Przyspiesz wyświetlanie się ikon

Kom­put­er po każdym uży­wa­niu, przeglą­da­niu stron czy pisa­niu na nim doku­men­tów gro­madzi w sobie śmieci, które nie dość, że spowal­ni­a­ją pracę sys­te­mu to dają się we zna­ki pod­czas prze­by­wa­nia na pulpicie. Dzię­ki temu artykułowi dowiesz się, co powodu­je opóź­ni­an­ie wyświ­et­la­nia się ikon i jak temu opóźnie­niu zapo­biec.

1.) Sztucz­ka nie jest trud­na. Opiera się na kilku prostych krokach — pier­wszy z nich pole­ga na pokaza­niu ukry­tych pików i fold­erów w naszym sys­temie. Aby tego dokon­ać musimy wykon­ać poniższe czyn­noś­ci:

* prze­chodz­imy na dowol­ny dysk (par­ty­cję)

* Klikamy na Narzędzia, a następ­nie na Opc­je fold­erów

* Prze­chodz­imy do zakład­ki Widok i zaz­nacza­my pozy­cję Pokaż ukryte pli­ki i fold­ery

2.) Dostęp do ukry­tych plików i fold­erów jest już możli­wy. Ter­az prze­chodz­imy na par­ty­cję, na której zain­stalowany jest sys­tem oper­a­cyjny (z reguły jest to C:/ ).

3.) Prze­chodz­imy kole­jno do fold­erów według poniższego schematu:

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji

UWAGA!!!Zami­ast Admin­is­tra­tor wybier­amy swo­ją nazwę użytkown­i­ka.

4.) Odna­j­du­je­my plik o nazwie IconCache.db i usuwamy go:

5.) Po usunię­ciu pliku uruchami­amy kom­put­er ponown­ie. Już na star­cie odczu­je­my istot­ną różnicę — ikony szy­b­ciej zaczną się wyświ­et­lać.

UWAGA!!! Usuwanie pliku co chwilę nie ma sen­su — spowol­ni to dzi­ałanie kom­put­era. Usuwa­jmy go raz na jak­iś czas np raz na miesiąc.

***DLACZEGO WYŚWIETLANIE SIĘ IKON ULEGA OPÓŹNIENIU***

Plik IconCache.db zaw­iera infor­ma­c­je o położe­niu naszych  ikon na pulpicie. Plik ten z cza­sem ule­ga przepełnie­niu, dlat­ego ikony mogą być wyświ­et­lane z opóźnie­niem.

UWAGA!!! Użytkown­ik na włas­ną odpowiedzial­ność dokonu­je mody­fikacji w sys­te­mowych plikach!


PODSUMOWANIE

Odświeżanie i szyb­sze wyświ­et­lanie się ikon znaczą­co wpłynie na lep­szą wyda­jność kom­put­era. Dzię­ki temu zabiegowi dzi­ałanie kom­put­era będzie o wiele szyb­sze.

By |2016-11-26T10:07:38+00:00Marzec 26th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.