R-Tools R-Studio vs Ontrack EasyRecovery — porównanie programów do odzyskiwania danych

Nie raz zdarzyło nam się usunąć jak­iś ważny plik, doku­ment czy zdję­cie. Może i komuś przy­trafiło się niechcą­cy sfor­ma­tować par­ty­cję z ważny­mi danymi…co wtedy? Więk­szość ludzi zała­mu­je ręce… “co ja naro­biłem” , “już tego nie odzyskam”. Ale i na to jest recep­ta. Nie trze­ba się załamy­wać. Opiszę tutaj dwa najlep­sze wg mnie pro­gramy do odzyski­wa­nia danych. Każdy może mieć odmi­en­ny gust co do pro­gramów odzysku­ją­cych dane. Co praw­da  pro­gramy, które przed­staw­ię są w wer­sji tri­al (testowa), ale są godne uwa­gi.

R-Tools R-Stu­dio

Pro­gram jest bard­zo dobrym narzędziem do odzyski­wa­nia danych. Dzię­ki niemu odzyskamy dane z dysków i par­ty­cji z sys­te­mem plików FAT12/16/32, NTFS, NTFS5 (na plat­formie Win­dows), HFS i HFS+ (na plat­formie Mac­in­tosh), UFS1/UFS2 (plat­formy FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) i również Ext2FS iExt3FS (plat­for­ma Lin­ux). W odzyski­wa­niu danych jest skuteczny i kom­for­towy (nie spraw­iał mi żad­nych prob­lemów). Ma bard­zo bogate funkc­je i posi­a­da też duży atut — obsługu­je wszys­tkie dys­ki i par­ty­c­je (dokład­niej sys­te­my plików wymienione wyżej).Jego obsłu­ga nie jest wcale taka trud­na, na scree­nie pokazu­ję, jak wyglą­da skanowanie mojego dysku twardego w poszuki­wa­niu dawniej ska­sowanych plików (skanu­ję dysk D). Dysk był for­ma­towany, ponieważ zmieni­ałem sys­tem z Visty na XP:

Jak widać na kole­jnym obrazku, pro­gram potrafi dobrze odzyski­wać utra­cone dane. Fold­ery i pli­ki z ikonką krzyży­ka to pli­ki wcześniej usunięte. Jak widać, skan nie został przeprowad­zony do koń­ca (koło 2 min­u­ty), a kil­ka plików zostało odzyskanych:

Zale­ty i Wady pro­gra­mu

*ZALETY:

- łat­wa i niezbyt skom­p­likowana obsłu­ga,

- boga­ta licz­ba funkcji,

- obsłu­ga wszys­t­kich sys­temów plików par­ty­cji i dysków,

- nie za wyso­ka cena jak na pro­gram komer­cyjny (ok. 180 zł),

- ofer­u­je podgląd odzyskanych plików,

*WADY:

- w wer­sji testowej zna­j­du­je odzyskane pli­ki  nie więk­sze 64KB,

- na pier­wszy rzut okiem może się wydawać, że pro­gram jest skom­p­likowany,

- brak pol­skiej wer­sji językowej,

[note]Wersję testową pro­gra­mu zna­jdziemy TUTAJ[/note]

Ontrack EasyRe­cov­ery

Kole­jny świet­ny pro­gram do odzyski­wa­nia danych. Cechu­je go pros­to­ta i łat­wość obsłu­gi. Jest to pro­fesjon­alne narzędzie służące m.in do odzyski­wa­nia utra­conych lub ska­sowanych danych, plików, fold­erów, a nawet całych par­ty­cji z różnego rodza­ju dysków twardych, odzysku­je dane z dysków i par­ty­cji FAT, FAT32 i NTFS. Nieste­ty nie odt­warza wszys­t­kich rodza­jów par­ty­cji i dysków jak R-Tools R-Studio.Wygląd i inter­fe­js pro­gra­mu jest bardziej ubo­gi niż u poprzed­ni­ka, ale za to nie odstraszy nas tak szy­bko. Za to inter­fe­js jest bardziej prze­jrzysty:

*Pro­gram ofer­u­je bogatą liczbę metod odzyski­wa­nia danych m.in Stan­dar­d­owe Odzyski­wanie danych:

*Odzyski­wanie danych z poszczegól­nych par­ty­cji:

*Odzyski­wanie danych ze sfor­ma­towanej par­ty­cji:

*Jak i również odzyski­wanie danych z dyski­etek i innych pamię­ci przenośnych:

Zale­ty i Wady pro­gra­mu

*ZALETY:

-prosty w obsłudze,

- elasty­czny wygląd,

- dobra skuteczność,

*WADY:

- wer­s­ja testowa nie umożli­wia zapisy­wa­nia odzyskanych plików,

- bard­zo wyso­ka cena (ok. 2000 zł),

[note]Wersję testową pro­gra­mu zna­jdziemy TUTAJ[/note]

Pod­sumowanie

Wg mnie lep­szym rozwiązaniem jest pro­gram R-Tools R-Stu­dio nie ze wzglę­du na niższą cenę, ale także ze wzglę­du na funkcjon­al­ność i sposób odzyski­wa­nia danych. Ontrack EasyRe­cov­ery cechu­je się tym, że zaw­iera podzi­ał wykony­wanych oper­acji tzn może­my wybrać, czy chce­my odzyski­wać dane z danego kat­a­logu, całego kom­put­era czy danej par­ty­cji.

[note]Pamiętajmy o tym, żeby pro­gra­mu do odzyski­wa­nia danych NIE instalować na partycji/dysku, na którym będziemy przeprowadzać oper­ację odzyski­wa­nia danych, gdyż w ten sposób może­my zamazać sek­to­ry plików, które mogą zostać odzyskane.[/note]
By |2016-11-26T10:07:54+00:00Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.