Router z wifi — problemy

Podłączasz router i jest problem z połączeniem sieci bezprzewodowej? Wcześniej działało ok, lecz teraz nie łączy lub łączy, a brak neta? Mam kilka porad aby to naprawić. Jest wiele powodów nie działającego neta w tych przypadkach. Przedstawię kilka scenariuszy, być może któryś przypasuje…

1. Router przestał działać… oddałeś do naprawy, gdy otrzymałeś go spowrotem laptop nie chce się połączyć.
Co możesz zrobić?

a) upewnij się że kar­ta radiowa na lap­topie jest włąc­zona (zwyk­le jest to odpowied­ni przy­cisk na obu­dowie lap­topa lub kom­bi­nac­ja znaków FN+np.F8, zależy od mod­elu lap­topa)

karta_wifi

b) jak mieć pewność że włączyłeś kartę? w zależnoś­ci od sys­te­mu, w win­dows sprawdź przy zegarze w prawy dol­nym rogu ikonkę połączenia wifi, jeśli widać inne sieci to oznacza, że kar­ta jest włąc­zona, jeśli jest nadal odłąc­zona to zwyk­le jest na tej ikonce czer­wony krzyżyk

wifi2

c) jakie sieci widzi lap­top? jeśli nie ma tam Two­jej nazwy sieci to być może jest nazwa domyśl­na routera, np jeśli posi­adasz router firmy tplink to nazwą domyśl­ną sieci bezprze­wodowej może być “tplink”, tak samo z dlink, air­live, linksys itp

 • oznacza to że router został zre­ser­towany (nie mylić z restartem) do ustaw­ień fab­rycznych co jest nor­malne przy próbach naprawy sprzę­tu, lub gdy pojaw­ia się jakikol­wiek inny prob­lem z routerem, wów­czas nie ma już w nim ustaw­ień, które miałeś wcześniej, należy od nowa ustaw­ić nazwę sieci bezprze­wodowej SSID, hasło do niej, oraz hasło do pan­elu admin­is­tra­to­ra
 • praw­dopodob­nie nie będzie dzi­ałał inter­net, gdyż nie wiado­mo jaki MAC adress posi­a­da Twój usłu­go­daw­ca inter­ne­towy, być może był przyp­isany “na szty­wno” lub całą adresację IP miałeś przyp­isaną ręcznie (niek­tórzy usłu­go­daw­cy jeszcze z tej opcji korzys­ta­ją, choć już więk­szość przy­pad­ków ustaw­ione jest na dynam­iczne pobieranie adresu), pozosta­je Ci jedynie skon­tak­tować się z usłu­go­daw­cą w celu zgłoszenia aktu­al­nego mac adres­su
 • jak znaleźć adres mac? tutaj porad­nik.

2. Widać Twoją nazwę sieci, lecz laptop nie może się połączyć (czas oczekiwania wydłuża się, podczas kolejnych prób nadal się nie łączy lecz ciągle próbuje).

a) zacznij od zrestar­towa­nia routera, co w więk­szoś­ci przy­pad­ków poma­ga gdyż mógł się zaw­iesić, pamię­taj to nie jest reset

restart

b) to samo zrób z kartą radiową (w połączeni­ach sieciowych, wyłącz i włącz lub NAPRAW)

c) podłącz się kablem (powinien być w pudełku od routera) i wpisz adres w przeglą­darce

d-link1

 • 192.168.0.1 jeśli dlink
 • 192.168.1.1 jeśli linksys/cisco/tplink
 • 192.168.1.254 jeśli air­live
 • jeśli nic z tego, to sprawdź na odwro­cie routera, zwyk­le na nakle­jce jest adres oraz dane do zal­o­gowa­nia się do pan­ela admin­is­tra­cyjnego
 • także w instrukcji powin­no być

Zaloguj się uży­wa­jąc domyśl­nych ustaw­ień, które zna­jdziesz w instrukcji, jeśli nie masz jej to spróbuj login oraz hasło:

admin

 • admin/admin
 • admin/                    (puste pole)
 • admin/password
 • admin/pass
 • admin/1234
 • airlive/airlive

W zakład­ce wire­less (w więk­szoś­ci mod­eli jest ta zakład­ka, jeśli nie to poszukaj, może być np w Net­work) zobaczysz swo­ją nazwę sieci SSID, lub domyśl­ną ( jeśli wcześniej nie była ustaw­iona).

 

Uwa­ga: po zatwierdze­niem zmi­an wyjmij kabel aby sprawdzać czy po wifi lap­top się już łączy poprawnie (wye­limin­u­je to ewen­tu­al­ny kon­flikt i zmniejszy czas oczeki­wa­nia na połącze­nie). W prze­ci­wnym razie podłącz się ponown­ie i:

 • spróbuj ustaw­ić inny kanał np wyso­ki  10–13 lub nis­ki 01–05 — zatwierdź,  sprawdź czy się ter­az połączy lap­top
 • spróbuj zmienić nazwę sieci — zatwierdź,  sprawdź czy się ter­az połączy lap­top wybier­a­jąc nazwę, którą przed chwilą ustaw­iłeś
 • spróbuj zmienić hasło — zatwierdź,  sprawdź czy się ter­az połączy lap­top (wcześniej jed­nak wyrzuć z zapamię­tanych sieci poprzed­nią nazwę aby lap­top już nie kojarzył jej z poprzed­nia próbą, skró­ci to czas oczeki­wa­nia)zapomnij
 • zmień typ szyfrowa­nia na niższy np z WPA2 na WPA lub WEP (tylko cyfry) — wymyśl hasło — zatwierdź,  sprawdź czy się ter­az połączy lap­top

d) jeśli nadal bez zmi­an to upewnij się, że z lap­topem wszys­tko ok, podłącza­jąc go do innego routera przez wifi (u zna­jomych, hotspot’y itp) jeśli u nich wszys­tko ok to pozosta­je jeszcze jed­na opc­ja

g) wyszukaj aktu­al­ną wer­sję sterown­i­ka do wifi, oraz wer­sję firmware dla routera

Jeśli masz pytania pisz w komentarzach.

 

 

By |2016-11-26T10:07:24+00:00Listopad 4th, 2014|Categories: hardware, internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.