Samsung E250 Manual Pl

Specy­fikacji mod­elu E250 nie trze­ba przed­staw­iać. Jest ona opisana  TUTAJ. Nie ma co się więcej na wstępie rozpisy­wać, więc od razu prze­jdę do rzeczy. W porad­niku przed­staw­ię opis rozbiór­ki tego tele­fonu, dzię­ki czemu bez prob­le­mu wymien­imy drob­ne częś­ci w domowym zaciszu.

1.) Pier­wszy i zarazem najprost­szy zabieg — ściągamy klap­kę baterii, wyciągamy bater­ię, kartę sim i pamię­ci. Następ­nie odkrę­camy wszys­tkie widoczne śrub­ki. Dwie z nich ukryte są pod zaślep­ka­mi. Niek­tóre wer­sje E250 mogą mieć śrubkę pod zaślep­ką zasięgu:

2.) Ter­az plaskim narzędziem pod­ważamy obu­dowę i ją ściągamy. Wyj­mu­je­my też boczne guz­icz­ki od głośnoś­ci i odczepi­amy widoczną taśmę:

3.) Pod­ważamy płytę główną, odczepi­amy drugą widoczną taśmę i płytę wyciągamy:

4.) Odkle­jamy szarą taśmę i wyciągamy osłonę, pod którą zna­j­du­je się klaw­iatu­ra:

5.) Może­my odkrę­cić kole­jne widoczne śrub­ki. Dwie są obok kamery:

6.) Może­my wyciągnąć taśmę. Prze­chodzi ona przez małą szczelinę, więc należy ją wyciągnąć ostroznie:

7.) Widz­imy już płytę . Jeśli chce­my wymienić taśmę, to odczepi­amy ją włas­nie ter­az. Głośnik i mikro­fon widz­imy na samej górze. Jeśli ist­nieje potrze­ba to czyścimy lub wymieni­amy:

PODSUMOWANIE

Wymi­ana elemen­tów w domowym zaciszu może okazać się przy­datna. Zaoszczędz­imy w ten spo­sób trochę pieniędzy na wymi­an­ie drob­nych elemen­tów w komisach. Należy pamię­tać o szczegól­nej ostrożność, aby nie uszkodz­ić tele­fonu!

By |2016-11-26T10:07:46+00:00Lipiec 25th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.