Reklamy AdSense we wpisach

Pisząc bloga na pewno nie raz myślałeś o wstawieniu reklam. Jednym ze sposobów zarabiania jest przystąpienie do programu AdSense. Jest to serwis reklamowy Google, wyświetlający na stronach WWW kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo. Jest wiele poradników jak taką reklamę wstawić na blogu, ale nie wszystkie są dobre. Np oficjalna wtyczka Google AdSense mimo swojej prostoty nie sprawdziła się u mnie, gdyż nie zawsze wyświetlała reklamy. Zresztą ocena społeczności mówi sama za siebie. Dlatego postanowiłem szukać lepszego rozwiązania, najlepiej opartego o wtyczkę.

Pierwszy sposób.

1. Plugin Advanced Ads

Advanced Ads to prosty man­ag­er pub­likowa­nia reklam. Stwor­zony przez blogera dla blogerów. Zatem możesz się spodziewać, że zawarta w nim funkcjon­al­ność jest sen­sow­na i dzi­ała poprawnie. Dodatkowo na uwagę zasługu­je fakt, że plu­g­in jest sys­tem­aty­cznie aktu­al­i­zowany. W tym artykule opisze wstaw­ie­nie reklam AdSense, lecz inne również możesz wstaw­iać za pomocą tej wty­cz­ki.

Pobierz

Po insta­lacji wty­cz­ki musimy dodać pier­wszą reklamę. W moim przy­pad­ku jest to rekla­ma AdSense, którą nazwałem “kwadrat”, gdyż pojaw­ia się wewnątrz wpisów i jest to nazwa wyłącznie dla mojego użytku. Aby dodać nową reklamę kliknij na Advanced Ads oraz wybierz Ads. Następ­nie kliknij w New Ad.

Zaz­nacz AdSense Ad a w miejsce Copy&Paste exist­ing ad code wklej wcześniej wygen­erowany kod jed­nos­t­ki reklam­owej z adsense. Plu­g­in rozpoz­na wymi­ary reklamy oraz Twój ID. Dzię­ki czemu kon­to adsense będzie już pow­iązane z plug­inem.

Ter­az zaz­nacz jak wyświ­et­lać ma się rekla­ma. Zag­nieżdżona w tekś­cie najlepiej dzi­ała za pomocą tego właśnie plug­i­na, co szczegól­nie pole­cam. Może­my też ustaw­ić mar­gin­esy, aby rekla­ma nie dotykała tek­stu lub krawędzi obrazków.
Stwor­zona rekla­ma zacznie wyświ­et­lać się wszędzie (kat­e­gorie, wpisy, strony itd) dlat­ego musisz ustal­ić, gdzie dokład­nie chcesz aby się wyświ­et­lała. Zaz­nacz Set dis­play con­di­tions.
Odz­nacz kat­e­gorie, w których rekla­ma nie będzie wyświ­et­lana.

Nie zapom­nij wprowadz­ić tytułu oraz opub­likować nową kreację. Zosta­nia ona dodana automaty­cznie do wybranych kat­e­gorii. Lecz w każdym momen­cie możesz edy­tować ustaw­ienia, które przed chwilą wprowadz­iłeś.

Moja jed­nos­tką ter­az wyglą­da tak:

Gdy już stworzysz swo­ją reklamę, możesz jeszcze zmieni­ać miejsce we wpisie place­ments. Jed­nos­t­ka może pokazać się przed para­grafem, a także po nim. W ten sposób możesz łat­wo zmieni­ać położe­nie swo­jej reklamy wewnątrz wpisu. Jeśli chcesz edy­tować kod ręcznie to wyko­rzys­taj stwor­zony short­code np

advanced-6

Więcej infor­ma­cji uzyskasz na stron­ie wty­cz­ki. Zan­im sko­rzys­tałem z niej szukałem innych pod frazą “adsense”. Wszys­tkie, które się pojaw­iły przetestowałem, ale tylko ta dzi­ała w pełni poprawnie.

Drugi sposób.

2. Edycja function.php i tworzenie własnych shortcode.

Kole­jnym dobrym sposobem jest edy­c­ja pliku function.php Word­Press, a konkret­niej moty­wu jaki obec­nie uży­wasz. Dzię­ki temu sam stworzysz sobie short­code i wkleisz dokład­nie tam gdzie zechcesz. Minusem takiego rozwiąza­nia jest to, że każdy wpis musisz zedy­tować, ale dzię­ki temu masz pełną kon­t­role nad miejscem swo­jej reklamy. Co trze­ba zro­bić?

func­tion myAd­Sen­se­Co­de­Func­tion(){
return ‘Dodaj swój kod tutaj’;
}
add_shortcode(‘adToAppearHere’, ‘myAdSenseCodeFunction’);

Nazwa short­code może być dowol­na. W tym przy­pad­ku zmieni­asz adToAp­pearHere na swo­ją nazwę. Następ­nie postępuj zgod­nie z filmikiem.

By |2016-11-26T10:07:14+00:00Wrzesień 22nd, 2015|Categories: internet, News, Other|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Igor 29/02/2016 w 23:08 - Odpowiedz

    Tes­tu­je wty­czkę Adsense ofic­jal­ną od Google i za jej pomocą moż­na umieś­cić reklamę po środ­ku artykułu, ale jest zbyt blisko tek­stu. Jak ten prob­lem rozwiązać z automatu? Prze­gapiłem jakieś ustaw­ienia?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.