Ratujemy dane z płyt CD/DVD

Pły­ty CD i DVD są częs­to narażone na uszkodzenia i skazy. Po długim uży­wa­niu tracą swo­ją wartość i mogą wys­tępować prob­le­my z ich odczytem. Z artykułu dowiesz się, jak odczy­tać i zgrać dane z uszkod­zonej pły­ty na dysk twardy kom­put­era. Odczy­tane dane może­my nagrać jeszcze raz na nowej pły­cie lub prze­chowywać na dysku.

1.) Do odzyska­nia danych z pły­ty posłużymy się  pro­gramem CDCheck — jest on w wer­sj prób­nej, ale wystar­czy nam na odzyskanie danych. Zna­jdziemy go tutaj KLIK. Po pobra­niu instalu­je­my i uruchami­amy. Zobaczymy główne okno pro­gra­mu. Jeśli pro­gram nie jest ustaw­iony na język pol­s­ki, prze­chodz­imy kole­jno do Options i Lan­guage - tam wybier­amy pol­s­ki język:

2.) Aby odzyskać dane klikamy na Odzyskaj, a następ­nie z pozy­cji Fold­er docelowy wybier­amy fold­er, w którym zostaną zapisane odzyskane dane:

3.) Pozostałe opc­je na liś­cie pozostaw­iamy bez zmi­an i klikamy na Kon­tynu­uj:

4.) Pro­gram rozpocznie sprawdzanie pły­ty w poszuki­wa­niu uszkod­zonych danych. Odzyskane pli­ki umieś­ci we wskazanym wcześniej fold­erze, dodatkowo wyni­ki pokażą się w oknie Rezul­tat.

5.) Dodatkowo może­my też sprawdz­ić, czy dane nagrane np na pły­cie są dokładne z tymi, które zna­j­du­ją się np na dysku — chodzi o pier­wowzór danych. W tym celu klikamy na Porów­naj. W polu Fold­er źródłowy/pliki do sprawdze­nie wybier­amy literę napę­du, w którym umieszc­zona jest pły­ta z dany­mi:

6.) Pozostałe opc­je, która zna­j­du­ją się w tym samym oknie pozostaw­iamy bez zmi­an i klikamy na Kon­tynu­uj:

7.) Po zakońc­zonym odczy­cie w oknie Rezul­tat zobaczymy wyni­ki. Jeśli w rapor­cie zobaczymy same wartoś­ci zerowe oznacza to, że pły­ta nie zaw­iera błędów i dane są w porząd­ku.

PODSUMOWANIE

Każ­da pły­ta uleg­nie prędzej, czy później uszkodze­niu, więc warto wcześniej wykon­ać kopie danych. Jeśli nasze pły­ty są moc­no porysowane, dane odzyskamy przy pomo­cy opisanego narzędzie. Kopi­owanie uszkod­zonych płyt bez pro­gramów może zakończyć się niepowodze­niem.

By |2016-11-26T10:07:33+00:00Lipiec 31st, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.