Przyspieszamy PC-ta z Uniblue

To już trze­cia i ostat­nia odsłona try­logii pod tytułem Uniblue w naszych kom­put­er­ach, a jej tytuł to Uniblue Speed my PC up 2010. Tak jak poprzed­nie dwa pro­gramy ten także jest wer­s­ja testową, do której link podam jak zwyk­le na końcu artykułu. tak więc, jeśli wasz pecet znacznie zwol­nił, z niewiadomych przy­czyn i mówiąc delikat­nie iry­tu­je was współpra­ca z nim, to ten pro­dukt jest dla was, ale po kolei.

Insta­lac­ja

Zaczni­jmy od insta­lacji..

Insta­lac­ja jak w poprzed­nich pro­gra­mach uniblue prze­b­ie­ga pros­to, szy­bko i przy­jem­nie. Tak więc kiedy ikon­ka spakowanego pręd­koś­ciomierza zna­jdzie się na naszym pulpicie odpalamy ją i …

Co dalej…

tak tak, bez niespodzianek pro­gram zachowu­je podob­nie jak jego bra­cia o których już pisałem, pro­gram rozpoczy­na automaty­czny skan, a pier­wsze okienko z jakim mamy do czynienia wyglą­da niemal iden­ty­cznie jak w owych wcześniej opisanych pro­gra­mach.

Tak więc jeśli ktoś miał już do czynienia z pro­gra­ma­mi Uniblue, to nie będzie miał prob­le­mu z obsługą owego pro­gra­mu, całą resztę zachę­cam do przeczy­ta­nia poniższego tuto­ri­ala.

Tak więc rozpoczy­namy. Po skanie nasz pro­gramik pokazu­je jak bard­zo poszczególne kom­po­nen­ty spowal­ni­a­ją nasz sys­tem,

są to 3 kat­e­gorie: speed tools, sys­tem tweaks, oraz Junk Files. Pokazane są także graficzne przed­staw­ienia jak bard­zo spowal­ni­a­ją one nasz kom­put­er. Chcąc napraw­ić te błędy klikamy na zielone pole z napisem Speed up now, i tak jak już jesteśmy przyzwycza­jeni do pro­gramów typu tri­al wyskaku­je okienko,

w którym może­my zakupić owy pro­gram naciska­jąc na pur­chase now, lub spraw­ić, żeby Si vous pra­tiquez la roulette en ligne franeaise, mis­ez respec­tive­ment sur Noir, Pair, Passe, Manque, Impair, Rouge, Noir, Passe puis recom­mencez. pro­gram zademon­strował nam swo­ją siłę usuwa­jąc niek­tóre wybrane błędy, praw­dopodob­nie będą to tylko jakieś niez­naczące pli­ki.

W taki sposób właśnie dzi­ała ów pro­gram, ter­az czas aby przed­staw­ić jego ele­men­ty skład­owe, czyli zakład­ki które ów pro­gram posi­a­da cztery, pier­wsza to Overview.

Zobaczyć tu może­my pod­sta­wowe infor­ma­c­je o pro­gramie, m.in data ostat­niego skanu, stan spowol­nienia kom­put­era, możli­wość pobra­nia aktu­al­iza­cji, oraz możli­wość bezpośred­niego uru­chomienia skanowa­nia, zgod­nego z ostat­ni­mi ustaw­ieni­a­mi, zna­j­du­je się tam tez sym­pa­ty­czny wykres opisany jako sys­tem barometr, gdzie może­my zobaczyć w jakiej kondy­cji jest obec­nie nasz sys­tem, jak widać mój jest w opłakanej.
Kole­jną zakład­ka jest zakład­ka speed scan,

gdzie zobaczyć może­my wyni­ki skanowa­nia, oraz ustaw­ić może­my według jakich kat­e­gorii ma być przeprowad­zony skan, czyli co chce­my przeskanować.

Kole­j­na zakład­ka to man­age

gdzie może­my włączyć, bądź wyłączyć trzy pod­sta­wowe narzędzia nad­zoru­jące przyśpieszanie naszego sys­te­mu
czyli CPU man­ag­er, Proac­tive thumb­nail gen­er­a­tor, oraz soft­ware Quick-starter.
ostat­nią zakład­ką jest zakład­ka Set­tings

w której ustaw­ić może­my para­me­try dla naszego pro­gra­mu typu język oraz kiedy ma zostać uru­chomiony.

By |2016-11-26T10:07:53+00:00Kwiecień 17th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |Możliwość komentowania Przyspieszamy PC-ta z Uniblue została wyłączona