Robienie i drukowanie plakatu — The Rasterbator

Z pomocą domowej drukar­ki bez prob­le­mu wydruku­je­my obrazy w for­ma­cie A4, a nawet A3. A czy zas­tanaw­iałeś się kiedyś, jak moż­na wydrukować za pomocą zwykłej drukar­ki ogrom­ny plakat? Wyda­je się to nie możli­we, ale jed­nak jest do zro­bi­enia. Z pomocą przy­chodzi pro­gram The Raster­ba­tor, dzię­ki które­mu pow­ięk­szymy nasze zdję­cie do tak dużych rozmi­arów, że będziemy mogli wydrukować je na  kilkudziesię­ciu kartkach papieru, a następ­nie skleić, co da efekt ogrom­nego plakatu. Zapraszam do lek­tu­ry artykułu.

1.) Pobier­amy pro­gram The Raster­ba­tor KLIK . Po pobra­niu roz­pakowu­je­my i uruchami­amy pro­gram -jest on w wer­sji, która nie wyma­ga insta­lacji. Przed nami pier­wsze okno: wybier­amy prefer­owany przez nas język (brak pol­skiego) i klikamy na Con­tin­ue:

2.) Ter­az klikamy na Browse i wybier­amy zdję­cie lub obraz, który ma posłużyć nam jako plakat:

3.) Kole­jny krok doty­czy wyboru papieru i ustaw­ień papieru — pio­nowo i poziomo. Tutaj z reguły nic nie musimy zmieni­ać, ponieważ wszys­tko jest dobrze ustaw­ione (chy­ba, że chce­my użyć inny papi­er). Klikamy na Con­tin­ue:

4.) W trzec­im etapie określamy wielkość plakatu. Domyśl­nie wielkość naszego plakatu określona jest jako sze­rokość z 5 kartek papieru, o czym świad­czy licz­ba 5 obok pozy­cji sheets. Jeśli chce­my, aby kart­ki ułożone były wzglę­dem wysokoś­ci to z pozy­cji wybier­amy high. Na samy dole widz­imy infor­ma­cję, ile kartek papieru potrze­ba do wydrukowa­nia plakatu. Na koniec klikamy na Con­tin­ue:

5.) W kole­jnym oknie również nic nie musimy zmieni­ać — wszys­tkie opc­je ustaw­ione są domyśl­nie pod drukarkę. Jeśli zależy nam na plaka­cie czarno białym to zaz­nacza­my Black. Jeśli nato­mi­ast chce­my plakat kolorowym, zaz­nacza­my Mulit-col­or. Jeśli wszys­tko poprawnie ustaw­iliśmy klikamy po raz kole­jny na Con­tin­ue:

6.) Ostat­ni krok — wybier­amy lokaliza­cję dla naszego plakatu — pro­gram zapisze go w for­ma­c­je PDF. Na koniec klikamy na zaz­nac­zony przy­cisk:

7.) Plakat został zapisany w wybranym przez nas fold­erze. Ter­az wystar­czy otworzyć plik i go wydrukować.

PODSUMOWANIE

Drukowanie plakatów przy pomo­cy włas­nej drukar­ki jest o tyle dobre, że nie musimy wydawać ogrom­nej sumy pieniędzy na drukowanie w drukar­ni­ach. Jeśli dobrze skon­fig­u­ru­je­my pro­gram to zuży­cie tuszu nie będzie zbyt wielkie. Pro­gram pole­cany jest dla zwykłych domowych użytkown­ików.

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 18th, 2011|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.