Resetowanie pamięci CMOS

Pamięć CMOS odpowiedzial­na jest za funkcjonowanie bio­su kom­put­era. Jeśli mamy prob­le­my z biosem np zaw­ieszanie się, oporne hasło lub inne błędy to może­my go zre­se­tować (wyczyś­cić). Może­my to zro­bić pro­gramowo (zale­cane, jeśli nie chce­my otwier­ać obu­dowy kom­put­era), poprzez zre­se­towanie zwor­ki na pły­cie głównej i w ostate­cznoś­ci (jeśli któryś z poprzed­nich sposobów zaw­iedzie) poprzez usunię­cie i ponowne włoże­nie baterii na pły­cie głównej.

RESET PAMIĘCI CMOS PROGRAMOWO

1.) Pobier­amy pro­gram o nazwie KILLCMOS . UWAGA!!! Pro­gram anty­wiru­sowy może wykryć w pliku wirusa! Jest to fałszy­wy alarm, więc na czas uży­wa­nia pro­gra­mu wyłącz anty­wirus i inne pro­gramy ochronne!

2.) Musimy przy­go­tować dyski­etkę star­tową. Otwier­amy więc Mój Kom­put­er i odszuku­je­my stację dyski­etek. Klikamy na nią PPM i wybier­amy For­matuj:

2.) W oknie for­ma­towa­nia zaz­nacza­my tak jak na scree­nie i klikamy na Rozpocznij:

3.) W kole­jnym oknie klikamy na Ok:

4.) Kopi­u­je­my pobrany pro­gram na dyski­etkę, uruchami­amy ponown­ie kom­put­er i prze­chodz­imy do bio­su. Musimy ustaw­ić odczyt z dyski­et­ki. O tym, jak to zro­bić przeczy­tasz TUTAJ.

5.) Zapisz zmi­any w biosie i uru­chom ponown­ie kom­put­er. Kom­put­er uru­cho­mi się z dyski­et­ki.

6.) Wpisu­je­my polece­nie kill­cmos i wciskamy Enter. Kom­put­er uru­cho­mi się ponown­ie. Jeśli się tak nie stanie ujrzymy na ekranie komu­nikat, pod­powie, że należy zre­se­tować kom­put­er.

7.) Bios zostanie zre­se­towany. Pod­czas uru­chomienia kom­put­era może­my ujrzeć komu­nikat o treś­ci: CMOS chceck­sun error — Defaults loaded. Oznacza to złe ustaw­ienia bio­su, więc prze­chodz­imy do niego i ładu­je­my ustaw­ienia domyślne. Od tej pory może­my nor­mal­nie zal­o­gować się do syte­mu.

RESET PAMIĘCI CMOS ZA POMOCĄ ZWORKI

1.) Odłącz kom­put­er od zasi­la­nia i otwórz jego obu­dowę. Ostrożnie z kabla­mi i prze­woda­mi! Na pły­cie głównej odszuku­je­my bateryjkę, zazwyczaj jest ona płas­ka i okrągła:

2.) W pobliżu tej baterii powin­no zna­j­dować się dwu lub trzypinowe złącze opisane np JP1:

3.) Gdy złącze będzie dwupinowe — nałóż na nie zworkę z innego złącza i odczekaj 30 sekund i zworkę z powrotem zde­jmij. Nato­mi­ast gdy złącze będzie trzypinowe — musisz przełożyć zworkę na pin sąsied­ni i odczekać 30 sekund, a potem przełożyć zworkę do pozy­cji początkowej. Bios zostanie wyczyszc­zony i wyze­rowany.

RESETOWANIE PAMIĘCI CMOS POPRZEZ WYJĘCIE BATERII

1.) Odszukaj bater­ię na pły­cie głównej i odeg­nij ją lekko śrubokrętem, aby się pod­ważyła:

2.) Po pod­waże­niu baterii wyjmij ją z jej pier­wot­nego położe­nia, odczekaj ok. min­u­ty i włóż ją z powrotem na jej miejsce, dociska­jąc ją. Bios również został w ten sposób wyze­rowany.

PODSUMOWANIE

Powyższe metody mają za zadanie zre­se­tować Bios poprzez wyczyszcze­nie (zre­se­towanie) pamię­ci CMOS.

By |2016-11-26T10:07:44+00:00Sierpień 4th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Michael 10/07/2012 w 22:21 - Odpowiedz

    Jak ustaw­ić w biosie ustaw­ienia domyślne?

  2. Jarek 28/03/2016 w 11:42 - Odpowiedz

    Witam ja mam prob­lem z cza­sem i datą o data mi się cofa do 2003 roku w sklepie to jest nie pożą­dane.
    I mi doradzili bym zro­bił właśnie reset za pomocą zwor­ki czy to naprawi prob­lem ? w biosie jak sprawdzam to jest aktu­al­na data tylko w sys­temie się zmienia bate­ria sprawa bo pokazu­je że ma volty w Sobie doradź­cie jak może­cie

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.