Restart PC po instalacji programu — zapomnij!

Zapewne nie raz insta­la­tor po skońc­zonej pra­cy prosił cię o restart kom­put­era. Jed­nak w więk­szoś­ci wypad­ków jest to zbędne! Najczęś­ciej wystar­czy ponowne załad­owanie wartoś­ci rejestru, co moż­na zro­bić restar­tu­jąc pro­ces explorer.exe. W tym dość krótkim artykule przed­staw­ię wam jak to zro­bić w najprost­szy możli­wy sposób.

Ta meto­da jest całkowicie bez­piecz­na i nie wyma­ga żad­nych zmi­an w rejestrze.

Przed­staw­iona meto­da dzi­ała na następu­ją­cych sys­temach: Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7 . Na innych sys­temach nie miałem okazji jej wypróbować, więc jeżeli ktoś może, proszę o przetestowanie tej metody na innych sys­temach z rodziny Win­dows.

1. Otwier­amy notat­nik,

2. W oknie wpisu­je­my następu­ją­cy tekst:

@echo off
taskkill /f /IM explorer.exe
start explorer.exe

3. Zapisu­je­my plik poprzez polece­nie “Zapisz jako…”. W polu nazwa wpisu­je­my:

własna_nazwa_pliku.BAT

Bard­zo ważne jest, aby nazwa pliku miała rozsz­erze­nie .bat , w prze­ci­wnym wypad­ku uru­chomie­nie napisanego pliku wsad­owego nie powiedzie się. Wszys­tko powin­no być tak, jak na obrazku:

Ter­az już wystar­czy tylko uru­chomić nasz plik wsad­owy i gotowe! Explor­er i wpisy rejestru zosta­ją ponown­ie załad­owane!

Bardziej złożone pro­gramy mimo opisanej metody wyma­ga­ją całkowitego restar­tu sys­te­mu (anty­wirusy, Ser­vice Pac­ki itp.), ponieważ nie tylko mody­fiku­ją wartoś­ci rejestru, ale też instalu­ją dodatkowe kom­po­nen­ty, które zostaną akty­wowane dopiero po restar­cie sys­te­mu.

By |2016-11-26T10:07:41+00:00Sierpień 28th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 29/08/2010 w 11:49 - Odpowiedz

    Świet­ny artykuł, muszę to wypróbować, przy­da się pod­czas wgry­wa­nia sys­te­mu od nowa ;)

  2. Aluś 03/01/2011 w 22:55 - Odpowiedz

    Dobry porad­nik, ciekawe czy to bd dzi­ałać jak bd wgry­wał od nowa Win­dowsa ^^

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.