzy na paki­ety to syn­chro­niza­c­je kont, aktu­al­iza­c­je aplikacji oraz gier moż­na wyłączyć z poziomu sys­te­mu. Służą temu widże­ty, lub aplikac­je typu SMODA Wid­get, APN Droid itp.

Multimedia – aparat, kamera, odtwarzacze muzyczne i filmowe, gry

Sys­tem oper­a­cyjny Android mimo swo­jej inter­ne­towoś­ci jest również bard­zo mul­ti­me­di­al­ny. Aparat 3.2Mpx jaki zas­tosowano w Galaxy Lite robi zdję­cia śred­niej jakoś­ci. W dobrym oświ­etle­niu zdję­cia wychodzą ostre, wyraźne i bez szumów. Przez brak zas­tosowanej lampy doświ­et­la­jącej zdję­cia noc­ne nie wychodzą najlepiej. Pojaw­ia­ją się na nich moc­ne szumy, oraz sła­by kon­trast.
Testowe zdję­cia:
Zdję­cie makro 1
Zdję­cie Makro 2
Zdję­cie pob­liskiego budynku
Kam­era zamon­towana w i5700 pozwala na nagry­wanie filmów o dłu­goś­ci ogranic­zonej do pojem­noś­ci kar­ty pamię­ci. Video nagry­wane jest w rozdziel­czoś­ci QVGA z pręd­koś­cią 15 klatek na sekundę. Przykład­owy filmik mojego autorstwa nagrany Spicą: http://www.youtube.com/watch?v=NSBiyc45-Qg Video nie było mon­towane, ani retus­zowane.
Gry to dla niek­tórych sprawa najwyższej wagi przy wyborze tele­fonu. Pro­ce­sor, oraz układ graficzny zawarty w Spicy teo­re­ty­cznie pozwala­ją na otworze­nie wyma­ga­ją­cych gier i płyn­ną roz­gry­wkę. Nieste­ty to tylko teo­ria… W prak­tyce sprawa ma się gorzej. Pro­du­cent tele­fonu nie postarał się o dopra­cow­ane sterown­i­ki bib­liotek OpenGL. Przez to niedopa­trze­nie więk­szość gier wyko­rzys­tu­ją­cych ów bib­liote­ki OpenGL nie dzi­ała płyn­nie. Na szczęś­cie pozosta­ją gry 2D, które w więk­szoś­ci dzi­ała­ją płyn­nie i bez błędów.
Odt­warza­cz wideo jaki wgra­no na Sam­sun­ga i5700 pozwala na odt­warzanie filmów w więk­szoś­ci pop­u­larnych for­matów łącznie z Dvix oraz xvid. Dzię­ki zas­tosowane­mu w Spicy pro­ce­sorowi odt­warza­cz nie zaci­na się nawet pod­czas przewi­ja­nia kilku­godzin­nych filmów w for­ma­cie Dvix.
Pli­ki muzy­czne moż­na otwier­ać za pomocą Odt­warza­cza MP3. Nazwa wskazu­je jedynie na obsługę plików w for­ma­cie MP3, lecz prawdą jest iż radzi sobie również z for­matem WMA. Equal­iz­er* posi­ada­ją­cy 9 pro­filów odt­warza­nia pozwala na dopa­sowanie brzmienia do włas­nych upodobań. Jedyną rzeczą, która może zniechę­cić do stan­dar­d­owego odt­warza­cza są spo­rady­czne trza­s­ki pod­czas słucha­nia muzy­ki. Są one ciche, więc cza­sa­mi są nawet niesłyszalne.
Głośnik zas­tosowany w Galaxy gra głośno, czys­to i bez więk­szych szumów. Ist­niejące mody­fikac­je umożli­wia­ją wyciśnię­cie więk­szej iloś­ci decy­be­li z głośni­ka, lecz trze­ba się liczyć z niewielką utratą jakoś­ci. Całość zwieńcza gni­az­do mini Jack, dzię­ki które­mu moż­na pod­piąć niemal każde słuchaw­ki i cieszyć się znakomitą jakoś­cią.
* — Odt­warza­cz muzy­ki z EQ dostęp­ny jest dopiero w Androidzie 2.1.

Żywotność baterii

Stan­dar­d­owa bate­ria zawarta w Sam­sun­gu i5700 posi­a­da pojem­ność 1500 mAh. Ta całkiem spo­ra pojem­ność jak na smart­fonową bater­ię zapew­nia przyz­woity czas czuwa­nia. Przy inten­sy­wnym użytkowa­niu (Wi-Fi, syn­chro­niza­c­ja pocz­ty przez 3G, filmy w dvix, aparat, około 3 kilku­nas­to min­u­towych połączeń) bate­ria wytrzy­mu­je około 20 godzin. Przy mniej inten­sy­wnym użytkowa­niu (wyłąc­zona syn­chro­niza­c­ja, 2G, kil­ka połączeń) tele­fon potrafi wytr­wać nawet do czterech dni na jed­nym cyk­lu. To naprawdę przyz­woity czas czuwa­nia jak na tak zaawan­sowaną słuchawkę.

Jakość rozmów tele­fon­icznych

Roz­maw­ia­jąc przez testowany mod­el żad­na ze stron nie miała prob­lemów ze zrozu­mie­niem słów. Wszys­tko na najwyższym poziomie – bez szumów, trza­sków, zaników zasięgu.

Podsumowując…

Spi­ca jest tele­fonem skierowanym do osób, które dużo korzys­ta­ją z inter­ne­tu. Sprawdza się w więk­szoś­ci zas­tosowań co czyni go bard­zo uni­w­er­sal­nym. Pomi­mo kilku więk­szych, lub mniejszych wad pole­cam go każdej oso­bie, która nigdy nie miała sty­cznoś­ci z sys­te­mem oper­a­cyjnym Android. Ten mod­el będzie ide­al­nym wprowadze­niem w możli­woś­ci sys­te­mu od google.

Wady, zale­ty:

+ Szy­bkość dzi­ała­nia;
+ Duży ekran o żywych kolorach;
+ Przyz­woity aparat;
+ Wyjś­cie Jack 3.5mm
+ Dobrej jakoś­ci dołąc­zone słuchaw­ki;
+ Dobrze gra­ją­cy głośnik;
+ D-Pad;
+ Spo­ra ilość mody­fikacji sys­te­mu;
+ Pojem­na bate­ria;
+ Android 2.1, 2.2 w drodze;
— Mozol­nie dzi­ała­ją­ca nakład­ka Sam­sun­ga;
— Źle spa­sowana tyl­na klap­ka;
— Głośne klaw­isze;
— Brak lampy doświ­et­la­jącej;
— Ciężkie mon­towanie smy­czy;
— Niska wyda­jność w grach 3D przez brak dopra­cow­anych sterown­ików OpenGL.

By |2016-11-26T10:07:42+00:00Sierpień 22nd, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

 1. nkp123 23/08/2010 w 14:20 - Odpowiedz

  Bard­zo ciekawa i dobrze dapisana recen­z­ja.

  W pełni zasłużone 10/10 :)

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.